1 San Pedro 5

1'Ot'áalho 'aqaathànhày tà 'ii'ameyej, tsi hàp tà lhamtej 'ohâàpe 'elh thalàk, tà 'ohap'áaqej lhaamelh, wet 'àp 'o'weenejte Kilíisto lap'aattseyahayh, wet 'àp hààte 'olawuukt'at lasiilatyaj tà 'no'nààlthilah, 2wet 'oyok: T'eekyenaywethà Yoos lalàày tà lheeyayhi', wet 'uuyaye lhaamelh. Tok 'is kyek tâlhe-k 'noniityen'ameyej, tajlháme-k tàlh'aameye-k lahuuminakye'. Wet tok t'uhlà-k latiiyakye 'aqaaha-k niit'uhawetáyej, tajlháme-k latiiyayhi 'ahuumnhayahayh. 3Wet tok 'iwóoye-k 'alhenwuusayejpe wikyi tà lat'uuyayeh, tajlháme tà t'uhlà-k lheenaylhi 'imak tà 'iwóoye-k lhaamelh 'iteenh. 4Wet kyek 'nànhiiyela Tsoo'nataswo tà Lhámhyah, wet lataakyumayhlahlà 'nolheetekhi tà lasiilatyaj'íhi', tà nhaanhiyeja'íhi-k tatày'. 5Wet 'aamey tà 'aaqamhas, 'iwóoye-k 'aalatiyaykyàjwi thàànhàyh. Wet nilhóoqej 'aamey wet, 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: 'Aa'àmetkye'akyàjwih, wet yej 'alhenaywúusa', tà lheeyakye tà tataakye 'aa'yhàj. Tsi hàp tà 'noyok: Yoos tataayhlà wikyi tà lhayenwúusa', wet hi'weenho la'iisyaj lhaamelh tà lhaqnenawúusa'. 6Wet tameenej tà 'oyok: 'Aa'ayhetkyehkyà', wet 'aatiyaykyàjwi Yooskey tà laqhaajyhayaj'íhi', hààpqhila-k lhaam 'aa'iwujwyenayhilah, kyek nikyâàte lawhààyh. 7Thataay'pe lhaam' nilhoq 'alhaaq'lis, tsi hàp tà lhaam t'uu'amehen'. 8'Aamaj'amejen', wet yej lamààhen'. Tsi hàp tà 'ataahjwayayh, tà hâàpe 'ahààttaj, 'iluunkyehent'at 'iipeyh, màànhyejt'a'iwóye t'owaalhataj tà tanhààtinlhih, wet t'uuket'at hi'not' kyek hâàpe-k tujw. 9'Aa'omaytumhlà lhaam', wet 'aa'unhtayejíkye 'ekhaahyahayh. Tsi lahaanayejt'at tà hap'aattseyahayh, màànhyejt'a'iwóye 'noop'attseyahay tà 'íiyej nilhóoqej 'apuuhjwas tà 'ii'pe honhat. 10Mat Yoos, tà lawuuk nilhoq 'noo'isyaj, hàp tà t'àànej'ináme lasiilatyaj tà lajlapéesa', tà 'íihi Jweesus Kilíistoh, kyek tajwaayhitshila hap'aattseyahay tà lheeyayhi'ayej lhímphaj, lhaamhla-k 'ayom'iskyee'alhóho', wet 'ayomt'uunhíkye', wet 'aayaqhajyenhen', wet hi'ween'ameyho-k qaalelhàjehen ha'weetes tà lheeyayhíkye'. 11'Noowujwyaj wet 'nooniyatyaj, 'is kyek tok lapees'íhi-k 'íiyej lhaam', yàtla-k tiyààje'tsih. 12Hi'no tà lheey Siilwánoh, tà 'o'ween tà hâàpe lhaapuhjwa tà máatkye tà 'is, hàp tà taky'oot'nóyeh, tà 'oyeenlhi 'oojwukwyenek tà niiptajanah. Wet màànhyejtso 'olhààmet tà 'okyuujwan'ameyej, wet 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: 'Noo'isyaj tà lheeyayhi', wet hààpet'at Yoos'isyaj tà máatkye'. 13Yoosqawikyi tà 'íihi Waawilónyah, tà hap'aaq'ameyej tà 'noqaalelhthen', lhà'ya 'olhààs tà lheey Mâàlhkos, 'ithaat'ameye laqaasilàt. 14Woyaysiilâta 'aa'yhàj, wet tiyaayhi 'ahuumnhayahay tà lats'uuyay 'aa'elhay 'iwehyáalha laky'aalo'. 'Is kyek 'nootámsek 'íiyej nilhóoqej 'aameyh, tà lheeyayhi Jweesus Kilíistoh. 'Aamenh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\