1 Tesalonicenses 1

1Pâàwloh, wet Siilwánoh, wet Tiimotéwoh, 'ithaate lhààmetnah Yoosqawikyi tà Teesalonikalheleyh, tà 'íihi Yoos tà 'Noojkyah, lhà'ya 'Noowuk Jweesus Kilíistoh. 'Is kyek 'noo'isyaj wet 'nootámsek 'ii'amejen', tà tâ lhe Yoos tà Lhaajkyah, lhà'ya 'Noowuk Jweesus Kilíistoh. 2Tok 'olhaamelh 'owolapéesa tà 'o'weenho tà 'is Yoos, tsi hàp tà nilhóoqej 'aamey tà la'weenay'nohomhen tà 'o'aqààst'awethà', wet tà 'owopej'ot'aalhyahaya', wet 'ookyowej'inuhatpej'ahilàmhen'. 3Wet tà 'olhaamelh 'o'íikye tà tataakye Yoos tà Lhaajkyah, wet tok hi'yees tà 'ookyowej'inuhlà 'imaayek tà lheenaylhih, tà tâlhe tà 'ekhaahyaj'íhi', lhà'ya 'akyuumet tà latiiyayhi 'ahuumnhayaj, lhà'ya 'ateelàythayaj, tà tok laleeyayej tà latiiyaye 'aqaanihhayaj Lhaawuk Jweesus Kilíistoh. 4Tsi hàp tà 'olhaamelh 'ohaanej, 'ipuuhjwas tà Yooshumnhayh, tàjte Yoos takyuum'amehen'. 5Tsi tàjte 'ooqasilàt tà 'is nikyààt'ameye wet, tok hats'íilaq kyek 'nolhààmtes, tajlháme tà 'àp hààte 'nooqhajyhayaj, wet 'Nooyalh tà 'Isi', wet tok 'íikye 'oojwawalhyaj kyek 'otíihi 'imak tà 'oyààmeh. Lahaanayejt'at 'imak tà 'ohààpehen', tàjte 'o'ii'ameyej, tà 'ohuuminte kyek 'aa'isayej. 6Wet lateenay'nohen', wet 'àp lateenay 'Noowuk, wet latiiyayhi 'aqààjyaj tà tâlhe 'Nooyalh tà 'Isi', tà lataakyumayhlà 'nolhààmet, tej tà lheeyayhihte hap'aattseyahayh. 7Wet màànhyejtso' tha', 'aa'nàlayéje 'imak tà t'uhaawétej kyek 'noteenh, tà 'íikye tà tataakye nilhóoqej wikyi tà t'ekhaahyahay'íhi-kye', tà 'íihi Maaselónyah wet 'Aakáyah. 8Tsi hàp tà tàlh'aameye 'Noowuklhàmet, wet 'noluunqatpe honhat, wet ts'iilaqhit'a tà ni- kyâàtho Maaselónyah wet 'Aakáyah, mat 'àp hààte wikyi tà 'íihi nilhóoqej honhaates, 'ilààtkye 'ekhaahyahay tà latiiyaye Yoos, wet hàp tà tameenej tà 'olhaamelh tok 'iwaatlà-k 'oyààmejlhih. 9Tsi hàp tà lhaamelht'at tà yààm'noyehen', wet yààme tàjte lat'aamaj'ohilàmhen', tà 'o-hoo'ameyeh. Wet lhaamelh yent'alhààméta tà laleeyayejte yooslhayis tà 'nookelhénhayh, wet latiilhaqaye Yoos, tà lahuuminay kyek lataakyumayhoplhi Yoos tà la'waatshankye-yaj'íhi', tà hâàpe tà máatkye', 10wet laniihiyayhlà Lhààs tà tàlhlapuuléyeh, tà lhaam 'inuuhatphâp'anteh, tà 'itààlhtho 'noop'itseyheyh, tà hààpet'at Jweesus, tà hàp tà 'ijwaayhthila'inámej 'noowàk tà tataay-'alhóho'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\