1 Tesalonicenses 2

1Tsi 'aameyt'at tà lahaanayej, 'ipuuhjwas, tà tok hàp kyek 'iweet tàjte 'ohoo'ameyeh. 2Tsi tàjte qamaj naamhho'amehen', tà pajkyehte wuujw tà 'no'ween'nohomhen 'oop'attseyahayh wet 'noolàkwyhanhyahayh, tà 'o'íihi Jwiilípos, màànhyej tà lahaanayej, wet 'olhaamelh 'otqhaajáyej 'ooqaYos, tà 'ojweelhte'ameyho Yoosqasilàt tà 'is, tej tà wúujwte 'nooqa'tshayaj tà 'notii'ohilàmhen'. 3Tsi hàp tà 'olhaamelh 'ookyujwanhyaj, talhiiyet'ahte 'imak tà niimáta', wok 'àp 'imak tà qóoq'ayeh, wok 'àp 'not'aqaanhyaj, 4tajlháme tà Yoos pajkye yeelhet'noyehen', wet 'yekhaahtej'noyehen silààt tà 'is, wet hàp tà tameenej tà 'olhaamelh 'oyààme 'imak tà 'oyààmeh. Tok 'ot'úuke-k 'oqààjyenwethà wi-kyi', tajlháme Yoos, tà yeelhte 'ot'ootlelis. 5Tsi hàp tà ky'áhya-k 'olhaamelh 'ot'úuke-k 'o'yaqàànitejlhi wikyi 'olhààmtes kyek 'oyààmeh. Lahaanayejt'at tà màànhyejtsoh. Wet tok 'àp hàp kyek 'olhaamelh 'ot'úuyejkye 'olhààmtes 'imakt'a-k hâàpe-k 'o'yaqààneh. Yoos hi'ween 'imak tà 'owóoyeh. 6Wet tok 'ot'úuke-k 'no'ween'nohomhen 'oowujwyaj, 'ot'uuhikét'a-k 'aamey lawuujwyenay'nohen', wok 'àp 'iyhàj wikyit'a-k hâàpe-k 'iwuujwyen'nohen', tej tà máatkye', 'iwoohiye'net'a-k 'olhaamelh 'otii'atapehen 'ooniyatyahayh, tà 'ohààpehen Kilíisto laqaa'apostolhlhayis. 7Tajlháme tà 'otiihtelhamelej 'imak tà niit'úna', tàjte 'o'ii'ameyej, 'omàànhyejente'iwóye 'nooqoh, tà 'itíihi lahuumnhayaj tà t'úuye lalees. 8Tsi hàp tà wuujw 'olhaamelh 'oohumnha- yaj tà 'otii'amejen', yàt paj tha tok hats'íilaq Yoosqasilàt tà 'is kyek 'olhaamelh 'ohuumnhip'antet'a-k 'oyaakyàj'ameyeh, tajlháme tà 'àp hààte 'iwoohíyep'ante-k 'olhaa'iwom'atapehen'. Tsi hàp tà 'olhaamelh, máatkye tà wuujw tà 'o'aayahumnhen'. 9Tsi lahaanayej'íhi', 'ipuuhjwas, 'olhaamelh 'ookyumtes wet 'ot'eelaqas. Tsi 'otkyuummhajwethà', honaajkyepej wet 'ijwaalakyepej, tà tok 'ohuuminhte kyek 'aa'elhayt'a-k hâàpe-k lalhuuk'nohen', tà 'ojweelh'ameyho Yoosqasilàt tà 'is. 10La'weenayhte 'olhaamelh 'ookyumhyahayh, wet 'àp hààte Yoos hi'weenhteh, tà 'ot'aamajlhamelej, wet 'àp 'o'weenhtelhamenhómkye 'imak tà 'is'aalhóho', yàt paj tha tok 'iikyehte 'imakt'a-k hâàpe-k nii'ísa-k 'noyààmej'noyehen', tàjte 'o'íiyej 'aamey tà 'ekhaahyahay-'íhikye'. 11Wet hààte lahaanayej màànhyejt'et' kyek màànhyej tà 'olhaamelh 'àp 'okyuujwan 'aa'elhay 'iwehyáalhapej, wet 'àp 'ojwoonlhih, 'omàànhyejt'a'iwóye 'noojkyah, tà 'ikyuujwan lalees, 12wet 'olhaamelh 'oniityenpej'ameyej kyek lhekaakye 'imak tà t'uhaawétej Yoos, tà lhaam t'àànej'ameye laniiyatyaj wet lasiilatyaj. 13Tà màànhyejtso wet, 'aamey tà lataamenay'noyejen tà tok 'owolapéesa tà 'o'iisyene Yoos, tsi tàjte 'ojweelh'ameyho Yooslhàmet wet, lataakyumayhtehlà', tha tok lheenaye-k hi'noolh lhààmtes, tajlháme-k 'nolhààmet tà tâlhe Yoos. Wet máatkye', hâàpe Yooslhàmet, tà hàp tà takyuumlhi'ameyhíkye', tà 'ekhaahyahay'íhikye'. 14Tsi 'aameyh, 'ipuuhjwas, lakyààtaye tà lateenay Yoosqawikyi', tà 'íihi Kilíisto Jweesus, tà 'íihikye la'weetes tà 'íihi Jwuuléyah. Tsi 'noop'attseyahay tà lheeyayhi', tà tâlhe ha'weetjwas, wet màànhyej'iwóye lhaamelh lap'aattseyahayh, tà tâlhe jwuulales. 15Jwuulalestso wet, 'ilâànp'ante 'Noowuk Jweesus, 'àp mânhyejt'a'iwóye tà lhaamelh 'ilâànp'ante Yooslhàmetwos tà 'íihi lhaamelh; wet 'olhaamelh wet, yookes'nohen'. Lhaamelh tok 'ise Yoos, wet tataayhlà nilhóoqej wikyi'. 16Tsi lhaamelh 'nààyej'nohomhen kyek 'olhaamelh 'ojweenhómkye Yooslhàmet wikyi tà qahâàpeya jwuulales, kyek lhaamelh tajwaayhen'. Wet màànhyejtso' tha', yikheent'at tà 'itaajtho la'wet laqeeyis, tha hàp tà lapéese' tha', Yooswàk nikyààtpe lhaamelh. 17'Ipuuhjwas, tà 'olhaamelh 'o'atoojwe'ayej'ahi làmhen' - tej tà tajlháme 'ot'isaanis tà neeya'ameyej, qhiit'a 'ootikyunhayahayh wet lhà'yalhiip tà 'olhaamelh 'otíikye-k 'o'aahi'wenayh. 18Wet hàp tà tameenej tà 'olhaamelh 'otiikyemháji-k 'ohoo'ameyeh ('olhaam', Pâàwloh, 'iikyepej tà 'ot'uuket'at 'oo'nàyij kyek 'oqáa-lhi-k 'ohoo'ameyeh) tha hàp tà 'ahààttàj, 'iimhaj'ohilàmhen'. 19Tsi 'àp háats'i tà hâàpe 'olhaamelh 'ooqanihhayaj, wok 'ooqàjyaj, wok 'oowujwyaj, tà tameen'noyejen tà 'olhaa'ikyàjwethà'? Hà tok hâàpe 'aameyh, kyek 'íikye tà tataakye Lhaawuk Jweesus Kilíistoh, kyek nikyâàte lawhàày kyek nààmhlah? 20Máatkye', 'aamey tà 'aahàpehen 'olhaamelh 'oowujwyaj wet 'ooqàjyaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\