1 Tesalonicenses 3

1Wet tà màànhyejtsoh, tà nemhit' 'olhaamelh 'oteelàytej, wet 'o'weenlhayislhamenhómkye 'ootikyunhayaj kyek tajlhámet' 'olhaamelh kyek 'omààlhéhi 'Aaténas, 2wet 'okyeenhte'ameye Tiimotéwoh, lhaapuhjwah wet Yoosqawo', tà 'olhaamelh 'ooky'ot-jwah, tà 'oyààmejlhi silààt tà 'is tà hâàpe Ki-líistoh. 'One'te-k 'aayaqhajyenhen', wet 'àp 'ikyuujwan'ameyej 'ekhaahyahayh, 3hààpqhila-k tok 'íikye 'aa'elhayt'a-k hâàpe-k 'inuuhatlhámho 'noop'attseyahaynah; tsi hàp tà 'aameyt'at tà lahaanayej tà hààpet'at tààjtso 'imak tà 'notshuupyen'inamehen'. 4Tsi tàjte 'o'ii'ameyej wet, pajkye 'olhaamelh 'oqaalelhàt'ameyho' tha 'oyok: 'Iyeehihikyela lhaap'attseyahayh; wet hàp tà tájo la'wet 'athaanah, màànhyej tà lahaanayej. 5Wet hàp tà tameenej tà 'olhaam', tà nemhit' 'ootelàythayaj'íhi', 'okyeenhte'ameye Tiimotéwoh, tsi hàp tà 'ot'uhlà-k 'ohaanej kyek qamaj 'ekhaahyahay'íhikye'. Tsi 'onowaaky'oye kyek 'nolheelhtshayajwo yeelhet'ameyeh, kyek tameenej kyek 'olhaamelh 'ookyumet nemhit' lahaa'íhi'. 6Tha 'athaanah, tà tapiilh'noyehen Tiimoté-woh, tà tàlh'aameyeh, wet yahaanhat'noye-hen 'imak tà 'is, tà yààme 'ekhaahyahayh wet 'ahuumnhayahayh, wet tà 'àp yikt'aat tà 'akyoowejlathataypej'oky'oyehen', wet 'àp lahuuminay kyek la'ween'nohen', 'àp màành- yej'iwóye 'olhaamelh, tà 'àp 'ohuumin kyek 'o'aahi'wenayh. 7Wet tà màànhyejtsoh, 'ipuuhjwas, tej tà 'olhaamelh 'o'íihi tà 'ooneky'ethayahay'íhi', wet 'àp 'oolhaq'lis'íhi', tha hàp tà 'aamey tà lataamenay'noyejen tà 'ooqhajyhayahay'íhikye', tà la'nààlitaypej 'ekhaahyahayh. 8Tsi 'athaana wet, 'oo'watshankyeyahay'íhi-kye', tà 'aamey 'aalat'unhtayéji 'Noowuk. 9Tà màànhyejtso wet, háats'i 'imak tà 'is tà 'iwóoye-k 'olhaamelh 'oyaakyâje Yoos, tà 'aamey tà lataamenay'noyejen tà lhà'yalhiip tà 'ooqàjyahay'íhikye', tà tameenej tà 'o'aqààswethà', tà 'o'íikye tà tataakye 'ooqaYos? 10Honaajkyepej, 'ijwaalakyepej wet, wuujw tà 'olhaamelh 'olhaahip'attsene Yoos kyek 'iwaahin'noyejen kyek 'o'aahi'wenayh, kyek 'àp 'o'yiisiyejalhip 'imak tà tatâàyej 'ekhaahyaj. 11Wet lhaamt'at Yoos, tà hâàpe Lhaajkyah, lhà'ya Lhaawuk Jweesus Kilíistoh, 'is kyek yom'is'aalhóho 'oo'nàyij, yàtla-k 'okyààt'ameyeh. 12Wet 'is kyek 'Noowuk hi'ween'ameyho kyek lhà'yapejlhiip 'ahuumnhayahay tà la'weenay'ameyhómkye', wet tà 'àp latiiyayej nilhóoqej wikyi', màànhyej'iwóye tà 'olhaamelh 'àp 'o'ween'ameyhómkye 'oohumnhayaj, 13hààpqhila-k 'noqhaajyenhen 'ootlelis, yàt pajla' tha 'no'aahi'wenay tà 'aa'iskye'alhóho', tà tok 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k tatâàyej 'a'iisyahayh, kyek nààmhla Lhaawuk Jweesus Kilíistoh, kyek lhàà'yahila nilhóoqej t'aamajkyetes.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\