1 Tesalonicenses 4

1'Àp hààteh, 'ipuuhjwas, 'olhaamelh 'otíihi 'Noowuk Jweesus, tà 'oniityen'ameyej kyek yikt'a-k lhekaakye 'imak tà 'aalakyujwanayej tà tàlh'nooyehen', tà 'olhaamelh 'ojweelhte'ameyho 'nookyumhyahay tà Yoos yahuumínkye'. 'Otujwlha'ameye-k yikt'a-k lat'iisayejlhip kyek lheenaylhi 'imaayheytsoh. 2Tsi pajkye lahaanayej 'nookyujwanhyaj tà 'o'weenhte'ameyho', tà tâlhe 'Noowuk Jweesus. 3Tsi hàp tà Yoos yahuumin kyek 'aa'isómkye', kyek 'aatonitayehohlà nilhoq 'nooqahi'nohyahayh. 4Hi'no 'iwehyáalhah, t'uhlà-k yahaanej tà 'itiilhámej 'imak tà lajlaky'oohléya', tà 'íiyej laky'eejwah, wet 'àp 'iwolaháaya 'atsiinha tà 'íiyej. 5Tok 'iwóoye-k lhaayakyâje t'isaant'aqànhyahay tà nii'sa', kyek màànhyej'iwóye wikyi tà qahâàpeya jwuulales, tà niitàjweláyej Yoos. 6Hi'not' kyek hâàpe', tok 'iwóoye-k hi'weenho 'eelh lalààkwyhanhyaj wok t'aqaanhyaj; tsi hàp tà 'Noowuk 'iwohlalaháaya nilhoq tààjtsoh, màànhyej tà pajkyehte 'ojwiitsenej tà 'ojweelh'ameyho'. 7Tsi hàp tà Yoos, tok t'àànej'inamehen 'imak tà qóoq'ayeh, tajlháme tà t'àànej'ináme-k 'inaa'isómkye'. 8Wet hàp tà 'oyok: 'O'elht'a-k hâàpe-k 'itiiyejqanhi 'nookyujwanhyajnah, qhiit'a hi'no-k 'itiiyejqanhih, tajlháme tà 'itiiyejqanhi Yoos, tà hi'ween'inámho Layaalh tà 'Isi'. 9Tha hàp tà tok 'iwaatlà-k 'olhaamelh 'othaat'ameye 'nolhààmet tà yààme 'noohumnhayaj tà wikyi tà lhaalapuhjwas 'itiilhameleh, tsi hàp tà Yoos pajkye 'ikyuujwan'ameyej tà 'iwaatlà-k 'aalahumnhen', 10tsi 'àp hààte latiiyaye 'ahuumnhayaj nilhóoqej lhaapuhjwas tà 'íihi Maaselónyah. Tha hàp tà 'oniityen'ameyej, 'ipuuhjwas, kyek lat'iisayejpejlhip kyek lawooynayejetsoh. 11'Uuyake-k la'weenay 'atáamsekis. 'Is kyek lheenaylhi 'imak tà 'akyuumtes, wet 'àp la-taakyumejwethà 'akeeyeyh, màànhyej tàjte 'olhaamelh 'okyuujwan'ameyej. 12'Is kyek 'aalawoynayejehentsoh, hààpqhila-k wikyi tà 'ikye'iipeyeh, 'iwohla'aháala', wet tok 'àp 'iihikyela 'imakt'a-k hâàpe-k tatàày-'ameyej. 13'Ipuuhjwas, tok 'olhaamelh 'ohuumin kyek qahaanayáyej 'imak tà hààpqhiyejenna wikyi tà 'yinhen'; tsi hàp tà t'uhit'là-k 'ajwiitahayahay'íhikye', kyek màànhyej'iwóye 'iyhàj wikyi', tà nii'wéna laqaanihhayaj. 14Tsi kyek 'iyaat'ekhákye tà Jweesus 'yilh, wet 'àp 'inúuphà', wet 'àp màànhiyejatso lhaamelh tà 'yinhen', tà t'ekháaye Jweesus; Yoos 'àp hààte hip'aajthiyeja Jweesus kyek 'ikyààjla'alhóho lhaamelh. 15Tsi hàp tààja 'Noowuklhàmet tà 'ojweelh'ameyho', yok: 'Inaamelh tà qamaj 'iyéehi-kye lhaat'isanis, wet tà 'àp qamaj 'iyaamàlhekyehkyà', yàtla-k nikyâàte-k nààm 'Noowuk, tok hààpqhila-k 'iyaat'ikyunhlà wikyi tà 'yinhen'. 16Tsi hàp tà lhaamt'at 'Noowuk tà 'inuuhlahkyà', kyek talhpuuléyeh, wet kyek màànhiyejatso wet, pitsaajiyela 'noosukunhyaj tà 'ààytaji', wet 'àp Yooskyenek tà lhámhyah lapaq, wet 'àp Yoosjwolh; wet wikyi tà 'yinhen', tà t'ekháaye Kilíistoh, lhaamenhla-k t'ikyun kyek 'inúukephà'. 17Wet neky'e 'inaamelh, tà 'iyéehikye lhaat'isanis, tà qamaj 'iyaamàlhekyehkyà', 'inaahap'aqhiyeja lhaamelh tà 'nonaa'ikyàjiphàla-k 'iyéehi puules, pajla' tha 'iyaakyutej 'Noowuk, kyek 'iyeehihla layaalh ta túmphà'. Wet màànhiyejatso' tha', tajla'iyéeyayej 'Noowuk. 18Tà màànhyejtso wet, 'is kyek 'aalaqàjyena-yejwethà 'nolhààmtestsoh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\