1 Timoteo 1

1Pâàwloh, Jweesus Kilíisto laqaa'apóstolh tsi màànhyejtso 'noosukunhyaj tà tâlhe Yoos, tà lhaajwayhthih, lhà'ya Jweesus Kilíistoh, tà lhaaqanihhayaj - 2'ithaate lhààmetnah Tiimotéwoh, tà hâàpe lhààs tà máatkye', tà t'ekháaye Kilíistoh. 'Noo'isyaj, wet 'noop'attsenhyaj, wet 'nootámsek, tà tâlhe Yoos, tà Lhaajkyah, lhà'ya Kilíisto Jweesus, tà Lhaawuk, 'is kyek 'ii'ámej. 3Lahaanej tà 'ot'aalhejte'áme-k lamààlhéhi 'Eejwesoh, tàjte 'olhaam 'otiyâàjo Maaselónyah, tà 'one'te-k lasúuknej wikyi 'iyhàj kyek tok 'iwet 'ikyuujwanej wikyi' 'imak tà nii'isa'alhóho', 4wet 'àp tok taky'aahúye 'not'iittshay tà paajkyehen', wet 'nolhààmtes tà lajlapéesa', tà yààme 'nootetselhp'anteh. Tsi 'imaayhey tso wet, tameenej wikyi kyek taahuwek, wet tok taky'óote Yooskyumet, tà lhaam 'itíihi 'not'ekhaahyaj. 5Tha hàp tà laqaapes 'noosukunhyajna wet, hààpet'at 'noohum n ha yaj kyek tâlhi 'not'ootle tà 'iso', wet 'àp tâlhi 'nootikyu nhayaj tà 'is, wet 'àp 'not'ekhaahyaj tà máatkye'. 6Tha 'íikye wikyi tà wetáayej 'imaayheytsoh, wet neky'e tatshuupíye 'nolhààmtes tà laj-laháala'. 7'Itíikye-k lhayenlawóosayej Mooysesqalelhtshayaj, tha tok lhaamelh yahaanej 'imak tà lhaamelh yààmeh, wet 'àp tok lhaamelh 'ilààte 'imak tà lhaamelh 'imaatthi'. 8Mat 'iyaahanej tà 'is 'nooqalelhtshayajtsoh, kyek 'iyaat'amájej kyek 'iyaakyumhyenh. 9Tsi 'iyaahanej tà 'nookyujwanhyajtsoh, tok hâàpe-k 'notshuupyene wikyi tà 'iskyee'alhóho, tajlháme wikyi tà 'iwóoye 'imak tà nii'sa', wet wikyi tà nhaanáyej kyek taky'aahuképhà'. Wet 'yáje wikyi tà qeeyislànhayh, wikyi tà niinowayáye Yoos, wikyi tà lhaa'ikyàjwethà', wet 'itààyes, lajkyaalislhíqoyis, wet 'àp 'iyhàj wikyi tà 'nolhíiqoyis. 10'Àp 'yáje wikyi tà qaahi'noyalis, hi'noolh tà lhayen'atsiinhá ya', lhaamelh tà 'iwoomlhi wikyi', wikyi tà 'iwet yààmwethà', qaajwey'nhatses, 'yáje nilhóoqej 'imak tà qanii'ísa' tà tataayhlà 'nookyujwanhyaj tà máatkye', 11màànhyej tà 'noqaalelhàt tà 'íihi silààt tà lasiilatyaj'íhi', tà tâlhe Yoos tà la'iisyaj'íhi', tà 'nolhuuhyen 'nóyej. 12'O'weenho tà 'is hi'no tà yaqhaajyen'no', Kilíisto Jweesus, tà Lhaawuk. Tsi lhaam t'ekhaa'nóho', wet yen'nolaky'ootjwáya'. 13'Ohààpemháji hi'no tà lalààkwyhanhyaj'itíye lhaam'. 'Olhayenlataahjwáya', wet wuujw 'imak tà nii'sa' tà 'oyeeneh. Tha hàp tà 'notkyuumej 'nóye 'noop'attsenhyaj, tsi hàp tà 'oyeenlhit'at 'imak tà naam hanej, tà qamaj laj'ot'ekhaahyája'. 14Tha hàp tà Lhaawuk la'iisyaj wet, lhà'yalhiip tà wuujw, tà hap'áaqej 'not'ekhaahyaj wet 'noohumnhayaj tà 'íihi Kilíisto Jweesus. 15Tààjna wet, hààpet'at 'nolhààmet tà máatkye', tà nilhóoqej wikyi' 'iwóoye-k takyuumhlà': tà Kilíisto Jweesus nàmh honhaatenah, tà neke qeeyislànhay tà 'ijwaayhthen'. Wet 'olhaam', 'ohâàpe 'elh tà lhámhyah. 16Tha 'notkyuumejte'nóye 'noop'attsenhyaj, tsi hàp tà Jweesus Kilíistoh yahuumínp'ante kyek 'ikyuunqat'nóyej tà hi'nààlit nilhoq lateelàythayaj, hààpqhila-k lhaamelh tà t'ekhaahiyela lhaam', tà 'àp nikyààthiyela 'noo'watshankyeyaj tà t'uunh, hi'ween 'imak tà 'is tà 'noyeen'nóyeh. 17Mat Niyaat tà Lhámhyah, tà laniiyatyaj tiyààje'tsih, tà hàp tà 'niila', tà 'noqnii'wéna', tà hâàpe Yoos tà 'iwehyáalha', tà lahaanhyaj'íhi', Lhaam wet, lawuuk 'noosilat yaj wet 'noo'nohyaj tà lajilalapéesa', yàtla-k tiyààje'tsih. 'Aamenh. 18Hàp tààja 'noosukunhyaj tà 'olhuuhyen'ámej, yàs Tiimo téwoh, màànhyej tà 'notíihi silààtp'ante 'noyààmej 'ámej, hààpqhila-k lhen'ààq'lehyája 'nolhààq'lehyaj tà 'is, tà 'ii'ámej 'nolhààmettsoh. 19Tha 'iwaatlà-k lat'aamájej 'ekhaahyaj wet 'atiikyunhayaj tà 'is. 'Iikye wikyi 'iyhàj tà niiwoynayejetsoh, wet hàp tà tameenej tà t'ekhaahyaj lawiit'àhyaj'íhi'. 20'Iyhàj tà màànhyejentso wet, 'Iimenéwoh wet 'Aalejwánloh, tà 'oyaakyâje lhaamelh 'ahààttaj, tà 'ot'uhlà-k lhaamelh lhaa'ikyujwanej tà tok 'iwóoye-k lalààkwyhanhyaj'itíye Yoos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\