1 Timoteo 2

1Tha 'imak tà 'okyuunqatpe honhat wet, t'uhlà-k 'nowo'not'aalhyája', wet 'no'yaalhyenéje Yoos nilhóoqej wikyi'. Wet nilhóoqej wikyi tà 'àp t'uhlà-k 'notíihi 'nooqàjyájeje Yoos. 2'Iwóoye-k 'no'yaalhyen lhaamelh tà niyaateyh, lhà'ya nilhóoqej wikyi tà lhaaménhyah, hààpqhila-k 'iyéehi tà 'iyaa ts'inhen', wet 'àp lhaatamsekis'ihihlah, tà 'iyaanowáye Yoos, wet 'iyom'is lhaakyumhyahayh. 3Tsi hàp tààjtso 'imak tà 'is, tà t'aqàànhyaj'íhi', tà 'íikye tà tataakye Yoos, tà hâàpe Lhaajwayhthih. 4Tsi hàp tà lhaam yahuumin kyek nilhóoqej wikyi-k tajwaayhen', wet 'àp nikyâàte-k nitààjwélej 'imak tà máatkye'. 5Tsi 'iwehyáalha Yoos tà 'íikye', wet 'àp 'iwehyáa lha hi'no tà tumeejlà Yoos: hâàpe Jweesus Kilíis toh, tà hi'no', 6tà hàp tà lhayenlaháayayej nilhóoqej wikyi lajwaahyaj. 'Nolhààmettso wet, 'noyààmhiyejlhip'anteh, tàjp'ante nikyâàte lawhààyh. 7Wet hàp tààjtso 'nolhààmet tà 'noyen'nolawóoya', kyek 'oyààmejlhih. Tsi 'ohâàpe 'aapóstolh ('otíihi Kilíistoh tà máatkye 'imak tà 'oyààmeh, tok 'iwet 'oyààmlhih), wet 'noyeen'nóye tà 'ohâàpe wikyi tà qahâàpeya jwuulales lakyuujwanhyajwo', kyek 'okyuu-jwanej 'not'ekhaahyaj tà máatkye'. 8Tà màànhyejtso wet, 'ohuumin kyek hi'noolh 'iwot'aalhyajáhi nilhóoqej honhaates, wet 'is kyek 'ineeyhetkyéphà takeeyey tà 'is, tha tok 'itíihi lawààk, wok laqaa'tshayaj. 9Wet 'atsiinhayh, 'is kyek 'yuukyehen la'wuuyis tà t'uhaawétej tà hâàpe 'atsiinhayh, wet t'uhlà-k t'aamajlhamejen'. Tok 'is kyek 'ilaatqayen la'wooleyh, wok 'àp hi'nààlit lhámej kyiinajqa'tu', wok 'iyhàj 'imaayhey tà 'ijwaaqnhen', wok latiikis tà wuujw laha'. 10'Iwóoye-k lhaayenejwethà lakyuumhyahay tà 'isiis, màànhyej tà t'uhaawétej 'atsiinhay tà yahuumin tà nowáaye Yoos. 11'Atsiinha', 'is kyek lhaa'ikyujwan' tha yoktam, tok 'iwóoye-k lhaayàmetpe 'eelh. 12Tsi tok 'owaahnej 'atsiinha-k takyuujwanqanh, wet tok 'àp 'iwóoye-k 'itii'pe laqhaajyhayaj hi'no', mat t'uhlà-k iwolatáamseka'. 13Tsi hàp tà t'ikyúnp'ante 'Aalan tà 'noyeenlhih, wet 'imààlh kyép'ante la'nààyij tha', hàp 'Eewah. 14Wet tok hâàpep'ante 'Aalan kyek 'no'yaqaa-nej, tajlháme 'atsiinha tà 'no'yaqaanej. Wet màànhyejp'antetso' tha', nikyâàtho laqeey'. 15Tha 'atsiinha-k 'itaajtho la'wet lakyuumet tà hâàpe 'nooqoh, wet hààpqhila-k tajwaayh, kyek t'aamajlhámej, kyek 'iihit'at 'not'ekhaahyaj, 'noohumnhayaj, wet 'noo'isyaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\