1 Timoteo 3

1Hàp tààja 'nolhààmet tà máatkye': Kyek 'íikye 'o'elh kyek yahuumin kyek hâàpe Yoosqawikyiwo', wet 'is 'imak tà 'itíikye'. 2Tha hi'no-k Yoosqawikyiwo', wet 'iwaatlà-k hâàpe hi'no tà tok 'íikye 'imak tà nii'ísa-k 'noyààméjeh. T'uhlà-k yom'iwehyáalha 'atsiinha-k 'íiyej, wet t'uulhámeh, wet lahaanh yaj'íhi', wet 'iwaatlà-k 'is lakyuumhyahayh, wet t'uhlà-k 'iyaahinhlà 'asíiyaqas, wet 'àp yahaanej tà takyuu jwan qanh. 3Tok 'iwóoye-k wuujw kyek 'iyâàyej hat'es, tok 'àp lhaa'yuytho 'nooqa'tshayaj, tok 'àp t'aqàànhyajky'oye laqaaha-k qalaqaa háya', tajlháme-k hâàpe tà tok yóokeh, tok jwitsaaj, tok yenlahuumnéka kyiinajt'àj. 4T'uhlà-k yahaanej kyek t'úuye la'wet, wet t'uhlà-k 'itíihi la kyuumhyaj tà 'is, tà 'ikyuujwanej lalees kyek taky'aahúyeh. 5Tsi hàp tà hi'no-k nhaanáyej kyek 'ikyuujwan lalees, wet kyihla 'iwóoye-k 'àp t'úuye Yoosqawikyi'? 6Tok 'iwóoye-k hâàpe hi'no-k neeky'e-k lhaayakyàj, tsi hàp tà 'is'aalhóho wet, lhaa'ikyàjlhilhámej, yàt paj tha 'ikyààjlatape 'ahààttaj lataasnhayaj. 7Hààte 'iwaatlà-k tok 'íikye 'imak tà nii'ísa-k wikyi tà lajt'ekhaahyája' yààméjeh, hààpqhila-k wikyi tok 'ilààklhih, wet lhaam tok nikyààthiyela-k nikyâàtho 'ahààttajqaniyàk. 8'Àp hààte'iwóye 'imaayheywos, t'uhlà-k hâàpe wikyi tà maatkyehen', tà tok 'itààkwyen latiikyunhayahayh. Tok 'iwóoye-k 'iyààhyáyej hat'es, wet tok 'àp t'aqàànhyajky'oye laqaaha kyek qalaqaaháya'. 9T'uhlà-k t'aamájej 'not'ekhaahyaj tà lasqaalhek'íhi', tà 'itíihi 'nootikyunhayaj tà 'is. 10Tha wikyiitso wet, 'àp hààte 'iwaatlà-k 'nokyuunqat'ayej kyek 'notee tshan lhaamelh, wet kyek tajwaatshi tààjtso wet, neeky'ehla-k qaalelhà jéji-k hâàpe 'imaayheywos, wet 'iwóoye-k 'iwo lakyuuméta', kyek néeyakye 'imak kyek nii'ísa-k 'notíiyej. 11'Àp hààte'iwóye 'atsiinhayh, t'uhlà-k 'àp 'is lakyuumhyahayh. Tok 'iwóoye-k lhayensitààwósa', tajlháme-k t'uulhámeh, wet 'ilhóoqon tà lajt'aqaanhyája'. 12Hi'no-k 'imaayheywo', t'uhlà-k yom'iwehyáalha 'atsiinha kyek 'íiyej. T'uhlà-k 'àp yahaanej tà t'úuye lalees, lhà'ya la'wet. 13Tsi hàp tà 'imaayheywos, kyek 'is'aalhóho lakyuumet wet, hààpqhila-k yaqáalhi-k wikyi 'iwolaháaya', wet wuujw tà tok lajwaawalhyaj'íyeji t'ekhaahyaj tà lhaamelh 'itíiye Kilíisto Jweesus. 14'Othaat'áme 'olhààmet tà 'otshàànhinah, tej tà 'ooqanihhayajky'oye-k tok páajej kyek 'ohoohla'ámeh. 15Tha kyek 'opaajlà' tha', 'aam lahaanejt'at 'imak tà 'aalahànkye', tà lhéehi Yoos'wet, tà hâàpe Yoos tà 'íikye' la'weetlheleyh, wikyi tà 'itsoq 'imak tà máatkye', wet lhaa'iti'pe'. 16Wet máatkye', wuujw 'noosqálhek, tà 'íihi 'not'ekhaahyajnah: Yoos lhaahi'nàlithi 'not'isan', 'noyom'iseej'alhóho 'Nooyalh tà 'Isi', Yooskyenhay tà hi'weenh, 'noyààmejilhi wikyi tà qahâàpeya jwuulales, wikyi tà 'ihonhaatenah, t'ekháayeh, 'íihi lasiilatyaj tà 'notkyuumhlà', tà 'iiphà'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\