1 Timoteo 4

1Tha hàp tà 'Nooyalh, qámlelhàj tà 'ijweelh tà kyek nikyààthiyela 'ijwáalas tà lapéese wet 'iihikyela wikyi-k 'iléekye t'ekhaahyaj. Lhaamelh taky'aahuhiyela 'nooyalh tà 'ajwee 'yenqatses, wet 'nookyalhkyujwanhyaj. 2Tààjtso wet, tàlhiiyela 'nookyujwanhyajwos tà 'iwet yààmwethà', tà latiikyunhayahayh 'noosu'tsek'íyej. 3Wikyiitso wet, 'nààhiyejoma 'noowhayehyaj, wet 'isuuknhiyeja wikyi-k 'iléeyej tà tujw 'nolhàq tà Yoos yeenlhih, tà lhaam hi'weenho wikyi tà t'ekhaahyahay'íhikye', tà 'àp nitààjwélej 'imak tà máatkye', hààpqhila-k lhaamelh tujw, kyek 'àp 'itíihi la'iisyáje Yoos. 4Tsi nilhoq 'imak tà Yooslhének wet 'is, wet tok t'uhlà-k 'nothaatejqanhih. 'Iwóoye-k 'notujw, kyek 'notíihi-k 'no'weenho tà 'is Yoos. 5Tsi hàp tà Yooslhàmet, wet 'not'aalhyaj, hàp tà tameenej tà la'iisyaj'íhi'. 6Kyek màànhyejtso 'imak tà lakyuujwanej lhaapuhjwas wet, 'aahàpqhila Jweesus Kilíisto laqaawo tà 'is, tà 'aalakyuhnej 'nolhààmtes tà 'íiyej 'not'ekhaahyaj wet 'nookyujwanhyaj tà 'is'aalhóho', tà lhekkye'. 7Tiyeejqanhi 'nootetselh tà la'wet honhaat-nah, lhà'ya tà tâlhe 'atsii nhawumhayhyas. 'Aahoyanhtej tà 'anoowahyaj'itíye Yoos. 8Tsi kyek 'aalawalaynejlhi 'isan wet, tok wuujw kyek 'aa'isej; tha kyek 'anoowahyaj'itíye Yoos wet, hàp tààjtso tà hi'weenhla'ámho nilhoq 'imak tà 'is. Tsi tààjtso wet, 'ikyààj'áme 'noo'watshankyeyaj tà Yoos 'ijweelh, tà lhaam 'itíihi 'ijwaalasnah, wet 'àp 'ijwáalas tà tataay'alhóho'. 9Hàp tààjtso 'nolhààmet tà 'iwóoye-k 'not'e-kháakye', wet 'iwóoye-k nilhoq wikyi-k takyuumhlà'. 10Wet hààpet'at tààjtso tà tameenej tà 'iyaat-kyumwethà', wet tà 'àp 'ilhààq'lehyaj'íhi'. Tsi lhaaqanihhayajky'oye Yoos tà 'íikye', tà hâàpe nilhóoqej wikyi lajwaayhthih, lhaahiky'átej lhaamelh tà t'ekhaahyahay'íhikye'. 11Hàp tààhestso tà t'uhlà-k lasúuknej wikyi', wet lakyuujwanej. 12Tok 'iwóoye-k hi'not' kyek hâàpe-k niwoya'aháaya', tà 'aamahse', tajlháme tà t'uhlà-k 'aala'nàlitej 'imak tà 'is'aalhóho', tà t'uhaawétej kyek wikyi tà t'ekhaahyahay'íhi' 'iteenh, 'yáje 'ààmtes wet 'akyuumhyahayh, 'ahuumnhayaj, 'ekhaahyaj, wet 'a'iisyaj. 13Tà qamaj naamkyàt'áme wet, 'is kyek 'aalatshupyene-k lataahúyhi 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, kyek lhéekye tà tataakye wikyi', wet t'uhlà-k lakyuujwan wikyi', kyek lane'te-k 'iwóoye 'imak tà 'is. 14Yej laléeyej tà lakyuumhyen 'not'awaayhet tà 'ii'ámhi', tà 'no'weenhte 'ámho', tàjte Yoosqawikyi laqaathànhàyh 'itii'atape takeeyeyh, wet 'noyààmej'áme 'imak tà 'aahàpqhilah. 15'Aatshupyene 'imaayheytsoh, 'eehit'at 'imaayhey tà màànhyej tsoh, hààpqhila-k nilhóoqej wikyi hi'ween 'imak tà laqáalhi'. 16'Uu'ámeh, teetshan 'akyuujwanhyaj, wet tok 'iwóoye-k laléekye'. Tsi kyek lawooynejetso wet, 'aalajwayhthilah, wet hààte lajwaayhthenhna wikyi tà taky'aahu'ámeh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\