1 Timoteo 5

1Hiyej lhom'ààytaji 'ààmet tà latíiyej hi'no tà thalàk, mat 'is kyek lakyuujwanh, màànhyej'iwóye-k hâàpe 'ajkyah; wet 'iyhàj tà qa-mhaas, màànhyej'iwóye-k 'apuuhjwas, 2wet 'atsiinhay tà thàànhàyh, màànhyej'iwóye-k 'aqoolis, wet lhuutshayh, màànhyej'iwóye-k haky'ii nhàlis; tha ti'áamej 'imak tà lajlaky'oohléya'. 3Wolaháaya teesalis, tha kyek máatkye-k hààpehen'. 4Tha kyek 'íikye teesa-k lalees'íhi', wok 'àp lakyeetsàs, t'uhlà-k t'ikyun kyek lhaamelh lhaa'ikyujwanej kyek lap'aattsenhyaj'itíyej la'wet, wet 'àp taky'óote lajkyaalis, tsi hàp tààjtso 'imak tà 'is, tà Yoos yahuumínkye'. 5Tha 'atsiinha-k máatkye-k teesa', wet kyek hààtejwaj t'anih, tataayet'at Yoos, wet lhaa'itshupyene t'aalhyahayh, honaahayh wet 'ijwáalas. 6Tha 'elh kyek lhaayakyâje sooytayaj, wet tej tà 'waatshan' tha', hàp tà latààhyaj'íhi'. 7'Àp suukúnej 'imaayheytsoh, hààpqhila-k tok 'íikye 'imak kyek nii'ísa-k 'noyààméjeh. 8Tha hi'not' kyek hâàpe', kyek 'imak nii'wenáho 'iyhàj, wet kyek niitetshána la'weetlheleyh, wet qaalelhàj tà pajkye 'iléekye t'ekhaahyaj, wet tok 'is, yààm'pe hi'no tà lajt'ekhaahyája'. 9Tajlháme teesa-k laqaanekkyàmis 'íihi sesenta, wok yààmhajpe', tà t'uhlà-k 'nowola'wée-ta', wet 'notshàànhi lheey', kyek 'àp hààpe'mháji 'atsiinha-k yom'iwehyáalha hi'no tà 'íiyej. 10'Àp 'iwaatlà-k hâàpe 'atsiinha-k 'noyààméje tà 'is lakyuumet, kyek 'àp 'ikyiiyhelithen lalees, wet 'àp 'iyaahinhlà 'asíiyaqas, wet 'àp 'ileejen Yoosqawikyi lapaaky'olh, wet 'àp taky'óote wikyi tà lalhaaq'lis'íhi', wet 'àp yeenlhi nilhoq lakyuumtes tà 'is. 11Tha teesalis tà qamhaas, tok 'iwóoye-k lawola'wéeta'. Tsi kyek lakyuumhyaj 'ikyààjtshi wet, 'àp tataayhlà Kilíistoh, wet yahuumin kyek 'àp tawhaaye'. 12Wet hàp tà tameenhiyeja-k 'ikyààjlatape la-tes, kyek 'inààq'às t'ekhaahyaj tà neeky'éleh. 13Wet 'àp hààte yahaanej tà tok takyuumwethà', mat yikt'aat tà 'ilúunej wikyi'. Wet tok tajlháme tààjtso tà niitkyumawethà', mat 'àp hààte yahaanej tà t'ijwootqanhen'. Lhaa'yuytho 'imaayhey tà qalawúuka', wet yààme 'imak tà tok 'iwóoye-k yààmeh. 14Tà màànhyejtso wet, 'ohuumin kyek teesalis tà qamhaas tawhaayehen', 'ikyiiyhelit lalees, wet 'àp t'úuye la'wet. Kyek màànhiyejatso wet, tok hi'weenho lataahjwah la'wet kyek yààméje 'imak tà nii'sa'. 15Tsi hàp tà 'íikye 'iyhàj tà pajkye lhaa'ithatejqanhih, wet 'àp yahààn 'ahààttaj. 16Hi'no-k t'ekhaahyaj'íhi', wok 'atsiinha-k t'ekhaahyaj'íhi', kyek teesalis 'íiyej, wet lhaamt'at kyek t'úuyeh. Tok 'is kyek 'nolhuuhyenej Yoosqawikyi', tà hàp tà t'uhlà-k lhaa'ilhuhyenej 'iyhàj teesalis, tà tok 'íikye 'eelh kyek taky'óoteh. 17Yoosqawikyi laqaathànhàyh, kyek 'is lakyuumet, tà t'úuye wikyi', wet t'uhlà-k 'no'weenho tà wuujw tà 'nowolaháaya', lhaahiky'átej lhaamelh tà yààmejlhi 'nolhààmet wet takyuujwan qanh. 18Tsi 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih yok: Yej lawolhaayhip'óta 'itshààwet tà kyumaaj, tà 'iwolhóoya huplhaayh. Wet 'àp yok: Kyumaaj, t'uhaawétej kyek laqaaha'íhi'. 19Tok 'iwóoye-k lataakyumhlà 'not'isuujwqanhyaj kyek 'notíiye Yoosqawikyi qathalàk, tajlháme kyek 'íikye nitàk wok laajtumjwáya wikyi-k yààme 'imak tà hi'weenej. 20Wikyi-k tujwlháakye tà 'iwolaqéeya', wet t'uhlà-k latúumeh, kyek 'íikye tà tataakye nilhóoqej, hààpqhila-k 'àp hààte 'iyhàj lanoowahyaj'íhi'. 21Tà lhéekye tà tataakye Yoos wet 'Noowuk Jweesus Kilíistoh, lhà'ya Yooskyenhay tà laqaalelhtshayh, wet 'oniityen'ámkye-k lat'aamájej 'imaayheynah, tha tok latíihi 'atiikyunhayajt'a-k hâàpe-k lawaaq'lháteh, wet tok 'àp la'weenhthíkye wikyi'. 22Hiyéja laqeelit kyek latii'pe akeeyeyh 'aa'elht'a-k hâàpe', wet tok t'uhlà-k lat'aawayho 'aa'elh laqeey'. 'Aamájej 'a'iisyaj. 23Yej 'àp lats'íilaqat 'inààt kyek layâàyej, tsi hàpet' lhaam 'aniipilh, wet 'inhaayaj tà 'íihi', hàp tà tameenej tà 'iwóoye-k layâàyej kyámlejwaj 'uuwast'i'. 24Wikyi iyhàj laqeeyis wet, pajkye 'nàl', tà qamaj niikyàtáye 'ijwáala-k 'noqaalelhtéjeh. 'Àp 'iyhàj wet, 'nolhooqla'pe laqeeyis kyek lapéeseh. 25Wet 'àp màànhyejtso 'nookyumtes tà 'is, 'àp 'nàlt'aat; wet 'iyhàj tà 'noq'nii'wéna wet, tok 'iwóoye-k 'àp yikt'aat kyek 'nosqat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\