1 Timoteo 6

1Nilhóoqej lhaamelh tà 'iikyàjwi lawuuhuyqhajyhayaj wet, 'is kyek máatkye-k 'iwolaháala lawuuhuyh, hààp qhila-k tok 'notaahúye Yooslhey' wet 'nookyujwanhyajnah. 2Wet lhaamelh tà lawuuhuy t'ekhaahyahay'íhikye', wet 'isiit'a-k tok wuujwya-k 'iwolaháala lawuuhuytsoh, tà hâàpe lapuuhjwas, tajlháme tà t'uhlà-k wuujw tà yom'is tà takyuu mhopwethà'. Tsi 'noowuhuy tà 'iseej'alhóho lakyuumet wet, hâàpe 'iyhàj tà t'ekhaahyahay'íhikye', tà 'noohumnhayh. Kyujwaanej wikyi tààjtsó'we', wet túumeh. 3Hi'not'a-k hâàpe-k lakyuujwanhyaj 'weenhalhámej, wet kyek tok 'àp lhaa'yamqátej 'nolhààmet tà 'is'aalhóho', tà tâlhe Lhaawuk Jweesus Kilíistoh, wet kyek tok 'àp lháamej 'nookyujwanhyaj tà yiiwitejlà 'noonowahyaj tà 'notíiye Yoos, 4hi'no-k màànhyejtso wet, lhaa'iwunit, tok 'imaak yahaanej; màànhyej'iwóye-k t'inhaayaj'íhi', tà 'itíikye-k yààmejlhi 'imaayhey tà lathaahyahay'íhikye', wet 'àp 'iwet 'iwolaqaa'tshayaja'pe 'nolhààmtes, tà hàp tà 'ikyààjlhámkye 'not'ààytenhyaj, wet 'nolhààq'lehyaj, wet 'nootselàjanhyaj, wet 'noop'elitshayahay tà nii'sa', 5wet 'nooyetyaj tà lajlaháaya', tà 'íihi wikyi tà nii'sa', tà laj lakyoowháya', tà lhaamelh tatâàyej 'imak tà máatkye', wet 'àp lhaa'itíhi-k nowáaye Yoos, tà lhaamelh t'úuke-k yaqáalhi laha'. 'Is kyek 'aalatonitehlà wikyi tà màànhyejentsoh. 6Tha 'imak tà wuujw tà lahaa'íhi wet, 'noonowahyaj tà 'notíiye Yoos, lhà'ya 'nooqàjyaj. 7Tsi 'imaakhit'a-k 'íikye-k 'iyaakyâje honhaatnah; wet kyek 'iyeekhilaky'oye wet, qaalelhàj tà tok 'àp 'imaak 'iyaakyàjla'inámkye'. 8Tha kyek 'iyaa'wen lhaalhàq wet lhaa'wuyis wet, 'iwóoye-k 'inaa'aqàsejt'awethà tààhestsoh. 9Tsi lhaamelh tà 'itíikye-k hi'ween 'imaayek wet, nikyâàtho 'nolheelhtshayaj wet niiyàk, lhà'ya wuujw 'not'a qàànhyaj tà lajlaháaya', tà tawiit'àynhanh, tà 'itoonhkyà wikyi', wet yahààne lawiit'àhyaj wet latààhyaj. 10Tsi kyiinajt'àj tà 'nohuumin wet, hààpet'at nilhóoqej 'imaayhey tà nii'sa' lajweetes. 'Iikye wikyi tà 'yaqààne kyiinajt'àj, wet hàp tà tameenej tà wetáayej t'ekhaahyaj, wet hi'weenlhámho lataajyhayahay tà wuujw. 11Tha hàp tà 'aam', tà 'aahâpe Yoosqahi'no', maky'ooye 'imaayhey tsoh. Tajlháme-k lhekkye 'imak tà 'is'aalhóho', hàànlhi 'noo'isyaj, 'not'ekhaahyaj, 'noohumnhayaj, 'nootelàythayaj, wet 'noojwihyaj. 12Woye 'nolhààq'lehyaj tà 'is, 'ààq'ley'pe lhaat'ekhahyaj. Kyúma 'noo'watshankyeyaj tà t'uunh, tà hàp tà 'not'àànej'ámeh, tà pajkye 'aalajwélej 'ekhaahyaj tà 'is, tà lhéekye tà tataakye wuujwpe wikyi tà 'aahi'wenh. 13Wet 'athaanah, tà lhéekye tà tataakye Yoos, tà hi'weenho la'waatshankyeyaj nilhóoqej, wet tà 'àp lhéekye tà tataakye Jweesus Kilíistoh, tà 'ijwéelhp'ante 'imak tà máatkye', tà 'íikye tà tataakye Pónsiyo Piilátoh, 14wet 'oniityen'ámej kyek lat'aamájej 'noosukunhyaj nah, kyek tok lawaahnej laky'oohle', wok 'àp 'imakt'a-k hâàpe-k nii'ísa-k 'noyààméjeh, yàtla-k nikyâàte-k nààm Lhaawuk, Jweesus Kilíistoh. 15Kyek tajiila lawhàày wet, Niyaat tà la'iisyaj'íhi', tà 'iwehyáalhayej laniiyatyaj, hi'nààlthilah. Hâàpe Niyaat tà 'ii'pe nilhóoqej niyaateyh, wet 'àp 'Noowuk tà 'ii'pe nilhóoqej 'noowuhuyh, 16tà 'iwehyáalha lhaam tà 'íihi tà tok yahaanej kyek 'yilh, tà 'iihit'at 'isi tà tok 'iwóoye-k 'nokyâàtho', tà tok 'íikye hi'no-k hi'weenh, wet tà tok 'àp 'iwóoye-k 'no'weenh. Hâàpe 'noo'isyaj wet 'nooqhajyhayaj lawuuk, yàtla-k tiyààje'tsih. 'Aamenh. 17Wikyi tà hi'ween 'imaayek ijwaalasnah, jwenho' tha 'ok: Yej 'aalakyàjwethà', yej 'àp lataatayaye 'imak tà 'ii'ameyej. Tsi hàp tà 'imaayheytsoh, tok t'uunh. Tajlháme-k t'uhlà-k tataaye Yoos tà 'íikye', tà hàp tà hi'ween'inámho nilhóoqej 'imaa yhey' tha naaya', tà ne'te-k 'inaa'aqààsejwethà'. 18'Is kyek lhaamelh 'iwóoye 'imak tà 'is, wet kyek 'àp yomwuujw lakyuu mtes tà 'is, wet kyek tok 'àp 'nâàyej 'imak tà 'íiyej, tajlháme-k 'iwot'awaayhtésa wikyi'. 19Tsi kyek 'iwooynejehentso wet, lhaamelh yahuutlháme 'imaayek tà lahaa'íhi', tà hàp tà lhaamelh 'isiiyejah 'ijwáalas tà tataay'alhóho'. Kyek màànhiyejatso wet, lhaamelh 'isaaqanhiyeja 'noo'watshankyeyaj tà t'uunh. 20'Eeh Tiimotéwoh, 'aamájej 'imak tà 'nokyuutthayen'ámej. 'Akyààyithate 'nolhààmtes tà lajlaháala', tà niitott'ayayejlà Yoos. 'Om'aahi'nohlà 'nolhààmtes tà tâlhe 'noohanhyaj tà 'iwet 'nowolhéeya' tha 'noyok 'nootàjwnhayaj. 21Tsi hàp tà 'íikye wikyi tà yenlakyuujwanhyája 'noohanhyaj tà nii'isa'alhohotsoh, wet tameenej tà lhaamelh tatsaayejqanhiky'oye 'not'ekhaahyaj tà máatkye'. 'Is kyek 'noo'isyaj 'ii'ámej. 'Aamenh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\