2 Corintios 1

1Pâàwloh, tà Yoos lakyoowej tà tameenej tà hâàpe Jweesus Kilíisto laqaa'apóstolh, lhà'ya 'noopuhjwa tà lheey Tiimotéwoh, 'ithaa-te lhààmetnah Yoosqawikyi tà 'íihi Koolíntoh, hap'áaqej nilhóoqej Yoost'amajkyetes tà 'íihi nilhoq honhat tà lheey 'Aakáyah. 2'Noo'isyaj wet 'nootámsek, tà tâlhe Yoos tà Lhaajkyah, lhà'ya 'Noowuk Jweesus Kilíistoh, 'is kyek 'ii'amejen'. 3T'uhaawétej kyek 'iyaa'wenho tà 'is Yoos, Lhaawuk Jweesus Kilíisto lajkyah, tà hâàpe 'Noojkya tà 'noop'attsenhyaj tâlheh, wet 'àp Yoos tà nilhoq 'noojwonhyaj tâlheh, 4tà hàp tà 'ijwoon'nowethà' tà 'o'íihi 'oolhaq'lis, hààpqhila-k hààte 'olhaamelh 'ojwoonwethà wikyi tà 'íihi lalhaaq'lit'a-k hâàpe', kyek 'o'weenhómkye 'noojwonhyaj tà 'olhaamelh 'otkyuumhlà', tà tâlhe Yoos. 5Tsi màànhyej'iwóye tà naaya 'oop'attseyahay tà Kilíisto tà tameenej tà nikyààt'o'pehen', wet màànhyejtso tà 'àp wuujw tà 'ot-kyuumhlà 'noojwonhyaj, tà lhaam Kilíisto tà tameenej tà nikyààt'noyehen'. 6Tha kyek 'nolhaaq'lit'nowethà wet, hàp tà tameenhla'ameyej kyek 'ii'amejen 'noojwonhyaj wet 'noojwahyaj; wet kyek 'nojwoon'nowethà wet, 'àp hààte tameenhla'ameyej kyek 'ii'amejen 'noojwonhyaj wet 'noojwahyaj. Wet 'noojwonhyajtso wet, hàp tà hi'weenhla'ameyho-k lateelàytayej 'alhaaq'lis, tà mânhyejt'a'iwóye 'noolhaq'lis tà 'olhaamelh 'o'íihi'. 7Wet tà 'olhaamelh 'otiikyun'ahilàmhen wet, 'íikye 'ooqanihhayaj tà qaalelhàj, tsi hàp tà 'olhaamelh 'ohaanej tà tok hats'íilaq tà lataa'nis'noyejen', tà 'o'íihi 'oolhaq'lis, tajlháme tà 'àp hààte 'aahap'aqay'noyejen', tà lat'aawayayho 'oojwonhyaj. 8Tsi tok 'ohuumin kyek qahaanayáyej, 'ipuuhjwas, 'oop'attseyaj tà wuujw tà nikyààt'noyehen', tàjte 'olhaamelh 'o'íihi 'Aasyah. Tsi hàp tà yààmtshi lakyooyhthayaj, yàt paj tha yààm'pe 'ooqhajyhayahayh, wet lapéese' tha', tok 'oyeene-k naamt'inhenhnah. 9Tha hàp tà 'olààte tà màànhyej'iwóye-k 'noyaakyàj'noyehen 'ootàhyaj, tsi tok t'uhlà-k 'ot'ekhaalhamenhómkye', tajlháme tà t'uhlà-k 'ot'ekháaho Yoos, tà yahanej'iwooynéje-k 'inuuhatkyéphà 'noop'itseyheyh. 10Wet lhaam 'ijwaayhette'nohen', wet yikt'aat tà 'ijwaayhet'nohen'. Wet 'olhaamelh 'ottaayet'at lhaam kyek 'ijwaayhthila'noyejen 'nootàhyaj tà lhámhyah. 11Wet t'uhlà-k 'àp hààte 'aamey lataaky'otayej'noyehen 'aalhyahayh, wet tameenhiyeja-k wuujwla'pe wikyi-k hi'weenhomhma tà 'is Yoos, kyek lhaamelh hi'ween 'not'awaayhet kyek hi'ween'nohomhen', tà tàlhiiyela wikyi tà wuujwpe' t'aalhyahayh. 12Tsi hàp tààjna 'imak tà 'olhaamelh 'olhaa'ikyàjejlhih, 'imak tà 'ootikyunhayaj yaqaalelhàt'noyejen': hàp tà 'ohaanejt'at tà máatkye tà 'otiilhamelej 'imak tà lajlaky'oohléya', wet 'imak tà máatkye', tà tâlhe Yoos; tok 'oyikkye 'noohanhyaj tà la'wet honhaatnah, tajlháme Yoos la'iisyaj. Màànhyejtso 'olhaamelh 'ookyumhyahayh, tà 'o'ihonhaatenah, wet lhà'yalhiip tà màànhyejtsoh, tàjte 'o'ii'amejen'. 13Wet 'imaayhey tà 'olhaamelh 'oyààmeh, tà 'otíihi 'oojwukwyeneknah, wet tajlhámet' tà hààpet'at 'imak tà 'iwóoye-k lataahuyayhi', wet 'àp lalààtayeh. Wet 'otíikye-k yikt'aat tà lalààtayeh, yàtla-k lajwiitay lapes. 14Màànhyejt'a tà 'àp hààte pajkye lahaanayej-t'at lhímphaj tà 'iwoohiyela-k 'aalakyàjwe-thà'noyejen', màànhyej'iwóye 'olhaamelh tà 'àp 'iwoohiyela-k 'olhaa'ikyàjwethà'ameyej, kyek tajiila 'Noowuk Jweesus laqaa'ijwála'. 15Tà 'othaatho tà máatkye tà màànhyejtso wet, 'ohuuminte kyek 'o'aa'ikyunqatay kyek 'ohoo'ameyeh, hààpqhila-k nitààkhikyela-k 'aalaqàjyenaywethà'nóyej. 16Tsi hàp tà 'oyente'ootikyunhayája-k 'ot'isiiyaqay'ameye-k 'otiyâàje Maaselónyah; wet kyek 'otpiilhkye 'oo'nàyij, kyek 'otâlhe Maa-selónyah, wet 'àp 'oyaakyàjomhma-k 'ohooyej'atapehen', hààpqhila-k 'aamey lataaky'otay'nóye-k 'otiyâàje Jwuuléyah. 17Wet tàjte 'owaaq'lhatkyà 'ootikyunhayaj tà màànhyejtsoh, hà 'ookyowejlháhi', p'íiya'? Wok 'imak tà 'otíikye-k 'oyeenlhih, hà 'ootikyunhayajtso tàlheet'at 'ot'isan', kyek tameenej kyek 'oyok 'Uuh, wet 'àp Qhaa'? 18Matt'alham wet, 'omaattéjkye Yoos, tà hâàpe tà 'is'aalhóho', tha 'oyok: 'Olhààmet tà 'o'ween'ameyho wet, tok hâàpe 'Uuh, wet 'àp Qhaa'. 19Tsi hàp tà Yooslhàs, Jweesus Kilíistoh, tà 'olhaamelh 'ojweelh'ameyhómkye', 'olhaam', Siilwánoh, wet Tiimotéwoh, lhaamtso wet, qhiit'a-k hâàpe 'Uuh wet 'àp Qhaa', tajlháme tà 'iwehyáalhayej 'Uuh. 20Tsi nilhoq 'imak tà Yoos 'ijweelhp'anteh, tà 'íihi lhaam wet, hâàpe 'Uuh, wet 'àp 'íihi lhaam' tha', hâàpe 'Aamenh. Wet tààjtso wet, hàp tà 'olhaamelh 'oyààmejlhih, hààpqhila-k 'nowuujwyen Yoos. 21Wet 'elh tà hit'uunhat'nóhikye Kilíistoh, tà 'ohap'áaqej 'aameyh, wet tà 'àp 'yiilen'inámkye laqhaajyhayaj, wet hâàpe Yoos. 22Wet lhaam 'àp 'iwolateetneka'inamejen', wet 'àp 'ithaathómkye lhaat'otlelis 'Nooyalh tà 'Isi', tà yomqaalelhàj 'imak tà 'ooqàyethilah. 23Tha hàp tà 'omaattéjkye Yoos, tà hi'ween 'imak tà 'íihi 'oohusek, tà 'oyok: 'imak tà tameenej tà qamaj naamtiyâjo Koolíntoh, wet hàp tà tok 'ohuumin kyek 'o'ween'ameyho 'noojwitahayaj. 24Qhiit'a-k hàp kyek 'ohuuminlhayis kyek 'olhayenniyáatayej 'ekhaahyahayh, tajlháme-k 'otky'óote 'aqààjyahayh. Tsi hàp tà 'aat'unejí kye 'ekhaahyaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\