2 Corintios 11

1'Isii'net'a-k lateelàytayej lhímphaj 'nooky'isukwyaj kyek tàlh'nóoyeh! Máatkye', teelàyitay'nóyej! 2Tsi 'ot'iskyeenej'atapehen 'not'iskyeenhyaj tà tâlhe Yoos. Tsi 'oyeen'ameye laqaa'is hi'no 'iwehyáalhah, wet 'ohuumin kyek 'o'aa-'itiyakye tà tataakye Kilíistoh, kyek 'aamànhiyejat''iwóye 'atsiinhalhutsha tà niitamaqáye hi'no'. 3Tha hàp tà 'imak tà 'onowaaky'oye wet, hàp kyek 'atiikyunhayahay takyheejéyej 'imak tà 'is'aalhóho', wet 'àp lat'oometay 'ahuumnhayaj, wet 'imak tà máatkye', tà latiiyaye Kilíistoh, màànhyejt'a'iwóye 'Eewah, tà 'amlhààjp'ante 'itíihi lahaanhyaj tà 'yaqaanej. 4Tsi kyek nikyààt'ameye hi'not'a-k hâàpe-k 'ijweelh'ameyho Jweesus tà 'weenhalhámej, tà màànhyejt'a-k qahâàpeya hi'no tà 'olhaamelh 'ojweelh'ameyho', wok kyek 'àp lataakyumayhlà 'nooyalh tà 'weenhalhámej, tà qahâàpeya 'nooyalh tà pajkyehte lataakyumayhlà', wok 'àp silààt tà 'weenhalhamej, tà qahâàpeya silààt tà 'is tà pajkyehte lataakyumayhlà', wet 'aamey lateelàytejt'at. 5Wet 'oyeene-k 'iihikyet' 'imak kyek 'o'nàjweelejlà 'aapostolhlhayis tà wuustsoh. 6Tsi tej kyek naamhanhyáyej kyek 'otaahuy' tha', tok tatàày'nóyej 'noohanhyaj. Wet nilhoq 'imak tà 'olhaamelh 'o'íihikye', wet 'àp nilhoq 'imak tà 'olhaamelh 'oyeenlhih, wet yaqaalelhàt tà máatkye 'imak tà 'oyààmetsoh. 7Hà 'ooqey', p'íiya', tàjte 'olhayent'a'imaakjwája', tà 'ot'uhlà-k 'aamey kyek 'awuujwyahay'íhikye', wet 'ojweelhte'ameyho Yoosqasilàt tà 'is tha tok 'ot'aalhte'amehen 'ooqaha'? 8'Osóoyej laqaakyinajt'àj Yoosqawikyi tà 'íihikye 'iyhàj honhaates; tsi hàp tà lhaamelh 'iwo'ooqaháya', tà 'otkyuumlhi'ameyho'. 9Wet tàjte 'o'ii'ameyej, tà 'ooneky'ethayaj'íhi', wet ky'áhya-k 'iikyehte 'aa'elhayt'a-k hâàpe-k lhaa'inahhat'nóyej. Tsi hàp tà 'oopuhjwas tà tâlho Maaselónyah, hi'weente'nóho nilhoq 'imak tà 'owaatlà'. 'Ot'uuhtelhamehlà-k 'o'aa'inahhatayh, wet yikhiilat'at kyek 'ot'uulhamehlà'. 10'Otíihi 'imak tà máatkye' tà tâlhe Kilíistoh, tà 'ii'nóhi', tà 'oyok: 'Imak tà 'olhaa'ikyàjejlhina wet, ky'áhyahla-k 'íikye-k 'nosoohla'nóyej, kyek 'íihi honhaates tà 'Aakayalhipeyh. 11Kyi hààte tà 'owooynejetsoh? Hà tok 'o'aayahuminayh, p'íiya'? Yoos yahaanejt'at tà 'o'aayahuminayh. 12Tha 'imak tà pajkyemhaj 'oyeenlhih, t'uhlà- k yikt'aat kyek 'oyeenlhit'at, hààpqhila-k néeyakye-k 'o'weenho la'wet wikyi tà t'úuke la'wet kyek lhaa'ikyàjejwethà-k 'no'ween lhaamelh kyek màànhyejen'iwóye 'olhaamelh, tà lhaamelh yeenlhi lakyuumet. 13Tsi hààpehen 'aapostolhlhayis tà qaniimatakyehen', tà lhaamelh 'itíihi t'aqaanhyaj lakyuumet, wet 'àp lhaa'iteky'eynejen Kiliistoqa'apostolhlhayis. 14Wet 'imaaktso wet, qhiit'a-k 'onúuyejphà', tsi hàp tà lhaamt'at 'ahààttaj tà 'àp lhaa'iteky'eynej Yooskyenek tà laq'e'. 15Wet tameenej tà 'oyok: Qhiit'a-k 'ot'iséelitej 'ahààttajqawos kyek lhaa'iteky'eynejen wikyi tà taky'óote 'imak tà 'is'aalhóho'. Tha laqaapes wet, hààpqhila 'imak tà t'uhaawétej lakyuumtes. 16Wet 'oyaakyâjo' tha 'oyok: Ky'áhya-k 'iwóoye-k 'íikye 'o'elht'a-k hâàpe-k yen'noky'isúuka'. Tha tej kyek màànhyejtso-k lheenay'nóye ky'isuuk tha', kyumaay'ohlà', hààpqhila-k 'àp hààte 'olhaam 'olhaa'ikyàjlhi lhímphaj. 17'Imak tà 'oyààmena wet, qhiit'a-k tâlhe 'Noowuk kyek ne'te-k 'owooynejetso 'olhààmet, tajlháme tà màànhyej'iwóye-k 'otíihi 'nooky'isukwyaj, tà 'o'weenlhámho 'ootikyunhayaj tà màànhyejnah, tà 'olhaa'ikyàjlhilhámej. 18Tà wuujwpe wikyi tà lhaa'ikyàjwethàlhamelej, màànhyejt'at tà wikyi yenlakyuumhyája', wet 'àp hààte 'olhaam', 'olhaa'ikyàjilhinalhámej. 19Tsi hàp tà lakyuuttayej tà lateelàytayej wikyi tà ky'isuukis, tà jwetaj 'aahàpehen wi-kyi tà yahankye'imáakej. 20Tsi tok lat'uulhanay kyek 'íikye hi'no-k 'aayenlaqaawósa', wok kyek 'àp 'íikye 'elh kyek 'aatujwen', wok kyek 'àp 'íikye 'elh kyek 'isoo'ameyej 'aqààyet, wok kyek 'àp 'íikye 'elh kyek lhaayàmetkye'atapehen', wok kyek 'àp 'íikye 'elh kyek t'aajanej 'aamey hat'aasilis. 21'Oyààme tààja' tha', 'oo'nàjwlhi'íhi'; 'olhaamelh 'otààjwelhlhamelej tà tok 'ooqhajyhayahay'íhikye-k 'oyeenlhi 'imaayheytsoh. Tha 'imakt'a-k hâàpe-k 'iyhàj wikyi yaqáalhi-k lhaa'iwujwyenej ('omàànhyejt'a'iwóye ky'isuuk tà 'owóoyetsoh), wet 'àp hààte 'olhaamelh, 'iwóoye-k 'olhaa'iwujwyenej. 22Hà lhaamelh 'eewlewolhayis? 'Olhaam', 'àp hààteh. Hà 'Iisla'elhles lhaamelh? Hààte 'olhaam 'ohâàpe 'Iisla'elhlhàs. Hà lhaamelh tâlhe Wikyiijkyayis? 'Olhaam', 'àp hààteh. 23Hà lhaamelh Kilíisto laqaawos? (Yikt'aat tà 'omàànhyejt'a'iwóye ky'isuuk tà 'otaahuy'.) 'Àp hààte 'olhaam', 'oyààm'pe lhaamelh tà 'omàànhyejtsoh. 'Oyààm'pe lhaamelh tà 'otkyuumlhih, wet tà 'àp 'notaasinlhipej'no' tha wuujwpe', wet tà 'àp 'nop'oopej'nóhi', wet tà 'àp 'iikyepej 'imaayhey tà tanhoowatnhanhen', tà 'íihi 'oo'nàyij, yat pajpej tha tatày lhímphaj wet 'o'yilh. 24'Iihi 'nookey 'iwehyáalha tà jwuulales yaakyâjo tà 'itaasinlhi'no'; wet tajpej lawhàày wet, 'iihipej tumwek tijwek tà lhaamelh 'itaasinlhi'nóyej lataasnhat, thà hàp tà lhaa-melh 'imààlhetpejkyà 'iwehyáalha lataasnhat. 25Wet 'íihi laajtumjwáyakye tà 'noyaakyâjo tà 'nopààjlhi'nóyej ha'là'; wet 'iwehyáalhakye tà 'nothaatlhi'nóyej tuunteyh; wet 'íihi laajtumjwáyakye tà yahoohkyà 'noohi tà 'oyikkye', tà 'ii'pe 'inààt; wet 'iikyehte 'ijwáala 'iwélhkye', wet honaj 'iwelhkye', tà 'ot'iliinlhi'pe 'inààt, tà 'o'ii'pe 'inààttsajpe'. 26Wuujwpe tà 'owo'oolunhyája', wet 'iikyepej tà teewok yààmetlhi'no'; wet 'àp hààte 'eetantses, 'àp yààmetlhit''no'; wet 'àp hààte 'oo'wetjwas, 'àp yààmetlhit''no'; wet 'àp hààte wikyi tà qahâàpeya jwuulales, 'àp yààmetlhit''no'; wet 'àp 'noyààmetlhit''no' tà 'o'íihi wikyi tà wuujwpe', wet 'àp hààte ts'ani', 'àp yààmetlhit''no'; wet 'àp hààte 'inààttsajpe', 'àp yààmetlhit''no'; wet 'àp hààte 'oopuhjwas tà niimatakyehen', 'àp yààmetlhit''no'. 27Wet wúujwmhaj tà 'otkyuumlhih, pajpej tha 'o'yel'. 'Iikyepej honaj tà tok 'omà', 'iikyepej tà 'okyuuyu', wet 'àp 'okyiimh, tà naam'wenpej 'olhàq, wet 'iikyepej tà 'oqoojwa', tà lajpej'ooqhâya'. 28Wet tajlhaamhiyet' 'imaayheytso tà 'ilhaaq'litlhipej'no', tajlháme tà 'àp hààte 'oolhaq'li'íyej Yoosqawikyi', tà 'íihikye honhaates tà 'weenhakyelhámej. 29'Àp háats'i-k lajlaqhaajyhayája', wet 'olhaam tok 'olhaa'ita'nistej? Wok 'àp háats'i-k 'nothaatkyà', wet 'olhaam tok 'oowàk'íhi'? 30Kyek t'uhaawétej kyek 'olhaa'ikyàjlhih, wet 'olhaa'ikyàjiyejlhina 'ooq'ejwhayaj. 31Lhaam Yoos, Lhaawuk Jweesus Kilíisto lajkyah, tà la'iisyaj'íhi' yàmthila-k tiyààje'tsih, lhaam yahaanejt'at tà tok 'iwet 'oyààmlhih. 32Tà 'o'iihihte Laamáskoh, wet niyaat tà takyuumhoplhi 'eelh tà lhámhyah tà lheey 'Aalétas, hàp tà t'úuye Laamaskolheley la'wet, tà lhaam yahuumin kyek 'itsooqlhi'no'. 33Wet 'noyen'oohíya kaanástah, tà 'nothaat'no'wekyéhi 'noop'ok, tà 'notààlhet'nóke weentánah. Wet màànhyejtso' tha', 'oyààmh, tà jwetaj 'itsooqlhi'no'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\