2 Corintios 12

1Máatkye', 'imaakhit' kyek 'otààlhetlà' kyek 'olhaa'ikyàjlhilhámej, tha hàp tà 'okyààthiyela-k 'oyààme 'ottee'wenhayh wet 'imaayhey tà 'Noowuk hi'nààlit'nóyej. 2'Otààjwélej hi'no tà 'íihi Kilíistoh, tà tumeej-là nekkyààmis 'íihi tijwek 'ii'pe tumwek tà 'nokyâàjphà lhaam', tà 'nohàànhohte puule', 'nohàànho 'elh tà 'íihi laajtumjwáyah. ('Ohaanhiyéjt'a-k 'íihi t'isan', wok 'àp 'atoojwého t'isan', tajlhámet' Yoos tà yahaanej.) 3Wet hi'nootso wet, 'otààjwélej tà 'nokyâàjo honhat tà 'isiilataj (kyek lhaam 'íihi t'isan', wok 'àp 'atoojwého t'isan', tok 'ohaanej, tajlhámet' Yoos tà yahaanej), 4wet hàp tà 'ilààte 'nolhààmtes tà wikyi tok yahanej'iwooynéje-k 'iwóoyeh, wet 'àp tok 'nowaahnej hi'not' kyek hâàpe-k 'iwóoyeh. 5Hi'nootso wet, 'olhaa'ikyàjiyejlhinah. Tha matt'a 'olhaam wet, 'ohuumnhit'a-k 'olhaa'ikyàjlhilhámej, tajlhámet' 'ooq'ejwhayahay tà 'olhaa'ikyàjejlhih. 6Tha kyek 'ohuumnhi'net'a-k 'olhaa'ikyàjlhilhámej, wet tok 'omàànhiyej'net'a-k ky'isuuk, tsi 'oyààmhiye'ne 'imak tà máatkye'. Tha hàp tà 'oléekye tà 'otíikye-k 'oyeenlhih, tsi tok 'ohuumin kyek wikyi yààmetpe la'wet 'imak tà nitiikyunej'ohlà', tàjlháme tà t'uhlà-k yent'alatiikyunhayája 'imak tà 'o'nàléejeh, wok 'imak tà lhaamelh 'àp 'ilààte tà tum'nóoyeh. 7Wet tà 'noqniit'uyahlà-k 'olhaayàmetpe la'wet kyek 'olhaa'iwujwyenej 'imaayhey tà 'no'nààlit'nóyej, wet 'no'ween'nóho ky'uthan tà 'notshàànejpej 'ot'isan'; hâàpe 'ahààttaj laqaakyenek tà hip'aattsenlhipej'no', tà 'not'uhlà-k tok 'olhaa'iwujwyenh. 8Wet 'imaaktso wet, 'íihi laajtumjwáyakye tà 'otujwlháaye 'Noowuk kyek 'isoo'nóyej. 9Wet yààm'nóye' tha yok: Naayat'at 'oo'isyaj tà 'o'ween'ámho', tsi hàpet' tà haq'eejwhayaj'íhi' tha', hàp tà tájo la'wet 'ooqhajyhayaj tà 'ii'ámhi'. Tà màànhyejtso wet, 'otíihi 'ooqàjyaj tà 'olhaa'ikyàjejlhi 'ooq'ejwhayahayh, tà 'otúuke-k Kilíisto laqhaajyhayaj 'iwola'weeta'o'pe'. 10Wet màànhyejtso' tha', Kilíisto tà tameen'nóyej tà 'olhaa'yaqànitejlhi 'ooq'ejwhayahayh, wet 'noolàkwyhanhyahay tà 'àp 'notii'nóyej, wet 'ooneky'ethayahayh, wet 'nooqa'tshayahay tà 'notii'nóyej, wet 'oolhaq'lis. Tsi tà 'ooq'ejwhayaj'íhi', wet hàp tà 'otqhaajay'. 11Tà 'olhaa'iwujwyen wet, 'olhaayene tà 'oky'isuuk; 'aameyayt'at tà laniityenay'nóyej. Tsi 'aamey tà t'uhi'nehlà-k lawuujwyenay'no'. Tsi 'iihikyet' 'imak kyek 'o'nàjweelejlà wikyi tà lhaayene 'aapostolhlhayis tà wuustsoh, tej tà maat, 'iwet 'o'imaakjwajt'at. 12Nilhoq 'imak tà 'aapostolhlhayis yahaanej kyek yeenlhih, wet hàp tà 'noyeenlhimhaj'ameyhi' tha', 'notíihi 'nootelàythayaj, lhà'ya 'nootetnhayh, wet 'noo'nàlitshayh, wet 'nooqàpjwayahayh. 13Hà 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k tameen'ameyej tà 'aaqni'wawulhayáyej 'iyhàj Yoosqawikyi'? Qhaa', tajlhámet' tà tok 'alhuukaymhaj'no'. Tàyheetay'nóho 'ootestsoh. 14'Athaana wet, 'ijwíite laajtumjwáyakye' tà 'olhaa'iwaaq'lhatejkyà-k 'àp 'ot'isiiyaqayhla'ameyeh, wet tok hààpqhila-k 'alhuukayhla'no'. Tsi 'ot'uuhiket' 'imak tà 'aqààyetayh, tajlhámet' 'aamey tà 'ot'uuyay'amekye'. Tsi t'uhit'là-k 'nooles kyek yaahutwek 'imaayhey kyek lhaamelh hi'weenho lajkyaalis, tajlhámet' lajkyaalis tà t'uhlà-k yahuutwek 'imaayhey kyek lhaamelh hi'weenho lalees. 15'Olhaam wet, 'olhóoqon 'oohumnhayaj kyek 'oqaasohihla 'ooqàyet, yàt pajla' tha', nilhoq 'ot'isan kyek 'oqaasohi'atapehen', tà 'ohuumin 'ahuuseyh, tej kyek, 'isiila'alhóho wet, tok wuujw kyek lahuuminay'no', kyek wuujw kyek 'o'aayahumnhen'. 16Tha ky'ààjt'at, tok 'alhuukaymhaj'no'. Tha 'is'aalhóho wet, 'oqaalhej'ameyhíkye 'not'aqaanhyaj, tà 'ohâàpe hi'no tà t'aqaanhyaj'íyeji lahaanhyaj. 17Kyi hààteh? Hà 'íikye p'íiya-k 'oyen'ot'aqaanhyajwósa wikyi tà 'okyeen'ameyeh? 18'Ot'aalhonaj Tíitoh, 'one'te-k yahoo'ameyeh, wet 'okyeenkye 'eelh 'oopuhjwah. Hà Tíitoh 'yaqaan'ameyej p'íiya'? Hà qahâàpeya p'íiya-k 'waawulhkyà 'olhaamelh 'ookyumhyahayh? Hà qahâàpeya p'íiya-k lhaam 'àp t'àsíikye 'oo'nàyhayh? 19Hà qamaj yikt'aat tà lheenaye-k 'olhaamelh 'olhaa'ijwon'ahilàmhen'? Qhaa', tajlháme tà 'olhaamelh 'o'íikye tà tataakye Yoos, wet 'àp 'otíihi Kilíistoh, tà 'oyààmwethà'. Wet nilhoq 'imak tà 'oyààmeh, 'ihuumnhayh, wet hààpet'at 'imak tà 'iwóoye-k 'aalakyiyhelitayej. 20Tsi kyek 'okyààtla'ameyeh, 'onowaaky'oye-k 'o'aahi'wenayhla' tha', tok 'aamànhyej tà 'o-huumin kyek 'aahàpehen'wet 'àp la'weenayhla'no' tha', tok 'omàànhyej tà lat'uuyayhlà-k 'omàànhyej kyek 'íikye 'imaayhey tà nii'ísa-k 'íihi 'aameyh, màànhyej'iwóye 'nooqa'tshayahayh, wet 'not'iskyeenhyahayh, wet 'noojwitseyahayh, wet 'nolhààq'lehyahayh, wet 'not'ààytenhyahayh, wet sitààyh, wet 'noowàk, wet 'imaayhey tà niiqalelhàjakyehkyà'. 21Kyek 'oyààpnhila'ameye wet, tok 'owaatky'oye-k Yoos 'àp 'yaayhet'ohkyà', kyek 'o'iihla'ameyej. Wet 'àp 'owaathit'là-k wuujw kyek 'otaajwlhi'pe 'aa'yhàj tà 'iwolaqéeya', tà lhaamelh nenalajwiitahayája lakyuumhyahay tà qóoq'ayeh, wet laqaahi'nohyahayh, wet lasooytayahayh, tà lhaamelh yeenlhih.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\