2 Corintios 13

1Tààjna wet 'ijwíite laajtumjwáyakye' tà 'àp 'ohoohla'ameyeh. Kyek 'íikye 'imakta-k hâàpe-k 'notky'ooláyej, wet t'uhlà-k 'íikye nitàk wok laajtumjwáya wikyi-k 'iwolhààmeta'pe 'imak tà lhaamelh hi'weenej. 2'Imak tà pajkyehte 'ojweelh, wet hàp tà 'oyaakyâjo-k 'ojweelh 'athaanah, 'àp màànhyejt'a'iwóye tàjte 'o'ii'ameyej; wet 'athaana tà 'o'atoojwe'ameyho wet, 'ojweenho wikyi tà pajkyep'ante yeenlhi 'imak tà nii'sa', lhà'ya nilhóoqej 'iyhàj, tha 'oyok: Kyek 'àp 'oyaakyàjomhma-k 'ohoo'ameye wet, tok 'owohla'oop'attsenhyája'. 3Tsi hàp tà lat'uuyake 'imak tà yaqaalelhàt'no', tà Kilíisto tà taahu'nóhi', tà lhaam tok hâàpe-k niitqhajayáhop 'aameyh, tajlháme tà laqhaajyhayaj'íhi', tà 'íihi 'aameyh. 4Tsi tej tà 'íihip'ante laq'eejwhayaj, tà 'nop'áajtej kuluus, tha la'waatshankyeyaj'íyeji Yoosqhajyhayaj. Wet hààte 'olhaamelh, 'o'íihi lhaam' tha', 'ooq'ejwhayahay'íhikye', tha hàp tà Yoosqhajyhayaj tà tameenhiyeja-k 'oo'watshankyeyahay'íhiyejila lhaam', hààpqhila-k lataamaqayeh, kyek 'o'iihla'ameyej. 5'Aatetshanayt'at 'aameyh, kyek máatkye-k 'ekhaahyahay'íhikye', 'aameyt'at tà t'uhlà-k lheelhet'ameyhómkye'. Hà latààjwelh'ameyej tà Jweesus Kilíisto 'ii'ameyhíkye'? Kyek niimànhyayejtso wet, 'aamey latuumayhit'alahlà 'nolheelhtshayaj. 6Tha hàp tà 'ottaayet'at 'aamey kyek latàà-jwelayhiyeja tà 'olhaamelh tok 'ohâàpe wikyi-k niitumahlà 'nolheelhtshayaj. 7Wet 'olhaamelh 'ot'áalheje Yoos kyek 'aamey tok lheenaylhi 'imakt'a-k hâàpe-k qanii'sa'. 'Olhaamelh 'ot'uuhiket' kyek 'otjwaayhi 'nolheelhtshayaj, tajlháme tà 'ot'úuke-k lheenaylhi 'imak tà 'is'aalhóho', tej kyek 'olhaamelh, màànhyej'iwóye-k naamtajwayhi 'nolheelhtshayaj. 8Tsi hàp tà 'olhaamelh 'imaak'oqalhihit' kyek 'ottaayhlà 'imak tà máatkye', tajlháme-k 'otky'óote 'imak tà máatkye'. 9Tsi hàp tà 'o'aqààswethà', tà 'ooq'ejwhayahay'íhikye', wet tà 'àp 'aamey 'aqhaajyhayahay'íhikye'; wet 'olhaamelh 'àp 'o'aa'yalhye-nhen', tà 'ot'uhlà-k 'aa'iskye'alhóho'. 10Wet tà qamaj 'o'atoojweho'ahilàmhen wet, 'othaat'ameye 'olhààmet tà 'otshàànhinah, hààpqhila-k 'owaathit'là-k 'oyomhla'ààytaji 'olhààmtes kyek 'o'iihla'ameyej, màànhyej tà t'uhaawétej 'nooqhajyhayaj tà 'Noowuk hi'ween'nóho', tà ne'te-k 'otky'óote wikyi', wet qhiit'a-k 'owaasthíkye'. 11Wet 'iyhàj 'imaayheyh, 'ipuuhjwas, wet ti'aameyej 'aqààjyaj, 'omay'aa'iskye'alhóho', 'aaqhajyenayhen', 'aa'wawulhatayejkyà 'akyoowhayh, ti'aameyej 'nootámsek. Wet Yoos tà 'nootámsek tâlheh, wet tà 'àp 'noohumnhayaj tâlheh, lhaam 'iihla'ameyej. 12Woyaysiilâta 'aa'yhàj, wet ts'uyaay 'aa'elhay 'iwehyáalha laky'aalo', tà laqaalelhtaye tà 'aahàpehen wikyi tà Yoost'amajkyetes. 13Nilhóoqej Yoost'amajkyetes tà hi'ween'ameyhómkye laqaasilàtes. 14'Noowuk Jweesus Kilíisto la'iisyaj, wet Yooshumnhayaj, wet 'Nooyalh tà 'Isi' laky'ootyaj, 'is kyek 'íiyej nilhóoqej 'aameyh. 'Aamenh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\