2 Corintios 2

1Wet hàp tà 'o'weenlhámho 'ootikyunhayaj tà naamhumin kyek 'àp 'okyààj'ameye 'noojwitahayaj, kyek 'àp 'oyààpilh'ameyeh. 2Tsi kyek 'o'ween'ameyho-k 'ajwiitahayaj'íhi', wet 'àp háats'ihila-k hi'ween'nóho-k 'o'aqààjlhih, kyek qahâàpeya 'o'elh tà 'o'weenho lajwiitahayaj? 3Wet hàp tààjtso tà 'otíihi 'oojwukwyenekte 'othaat'ameyeh. Tsi hàp tà', kyek 'ohoo'ame-ye wet, tok 'ohuumin kyek 'noyaakyàj'nóye 'noojwitahayaj, kyek tâlhe wikyi tà t'uhi'nehlà-k hi'ween'nóho 'nooqàjyaj. Tsi nilhóoqej 'aamey wet, 'ot'ekhaayej'ameyho-k 'ooqàjyaj 'àp hâàpe nilhóoqej 'aamey 'aqààjyaj. 4Tsi wúujwte tà 'oop'attseyaj'íhi', wet lhà'yalhiip tà 'ot'ootle lalhaaq'li'íhi', yàt paj tha 'otaajwlhit'at, tàjte 'otshàànhi 'olhààmet tà 'othaat'ameyeh. Tha tok 'owaattehlà-k 'ajwiitahayahay'íhikye', tajlháme tà 'ot'uhlà-k lahaanayej tà wuujw tà 'o'aayahumnhen'. 5Tha kyek 'iikyehte 'o'elh tà yeenlhi 'noojwitahayaj, wet ts'iilaqhit'a 'olhaam kyek 'iwo'oojwitahayája', tajlháme tà 'àp hààte nilhóoqej 'aamey tà tameen'ameyej tà tatày lhiip 'aqààjyaj (tok 'ohuumin kyek 'oyom'ààytesíkye 'olhààmtes, kyek 'oyààmetpe la'wet). 6Hi'nootso wet, naayat'at 'nootasnhayaj tà wuujwpe 'aa'yhàj pajkye hi'weenho'. 7Tà màànhyejtso wet, nemhit' 'iwóoye-k yikt'aat tà 'notíiye lates, mat 'iwaatlà-k latààyhtayho', wet 'àp lajwoonaylhi lhaam', hààpqhila-k tok lhaa'ilànej lajwiitahayaj tà wuujw. 8Wet hàp tà tameenej tà 'oniityen'ameyej kyek lhomaymáatkye-k lapààynaye 'ahuumnhayaj lhaam'. 9Tsi 'imaaktso wet, 'àp hààpehte tà tameenej tà 'othaat'ameye 'oojwukwyenek; tsi 'ohuuminte kyek 'ohaanej kyek máatkye-k lawooyaye nilhoq 'imak tà t'uhlà-k lawooyayeh. 10Wet hi'no-k hâàpe-k 'aamey latààyhtayho lates, wet 'àp hààte 'olhaam', 'otààyhtho'. Tsi 'imak tà 'íikye tà 'otààyhet, kyek máatkye-k 'íikyep'ante 'imak kyek 'otààyhet, wet 'aamey tà lataamenej tà 'owooynejetsoh, wet 'àp 'otíikye tà tataakye Kilíistoh, 11hààpqhila-k Saatanas tok la'weet'iyej'inámhikye'. Tsi hàp tà tok qa'iyaahanáyej t'aqaanhyahayh. 12Tàhaj 'okyâàte Toolówas, tà 'ot'uhlà-k 'oyààmejlhi silààt tà 'is, wet 'o'ween tà 'oo'wet'íyeji-k 'otky'óote 'Noowukkyumet. 13Tha hàp tà 'olààthiyet' kyek 'o'ween 'ootámsek, tsi 'o'weenhit'a 'oopuhjwa tà lheey Tíitoh, wet hàp tà tameenej tà 'oyikky'ooye lhaamelh, wet 'oyik tà 'otiyâàje Maaselónyah. 14Mat 'o'weenho tà 'is Yoos, tà 'itíihi Kilíisto tà yeen'noyehen wikyi tà lhaam yikkyàjwiih, tà lhaamelh yikt'aat tà 'ituumhatkyà lataahjwas, wet 'àp yahààn'pe honhat 'nolhààmet tà 'itààjwnhatej wikyi' Kilíistoh, tà màànhyejt'a'iwóye 'noonij tà lanij 'aqààjkye'. 15Tsi hàp tà 'olhaamelh 'ohààpe Kiliistonij tà lanij 'aqààjkye', tà nikyâàte Yoos, tà 'olhaamelh 'o'íihi wikyi tà tajwaayhen', wet tà 'àp 'o'íihi wikyi tà 'íihikye latààhyaj. 16Tha máatkye', tà 'o'iihilhayis wikyi tà 'íihikye latààhyaj, wet hâàpe 'noowit'àhyajnij tà 'ikyâàje lhaamelh latààhyaj; tha tà 'olhaamelh 'o'íihi wikyi tà tajwaayhen', wet hâàpe 'noo'watshankyeyajnij tà 'ikyâàje lhaamelh la'waatshankyeyaj. Tha 'imaayheynah, háats'i-k 'ijwíite-k 'iwóoyeh? 17Tsi 'olhaamelh 'ohààtehit''iwóye wikyi tà yenlawooméka Yooslhàmet, tà wuujwpe lhaamelh, tà t'uhlà-k laqaaha'íhi'. Tajlháme tà 'otíihi 'imak tà máatkye', tà màànhyej'iwóye-k 'otààlhte Yoos, wet 'àp 'otíikye tà tataakye Yoos, tà 'oyààmwethà', tà 'ohààpehen Kiliistoqawos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\