2 Corintios 3

1Hà màànhyejtso-k 'olhaamelh 'àp 'oyaakyâjo p'íiya-k 'olhaa'ikyàjwethàlhamejen'? Wok hà 'olhaamelh 'owaatlà', kyek 'omàànhyej'iwóye 'iyhàj wikyi', 'noojwukwyenhay kyek yaqaalelhàt tà 'is 'ookyumhyahayh, kyek 'o'ween'ameyho', wok 'àp tàlh'aameyeh? 2'Aamey 'ahààpehent'at 'noojwukwyenhay tà 'ii'noyejen', tà 'notíihikye 'ot'ootlelis tà 'notshàànhíkye', tà nilhóoqej wikyi tà nitàà-jwélej, wet 'àp taahúyhi'. 3Tsi hàp tà qaalelhàj tà 'aahàpehen Kiliistojwukwyenhayh, tà 'olhaamelh 'oyeenlhih, tà qahâàpeya-k 'notshàànéji tíintah, tajlháme tà 'notshàànéji 'Nooyalh tà tâlhe Yoos tà la'waatshankyeyaj'íhi'. Tok hàp kyek 'notii'pe tuuntelhipey tà hap'aaqhen', tà 'notshàànhíkye', tajlháme tà 'notíihikye 'not'ootlelis. 4Wet màànhyejtso 'olhaamelh 'ootikyunhayaj, tsi Kilíisto tà hi'ween'nóho tà wuujw tà 'oqhaanajan Yoos. 5Tok hàp kyek 'olhaamelht'at 'ooqhajyhayaj kyek tameenej kyek 'ohanej'owóoye 'imaayheyh, kyek màànhyej kyek tàlheet'at 'olhaamelh, tajlháme tà 'ooqhajyhayaj tâlhe Yoos, 6tà lhaam 'àp hààte yeen'noyehen 'nooqawos tà 'waawúlhe-k takyuumhoplhi 'nolheenhyaj tà neeky'e', tà tok hâàpe 'nootshànhayh, tajlháme tà 'nooyalh. Tsi hàp tà 'nootshànhay wet, taqààlànkyey', tha mat 'nooyalh wet, 'iwo'noo'watshankyeyája'. 7Wet 'nookyumetp'ante tâlhe 'nootshànhay tà 'notíihi tuunte', tej tà 'ikyààj'alhóho 'nootàhyaj tha', 'àp hààte wuujw tà lasiilatyaj'íhi', yàt paj tha', tameenéjp'ante tà 'Iisla'elhles yaqaalhihit' kyek 'iyaahin Mooyseste'pe', tà wuujw tà laq'e', tej tà maat, 'imaaktso t'up'antehla-k 'yomh. 8Tha tà màànhyejtso wet, ky'àj kyi màànhyej 'nookyumet tà tâlhe Yoosyalh tà 'Isi'? 'Oyeene-k lhà'yalhiip kyek lasiilatyaj'íhi'. 9Tsi kyek lasiilatyaj'íhip'ante 'nookyumet tà nikyààtejlà 'nootàhyaj, wet nemhilat' qoohyaj tà wuujw lasiilatyaj 'nookyumet tà nikyààtejlà 'imak tà 'is'aalhóho'. 10Tsi 'àp hààte 'imakp'ante lasiilatyaj'íhi', 'nâlej tà nemhit' lasiilatyaj'íhi', tà 'íikye', 'athaanah, 'imak tà lasiilatyaj wuujw tà yààm'pe 'imaaktsoh. 11Tsi kyek lasiilatyaj'íhip'ante 'imak tà niiptája tà 'íikye', wet lhà'yahlalhiip kyek lasiilatyaj'íhi 'imak tà nhaanhíyej kyek tatày', yàtla-k tiyààje'tsih. 12Wet tà 'íikye 'ooqanihhayaj tà màànhyejtsoh, wet wuujw tà 'oonowahyahay'ihihít'ah, tà 'olhaamelh 'o'íikye tà tataakye wikyi'. 13Wet tok 'omàànhyejen'iwóye Mooysesp'anteh, tà hip'ooyejpe tatee'pe'weesaj, tà ne'te-k 'Iisla'elhles tok 'iyaahin lapes 'imak tà yikt'aat tà 'yomtsoh. 14Tha hàp tà lhaamelh, màànhyejt'a'iwóye-k 'nop'oo'pe latiikyunhayahayh. Tsi lhaamelh, tà taahúyhipej 'nooqalelhtshayaj tà paajkye', wet qamaj yikt'aat tà lap'oot'íhi lhaamelh, yàt hàp 'ijwaalanah. Wet weesajtso wet, tajlhamhiyela Kilíisto kyek tameenej kyek tatààyhiyejah. 15Wet yàt hàp 'ijwaalanah, tà 'notaahúyhipej Mooyses, wet weesaj 'nop'ooyejpe lhaamelh t'ootlelis. 16Tha kyek lhaamelh lhaa'itilhqathiyela 'Noowuk, wet 'nosoohiyeja lhaamelh weesajtsoh. 17Tsi hàp tà 'Noowuk hâàpe 'Nooyalh; wet 'íikyet' kyek 'íikye 'Noowukwyalh, wet hàp tà 'nootamsek'íhi'. 18Tha hàp tà nilhóoqej 'inaamelh wet, 'iihikyét'a 'imak kyek hi'poo'pe lhaate'pelh, wet tà 'iyaayahin 'Noowuksilatyaj, tà màànhyej'iwóye-k 'íihi 'nooyahnek, wet lhà'yapejlhiip lhaasilatyaj tà lhaa'iwunit, yàmthila-k 'iyaa'wawúlhkye lapeeyaq. Wet 'imaaktso wet, tâlhe 'Noowuk, tà hâàpe 'Nooyalh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\