2 Corintios 4

1Wet tà màànhyejtso tà 'olhaamelh 'o'ween 'ookyumetnah, tsi hàp tà 'notii'noyehen 'noop'attsenhyaj, wet tok 'olhaamelh 'olhaa'yayhetkyehkyà'. 2Mat 'olhaamelh 'olhaa'itonitého 'imaayek tà 'noosqálhek, wet 'àp 'imak tà 'noo'nàjwlhi'. 'Olhaamelh 'otiihihít'a 'ot'aqaanhyaj 'imak tà 'oyeenlhih, wet tok 'othatla'wéetho Yooslhàmet 'imakt'a-k hâàpe'. Tajlháme tà 'oyààme 'imak tà máatkye', tha tok 'osqáathi 'olhààmet, wet 'otíikye tà tataakye Yoos tà 'olhaayakyâje nilhóoqej wikyi', kyek 'iteetshan'nohen'. 3Tha kyek máatkye-k 'nosqat silààt tà 'is tà 'olhaamelh 'oyààmejlhih, wet hàp wikyi tà tatààyhen', tà 'nosqaatlà'. 4Tsi yoos tà la'wet honhaatnah, hàp tà hip'oo'pe lhaamelh latiikyunhayahayh, tà lajt'ekhaahyája', wet tameenej tà lhaamelh tok hi'ween 'imak tà laq'e', tà tâlhe silààt tà 'is, tà 'noyààméje 'noosilatyaj tà tâlhe Kilíistoh, tà lhaam hâàpe Yoos lapeeyaq. 5Tsi hàp tà 'olhaamenhit'a-k 'olhaa'yithatwethà', tajlháme tà 'oyààmejlhi Jweesus Kilíistoh, wet 'oyok: lhaam hâàpe 'Noowuk, wet 'olhaamelh 'aqaawos'nohen', tà 'ot'úuke-k 'oyeenlhi 'imak tà Jweesus yahuumínkye'. 6Tsi lhaam Yoos, tà lhaam yoop'antekeh: 'Is kyek 'isi tâlho honaatsi', lhaam wet, yahuutunhómkye 'ot'ootlelis, hààpqhila-k wuujw kyek 'notààjwélej Yoossilatyaj, tà 'ii'pe Kilíisto tatee'pe', kyek 'àp 'nootàjwnhayajtso yahuutun'pe wikyi'. 7Tha hàp tà 'imaaktso tà 'ii'nóhikye', tà hâàpe 'imak tà wuujw tà lahaa'íhi', wet 'iihikyet'at lahiis tà 'iyhàt, hààpqhila-k 'no'ween tà 'nooqhajyhayaj tà wuujw tok tàlh'nooyehen', tajlháme tà tâlhe Yoos. 8Wuujwpe 'imaayhey tà yahoo'noyehen', tha tok 'olhaamelh 'onaaháhi'; 'àp 'oolhaq'lis'íhikye', tha tok tatàày'noyejen 'ooqanihhayaj; 9'àp wikyi 'itii'noyejen laqaa'tshayaj, tha hàp tà tok néeyakye 'imak tà 'olhaamelh 'o'isej; 'àp 'nothaatkye'ohkyà', tha tok 'owáasikye'. 10Honhatt'a-k hâàpe-k 'olhaamelh 'o'íihi', wet Jweesus latààhyaj 'íihi 'ot'isaanis, hààpqhila-k lhaam la'waatshankyeyaj 'àp lhaahi'nàlthíkye 'ot'isaanis. 11Tsi hàp tà 'olhaamelh tà 'oo'watshankyeyahay'íhikye', Jweesus tà tameenej tà 'noyaakyàjt'a'noyehen 'nootàhyaj, hààpqhila-k 'àp hààte Jweesus la'waatshankyeyaj lhaahi'nàlthíkye 'ot'isaanis tà latààhyahay'íhikye'. 12Tà màànhyejtso wet, máatkye', 'nootàhyaj tà takyuumlhi'nóhikye', tha mat 'aamey wet, hàp 'noo'watshankyeyaj tà takyuumlhi'ameyhíkye'. 13Tha hàp tà 'olhaamelh wet, 'ii'noyejen 'nooyalh tà hààpet'at 'not'ekhaahyaj, màànhyejt'a tà 'íihi Lahiih, tha yok: 'Ot'ekhaahyaj'íhi', wet hàp tà tameenej tà 'oyààmlhih. Wet 'àp hààte 'olhaamelh, 'ot'ekhaahyahay'íhikye', wet hàp tà tameenej tà 'oyààmwethà'. 14Wet 'olhaamelh 'ohaanej tà Yoos, tà lhaam tà 'inuuhatphâp'ante 'Noowuk Jweesus, tà 'itààlhtho 'noop'itseyheyh, 'àp hààte hip'aajthila'noyejen Jweesus tà 'inuuhat'noképhà', wet hip'aajthila'no'ameyej, tà 'itiihla'inamkyehen tà tataakye'. 15Tsi hàp tà nilhóoqej 'imaayheyna wet, 'aamey tà lataamenej tà 'ii'noyejen', hààpqhila-k Yoos'isyaj lhaa'iwunit, kyek wuujw wikyi- k tàkyuumhlà', wet kyek 'àp wúujwla wikyi-k hi'weenho tà 'is Yoos, hààpqhila-k lawuujwyaj'íhi'. 16Wet tameenej tà tok 'olhaa'yayhetkyehkyà'. Tej tà 'ot'isaanis yikt'aat tà lawuumhay' tha', 'imak tà 'ii'nóhikye' yikt'aat tà lhaa'ineky'eynhíkye', nilhoq 'ijwáalas. 17Tsi hàp tà 'noop'attseyaj tà 'olhaamelh 'o'ii-hinah, tà 'imaak'isit'ah, wet 'àp pitaajit'ah, wet 'ikyààjla'noyehen 'noosilatyaj tà lajilalapéesa', tà lhà'yahlalhiip tà wuujw, yààmhla'pe 'oop'attseyaj. 18Tsi 'olhaamelh, tok 'oyaahin 'imaayhey tà 'nàl', tajlháme tà 'oyaahin 'imaayhey tà nii'nâla'. Tsi 'imaayhey tà 'nàl wet, t'uunhit'ah, tha mat 'imaayhey tà nii'nâla', tok yahaanhiyeja'íhikye-k nojw, yàtla-k tiyààje'tsih.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\