2 Corintios 5

1Tsi hàp tà 'olhaamelh 'ohaanej tà kyek waasihla 'ot'isan tà 'o'iihinah, hàp 'oowuke tà la'wet honhaatnah, wet Yoos pajkye 'iwaaq'lhat'ohlàmhen 'noowuke tà t'uunh, tà hâàpe hup tà qa'nookeylhéneka', tà 'ipuuléyeh. 2Wet tà 'olhaamelh 'o'íihi tààjna wet, 'ot'àànhyahay'íhikye', tsi wuujw tà 'olhaamelh 'otíikye-k 'olhaahi'wuyhyenhi 'oowuke tà 'ipuuléyeh. 3Tsi kyek màànhiyejatso wet, 'nolhooqla'noyehen' tha', 'oo'wuyis'íhikye', qhiit'a kyek 'otliiky'ikyehen'. 4Tsi tà qamaj 'olhaamelh 'o'iikyàjwi hup tà 'ot'isaannah, wet 'oolhaq'lis'íhikye', tsi hàp tà tok 'ohuumin kyek 'noliik'yen'nokehen', tajlháme-k 'nowo'oo'wuyisa', hààpqhila-k 'imak tà latààhyaj'íhi' tatâàyhi 'noo'watshankyeyaj. 5Tha lhaamt'at Yoos tà 'iwaaq'lhatejkye'ohkyà 'imaaktsoh, wet lhaam 'ikyuunqat'noyehen lhààyek, tà hâàpe layaalh. 6Tà màànhyejtso wet, yikt'aat tà 'ooqhajyhayahay'íhikye', wet tà qamaj 'o'íihikye 'ot'isaanis wet, 'ohaanej tà 'o'atoojwehohlà 'Noowuk. 7Tsi hàp tà 'olhaamelh 'oyikkye 'imak tà 'ot'ekháakye', qhiit'a 'imak tà 'o'weenh. 8Tha 'ooqhajyhayahay'íhikye', wet 'oyeene-k 'isiikye'net'a-k 'olhaamelh 'o'này 'ot'isaanis, wet 'o'íiyej 'Noowuk. 9Wet tà màànhyejtsoh, kyek 'olhaamelh 'o'íi-hikye 'ot'isaanis, wok 'àp tok 'o'íihikye', tha 'otiikyet'at kyek lhaam 'aqààjlhi'noyejen'. 10Tsi hàp tà nilhóoqej 'inaamelh wet, 'iwaat-lahlà-k 'iyaalhanitíkye tà tataakye Kiliistoqalelhthayaj'wet, hààpqhila-k 'eelh 'iwehyáalhapej 'inaamelh takyuumhlà laha 'imakt'amhaj yeenlhih, tà qamaj 'íihi t'isan', kyek 'is wok tok 'is. 11Wet tà 'olhaamelh 'ohaanej tà 'oonowahyaj'itíye 'Noowuk wet, 'olhaamelh 'oniityen kyek 'oqáalhi wikyi'. Tha hàp tà Yoos, wuujw tà nitààjwelh'noyejen', wet 'àp hààte 'ottaayej'ameye-k latààjwelay'noyejen'. 12Qhiit'a-k 'olhaamelht'a-k 'àp 'olhaayaqalelhàt'ameyho', tajlháme tà 'o'ween'ameyho ha'wet kyek 'aalakyàjwethà'noyejen', hààpqhila-k 'ààmetay'íhi-k lhaakyàjayhlà wikyi tà lhaa'ikyàjejwethà 'imaayhey tà 'nàlhkyee'pe', wet 'àp tok 'iwolaháaya 'imak tà 'íihi 'not'ootle'. 13Tsi kyek 'olhaamelh 'oky'isuukis, wet Yoost'at tà tameenej. Wet kyek 'ohankye'imáakej, wet hààpqhila-k 'aamey 'aa'isay'noyej. 14Tsi hàp tà Kilíisto lahuumnhayaj, hàp tà hi'weenhit''nohomhen 'oo'wet kyek 'oyeenlhi 'eelh 'imaayek, tsi hàp tà 'ootikyunhayaj yok: Tà 'iwehyáalha hi'no tà 'yilhpe nilhóoqej wikyi', wet màànhyejtso' tha', nilhóoqej wikyi tà 'yinhen'. 15Wet lhaam 'yilhp'antee'pe nilhóoqej, tsi ne'te-k wikyi tà la'waatshankyeyaj'íhi' nemhilat' lhaalawuhuyh, tajlháme tà t'uhlà-k lhaamelh lhaa'itíye hi'no tà 'yilh, wet 'àp 'inúu-phà', kyek lhaamelh 'isej. 16Wet hàp tà tameenej tà 'olhaamelh 'otààlhte 'athaanah tà nemhit' 'íikye 'o'elht'a-k hâà-pe-k 'oteetshanh, kyek màànhyej tà 'ohi'no'; wet tej kyek 'olhaamelh 'otààjwelejmháji Kilíistoh, kyek màànhyej tà 'ohi'no', tha hàp tà 'athaana wet, nemhit' 'àp màànhyejtso tà 'otààjwélej. 17Wet tà màànhyejtsoh, kyek 'íikye 'o'elht'a-k hâàpe-k 'íiyej Kilíistoh, wet hâàpe 'nolheenek tà neeky'e'. Wet tajwaatshi nilhóoqej 'imaayhey tà paajkye', wet neeky'ehen 'iyhàj tà 'nothatla'wéetho'. 18Wet nilhoq tààjtso tà tâlhe Yoos, tà lhaam 'itíihi Kilíisto tà 'inaahi'isyenlhámeh, wet hi'ween'nohomhen 'ookyumet, tà ne'te-k 'olhaamelh 'ojweenhómkye wikyi' 'nolhààmet tà yeenlhi 'noo'isyaj. 19Tsi hàp tà Yoos 'itààlhte Kilíistoh, tà hi'iisyenlháme nilhóoqej wikyi', wet màànhyejtso' tha nemhit' 'iteetshan wikyi laqeeyis. Wet Yoos 'ilhuuhyen'noyejen 'nolhààmet tà yààmejlhi la'iisyajtsoh. 20Wet tà màànhyejtso wet, 'ohààpehen Kiliistolhahyenhayh, tà 'oyaakyàj'ameye 'nolhààmet tà màànhyej kyek Yoost'at kyek tumeej'ameyeh. Wet 'olhaamelh 'otíihi Kiliistolhey' tà 'oniityen'ameyej tha 'oyok: 'Aa'isyenaye Yoos. 21Hi'nop'ante niitàjweláyej 'nooqey', wet 'inaamelh tà 'iyaatmenej tà Yoos yeene 'nooqey', tsi hàp tà 'nop'ante'itíihi lhaam kyek 'inaamelh 'noyeen'inamehen 'imak tà 'is'aalhóho', tà tâlhe Yoos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\