2 Corintios 6

1Wet tà ohààpehen Yoos laky'ootjwas wet, 'àp hààte 'ot'aalh'ameye' tha 'oyok: Yej 'iwet lataakyumayhlà Yoos'isyaj. 2Tsi hàp tà yok: Tàjte nikyâàte lawhààyh, wet 'otky'aahuhte'ámeh, wet 'ijwáala tà hâàpe 'noojwahyaj, wet 'otky'ootte'ámeh. Lhek yaahináyhyah, 'athaana wet, nikyâàte lawhààyh, 'athaana wet, hâàpe 'ijwáala tà Yoos 'ijwaayhthen wikyi'. 3'Olhaamelh 'ohuumnhit'a-k 'o'weenho 'o'elht'a-k hâàpe' 'imakt'a-k hâàpe-k tameenej kyek tanhààphành, tsi tok 'ohuumin kyek 'olhaamelh 'ookyumet 'iwet 'notíikye honhat. 4Tha 'imakt'a-k hâàpe-k 'olhaamelh 'o'íihi', wet 'olhaahi'nàlitej tà 'ohààpehen Yoosqawos: tà 'o'iihikyepej 'ootelàythayahayh, wet 'oop'attseyahayh, wet 'ooneky'ethayahayh, wet 'oolhaq'lis, 5wet tà 'àp 'notaasinpej'nowethà', wet 'àp 'nop'oopej'nóhikye', wet 'àp 'nonuupej'noyehen', wet 'àp 'otkyuumwethà', wet 'àp tok 'aqààj 'omààhen', wet 'àp 'okyuuyuhen', 6wet tà 'àp 'olhayom'isóomkye', wet tà 'àp ' tiilhamelej 'oohanhyahayh, wet 'oop'attsenhyahayh, wet 'oo'isyahayh, wet 'Nooyalh tà 'Isi', wet 'oohumnhayahay tà máatkye', 7wet 'olhààmet tà máatkye', wet Yoosqhajyhayaj, wet tà 'àp 'oyen'ookelheléya 'imak tà 'is'aalhóho', tà 'otumhtej 'oojwómqat wet 'oots'ámqat, 8wet tà 'àp 'nowo'oohála', wet tà 'àp tok 'nowo'oohála', tà 'noyààm'noyehen' tha 'noyok: 'Isiit'a lhaamelh, wet tà 'àp 'noyààm'noyehen' tha 'noyok: 'Is lhaamelh. 'Noyeen'noyehen 'aqaantses, tha hàp tà 'olhaamelh 'oyààme 'imak tà máatkye'; 9'noyeen'noyehen tà tok nitààjwelh'noyejen', tha hàp tà nilhóoqej tà nitààjwelh'noyejen'; 'otweelaqayt'awethà', tha hàp tà 'oo'watshankyeyahay'íhikye'; 'nop'aattsen'nowethà', tha tok 'o'yinhen'. 10'Àp 'no'ween'nohomhen 'oolhaq'lis, tha hàp tà 'o'aqààst'awethà'; 'àp 'op'aliitses, tha hàp tà 'olhaamelh tà 'otmeenej wuujwpe wikyi tà hi'ween 'imaayek; 'àp màànhyej'iwóye-k tok 'imaak 'ii'noyejen', tha hàp tà 'olawuuhuy nilhóoqej 'imaayheyh. 11'Ihuumnhay tà 'aahàpehen Koolintolheleyh, 'oyààm'ameye' tha', 'iihikyét'a 'imak kyek 'osqaat'ameyho'; 'ot'ootlelis wet, 'ojwooyenkye'ahilàmhen'. 12'Aamey wet, wuujw tà ha'weet'i'noyejen', tha mat 'ootlelis wet, 'nop'oohikye'ohlàmhen'. 13'Otaahu'ameyej tha 'aamànhyejt'a'iwoyehen nàà'tshas. 'Oyok: Tà 'olhaamelh 'ojwooyenkye'ahilàmhen 'ot'ootlelis, wet 'is kyek 'àp hààte 'aameyh, lajwooyenkye'ohlàmhen 'ootlelis. 14Yej 'aalap'ajtitayej wikyi tà lajt'ekhaahyahaya', tsi hàp tà 'aamey wet, 'aatott'ahiyejt'ahlà lhaamelh. Tsi hàp tà', ky'àj kyi 'iwóoye-k 'imak tà 'is'aalhóho' lhaahip'ájtej 'imak tà nii'isa'alhóho'? Wet ky'àj kyi 'iwóoye-k 'àp 'isi' 'íiyej honaatsi'? 15Wet ky'àj kyi 'iwóoye-k Kilíistoh yenlhiipjwáya Weelyalh? Wok ky'àj kyi 'iwóoye-k hi'no-k t'ekhaahyaj'íhi' yent'uunjwáya 'elh tà lajt'ekhaahyája'? 16Wet ky'àj kyi 'iwóoye-k Yooswuke 'iwola'wéeta yooslhayis tà 'nookelhénhayh? Tsi hàp tà 'aamey 'aahàpehen Yoos tà la'waatshankyeyaj'íhi' lawuuke', tsi hàp tà Yoos yop'antek: 'O'iihihla lhaamelh, wet 'oluunhihlah. Wet 'ohààpqhila laqaaYos, wet lhaamelh hààpqhila 'ooqawikyi'. 17Wet tà màànhyejtsoh, Nukéephà tà lheeyayhi lakyoowej, wet 'aatonitayejohlà', yooke 'Noowuk, wet yej lataakyumaye 'imak tà qóoq'ayeh, wet 'olhaam 'otkyuumhla'ahilàmhen', 18wet 'ohààpqhila 'ajkyaayayh, wet 'aamey 'aahàpqhila 'ooles wet 'oolestsinhayh. Yooke 'Noowuk tà Lajit'latuumjwáya'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\