2 Corintios 7

1'Ihuumnhayh, tà màànhyejtso 'noojwelhyahay tà 'ii'inámej, wet t'uhlà-k 'iyaalej'inamejen nilhoq 'imak tà nii'sa-k 'íiyej lhaat'isanis wet lhaahuseyh, yàmthila-k 'inaa'iskye'alhóho', tà 'àp 'iyaatíye Yoos lhaanowahyaj. 2Jwoyeenkye'ohlàmhen 'ootlelis! Ky'áhya-k 'íikye 'aa'elhayt'a-k hâàpe-k 'olhaamelh 'o'weenho 'imak kyek niitajáho la'wet, wet tok 'àp 'íikye 'elh kyek 'olhaamelh 'owiit'àyenh, wet tok 'àp 'íikye 'elh kyek 'olhaamelh 'o'yaqaa-nej. 3Tha tà 'owooynejetso 'olhààmet wet, qhiit'a-k 'ot'isuujwqan'ameyeh. Tsi pajkye 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Lheeyayhit'at 'ot'ootle'. Wet tej kyek 'iyaat'inhen', wok 'àp lhaa'watshankyeyahay'íhikye', tha 'iyeehihla-k 'iyaa- lhoqwek. 4Tà 'oyààmlhi'ameyho wet, tok 'íikye 'imak-t'a-k hâàpe-k 'osqaat'ahilàmhen'. Wuujw tà 'olhaa'ikyàjlhi'ameyej, wet wuujw tà la'weenay'nóho 'ooqhajyhayaj. Wet tej tà 'o'íihikye 'oop'attseyahay' tha', lhà'yalhiip tà 'ooqàjyaj'íhi'. 5Tsi hàp tà máatkye', tàhaj 'olhaamelh 'onààmho Maaselónyah, wet 'ot'isan tok hi'weennaj latáamsek, tajlháme tà wuujw 'imaayhey tà qanii'sa' tà yahoo'noyehen'. Tsi hàp tà wikyi tà néeyayej Yoosqawikyi', 'itiinaj'noyejen 'nolhààq'lehyaj; wet 'olhaamelh 'oonowahyahay'íhikye'. 6Tha Yoos, tà yahaanej tà taky'óote wikyi tà lhaa'yayhetkyà', lhaam hi'ween'nohomhen 'ooqhajyhayahayh, tsi lhaam 'ikyeennaj'noyehen Tíitoh. 7Tha hàp tà ts'iilaqhit'a tà nààm kyek tameenej tà 'ooqhajyhahay'íhikye', mat 'àp hààte 'o'aqààswethà tà 'ohaanej tà 'aamey la'weenayho'náji laqhaajyhayaj. Tsi hàp tà lhaam yahaanhat'noyejen 'aamey 'ahuumnhayaj tà wuujw, wet 'aajwyhayahayh, wet tà latiikyunaypej'oky'oye', wet hàp tà tameenej tà lhà'yalhiip tà 'ooqàjyaj'íhi'. 8Tsi tej tà 'oojwukwyenekte hi'ween'ameyho 'ajwiitahayahay' tha', tok 'ojwiitajejlhih. Tej tà 'ojwiitajejlhihte tàjte neeky'eleh, tsi 'ohaanejt'at tà 'o'weenhte'ayej'ameyho 'ajwiitahayahayh, 9tha hàp tà 'athaana wet, 'o'aqààjlhih. Qhii-t'a 'aamey 'ajwiitahayaj kyek 'o'aqààjejlhih, tajlháme tà 'o'aqààjejlhi 'ajwiitahayaj tà 'ikyààtyen'ameye tà laléekye 'aqeey'. Tsi hàp tà 'ajwiitahayajtso wet, hàp tà Yoos yahuumínkye', wet màànhyejtso' tha', tok 'olhaamelh 'otmeen'ameyej 'imakt'a-k hâàpe-k nii'ísa-k 'ii'ameyej. 10Tsi hàp tà 'noojwitahayaj tà Yoos yahuumínkye', wet tameenej hi'no kyek yenlajwiitahayája 'imak tà nii'sa' tà 'iwóoyeh, wet hàp tà 'ikyààtyene-k tajwaayh; wet tààjtso wet, tok 'noyenlhaaq'líya'. Tha mat 'noojwitahayaj tà la'wet honhaatnah, yeenlhi 'nootàhyaj. 11Lhek yaahinay 'imaayhey tà 'is tà tâlhe tà 'iikyehte 'ajwiitahayaj tà Yoos yahuumínkye'. Tsi hàp tà 'ajwiitahayahaytso wet, yeenlhi'ameyhíkye 'aqhaajyhayahayh, wet 'awààkayh, wet 'anoowahyahayh, wet 'ahuumnhayahay tà lhomaymáatkye', wet 'askyeenhyahayh, wet 'àp tameen'ameyej tà lahuutayejqanhi 'imak tà qanii'sa'. Wet tà lheenaylhi nilhoq tààjtso wet, la'nààlitay'amej tà tok haky'oohle'íhi', tà pajkye laléeyakye imak tà nii'satsoh. 12Wet tà màànhyejtso wet, la'weenay tà tok hâàpe hi'noohte yeenlhi 'imak tà qanii'sa', wet tok 'àp hâàpe 'eelh tà 'noyeenejlhi 'imak tà qanii'sa', kyek tameenej tà 'othaatte'ameye 'oojwukwyenek, tajlháme tà t'uhlà-k qaalelhàj'ameyho tà máatkye tà wuujw tà 'aalathatay'ohlà', 'íikye tà tataakye Yoos. 13Wet hààpet'at tààjtso tà tameenej tà 'ooqàjyahay'íhikye', tsi 'aqhaajyhayahayh, yaqhaajyen'nohen'. Wet lhà'yalhiip tà 'olhaamelh 'o'aqààswethà', tà 'o'ween Tíito laqààjyaj; tsi hàp tà nilhóoqej 'aamey tà laqhaajyenay'náji lahuusek. 14Tsi kyek 'íikye 'imak tà tameenej tà 'olhaa'ikyàjlhihte'ameyej, kyek 'ojweenho Tíitoh, wet 'olhaamelh 'ot'uuhit'là-k 'olhaahi'nàjwlhatejlhi 'olhààmtestsoh. Tsi nilhoq 'imak tà 'olhaamelh 'oyààmeh, tà 'ojweelh'ameyho', wet 'o'weenhikyet' kyek niitajáho la'wet, wet màànhyejtso tà 'àp hààte tájo la'wet 'imak tà 'olhaamelh 'ojweenhohte Tíitoh, tà 'olhaa'ikyàjlhi'ameyej. 15Wet wuujw tà lhaam 'itii'ameye lahuumnha- yaj, tsi hàp tà lakyoowej'inuhlà 'aamey tà lataaky'ahuyayeh, wet tà 'àp lawoyaylaháaya', wet 'àp latiiyayhi 'anoowahyahayh, tà lat'aamajayhlà lhaam'. 16'O'aqààjlhih, tsi hàp lham tà nilhóoqej 'imaayhey tà 'ot'ekhaayej'ameyho'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\