2 Corintios 8

1Tha 'ohaanhat'ameyej, 'ipuuhjwas, Yoos'isyaj tà 'no'weenho laqaawikyi tà 'íihikye honhaates tà Maaselonyalhipeyh. 2Tsi tà lhaamelh 'íihi wuujw lheelhtshayahay tà 'ààytesíkye', wet lhà'yalhiip tà laqààjyahay'íhikye', wet tej tà wuujw tà p'aliitses tha', tok 'nâàyej 'imak tà lhaamelh yenlaqaathatkyâya', tà tâlhe la'iisyahayh. 3Tsi hàp tà 'o'weent'at tà lhaamelh 'itíihi lahuumnhayaj tà lhaamelh yenlaqaathatkyâya 'imak tà 'waawulhlà lhaamelh laqhaajyhayaj, wet yàt paj tha lhaamelh yààmetpe 'imak tà lhaamelh 'waawúlheh. 4Tsi lhaamelh 'iniityen tà t'aalh'noyehen kyek 'owola'wéeta-k lhaamelh taky'óote 'nookyumet tà 'noyeenhoplhi Yoost'amajkyetes, tà 'notky'óoteh. 5Wet lhaamelh 'iwolaky'ootyája' tha', yààm'pe tà 'olhaamelh 'ottaayéjeh. Tsi lhaamelht'at tà lhaayakyàjen', 'ikyúunqat tà lhaayakyâje 'Noowuk, wet 'àp hààte lhaayakyàj'noyehen', tà lhaamelh 'iwóoye tà 'iwóoye Yoos. 6Wet hàp tà 'olhaamelh 'oniityenej Tíito-k 'àp hààte yikt'a-k yahuutwek 'aqaathatkyàyayh, yàtla-k yahààmit 'nookyumettso tà la'iisyaj'íhi', tà 'ii'ameyhi', tà lhaam pajkyet'et' waatanej tà yeenlhih. 7Wet tà la'weenay' tha wuujw 'imaayheyh, màànhyej'iwóye 'ekhaahyaj, wet 'ààmet, wet 'ahaanhyaj, wet 'ahuumnhayaj, wet tà la'nààlitay 'akyuumtes tà 'isiis, wet 'àp wuujw 'ahuumnhayaj tà latii'noyejen', wet 'is kyek 'àp hààte tok la'nààyayej 'noo'isyajnah. 8'Ohààtehit''iwóye hi'no tà 'iwolasuukunhyája', tà 'otaahuy'. Tajlháme tà 'opààyen'ameye 'imak tà 'is tà 'aa'yhàj 'iwóoyeh, tà 'ohuumin kyek 'oyeelhte kyek 'àp hààte 'aamey 'ahuumnhayaj hâàpe-k máatkye'. 9Tsi hàp tà pajkye latààjwelayej Lhaawuk Jweesus Kilíisto la'iisyaj: tà 'aamey tà lataamenayej tà lhaayene tà p'aliitsaj, tà hâàpe hi'no tà hi'ween 'imaayek, hààpqhila-k 'aamey 'aa'isayej lap'aattseyaj, wet lakyààtayhiyela-k la'weenay 'imaayek. 10Wet tà 'oyààme tààjna wet, hàp tà 'o'ween'ameyho 'ooqalelhtshayaj, tà hâàpe 'imak tà 'iwóoye-k 'aa'isayej'alhóho'; hàp 'nookyumet tà 'aamey pajkye lawaatanayej tà lheenaylhih, tà 'àp wuujw tà lakyuuttayej, tàlheet'at nekkyàànaj tajwaatshitsoh. 11'Athaana wet, t'uhlà-k yikt'a-k lheenaylhih, pajla' tha lawaaq'lhatayh, hààpqhila-k 'imak tà lakyuuttayej tà lheenaylhi tà neeky'éleh, 'àp hààte màànhyejtso-k lataajtayho la'wet, tà lakyuumhyenay 'imak tà 'waawulhlà tà 'ii'ameyej. 12Tsi kyek 'íikye tà 'nohuumin kyek 'noyeenlhi 'imaayek kyek hâàpe', wet 'noohumnhayajtso wet, 'notkyuumhlahlà'; tok 'not'áalheje 'imak tà nii'wéna', tajlháme 'imak tà hi'weenh. 13Tsi qhiit'a-k 'ohuumin kyek 'iyhàj wikyi hi'ween 'imaayek kyek wuujw, wet 'àp 'aamey 'imaakhit' kyek la'weenayh, 14mat 'ijwaalasna wet, 'iwaatlà-k 'aamey lataaky'otayéje lhaamelh 'imaayek tà la'weenayh, hààpqhila-k 'àp hààte lhaamelh taky'ootla'ameyeh, kyek 'aneeky'ethayahay'ihihikyelah, hààpqhila-k 'waawulhkyà 'imaayhey tà 'íikye', 15màànhyej'iwóye tà 'íihi Lahiih, tà yok: 'Elh tà wuujw tà takyúumah, wet tok lhiip kyek 'imààlhéyej. Wet 'elh tà niiwújwa tà takyúumah, wet tok lhiip kyek tatâàyej. 16Tha hàp tà 'o'weenho tà 'is Yoos, tà lhaam hi'weenho Tíitoh tà wuujw tà 'ayenaylatiikyunhayája'. 17Tsi tàhaj 'ot'áalho-k 'one'te-k yahoo'ameyeh, wet lhaam 'iwóoyeh; tha hàp tà lhaahi'nàlitej tà wuujw tà yahuumínkye', wet latiikyunhayajt'at lhaam', tà t'uhlà-k yahoo'ameyeh. 18Tha 'olhaamelh 'okyeenkye Tíitoh 'eelh 'oopuhjwah, tà nilhóoqej Yoosqawikyi', tà 'íihikyet' tà 'íihikye', yààmejlhi tà 'is lakyuumet tà lhaam yeenejlhi silààt tà 'is. 19Wet tok hats'íilaq tààjtsoh, tajlháme tà Yoos-qawikyi', tà 'íihikye la'weetes, 'àp hààte yaqaalelhàt tà hààpqhila 'olhaamelh 'olhàà'ya', kyek 'oyikhen tà 'oyikkyàjwii 'nooqathatkyà tà 'noyent'awaayhéta wikyi tà p'aliitses, tà hâàpe 'imak tà 'olhaamelh 'olhaa'inahhátej, tà 'ohuumin kyek 'owuujwyen 'Noowuk, wet 'àp 'o'nààlit tà 'owaatky'oye-k 'otky'óote lakyuumet. 20Tok 'owaatky'oye-k 'íikye 'o'elht'a-k hâàpe-k t'isuujwqan'noyejen'pe kyiinajt'àj tà wuujw, tà 'olhaamelh 'oyikkyàjwiih. 21Tsi hàp tà 'olhaamelh 'ot'úuke-k 'is'aalhóho 'imak tà 'oyeenlhih, tok hats'íilaq kyek 'íikye tà tataakye 'Noowuk, tajlháme tà 'àp hààte-k 'íikye tà tataakye wikyi'. 22'Àp hààte 'olhaamelh 'okyeenkye lhaamelh 'eelh 'oopuhjwah, tà 'olhaamelh wuujw tà 'otààjwélej lakyuumtes, wet 'oteetshanpej tha', hâàpe hi'no tà 'ikyuuttej 'imaayhey tà yeenlhih. Wet 'athaanah, tà wuujw tà t'ekhaa'ameyho', wet lhà'yalhiip tà 'ikyuuttej 'imak tà yeenhilhinah. 23Tha matt'a lhaam Tíitoh, hâàpe 'ooqala'yi tà taky'óote 'ookyumet tà 'oyeenlhi'ameyej; wet 'olhaamelh 'oopuhjwas tà yikkye Tíitoh, hâàpe Yoosqawikyi lakyeenhayh, tà 'iwuujwyen Kilíistoh. 24'Nàliitayej 'ahuumnhayaj lhaamelh, tà 'iihikyela tà tataakye Yoosqawikyi', wet 'àp 'nàliitayej wikyi tà 'olhaamelh tok 'iwet 'olhaa'ikyàjwethà'ameyej.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\