2 Corintios 9

1'Athaana wet, 'oyeene-k t'uhit'là-k 'othaat'ameye 'olhààmet kyek 'oyààme 'nooqathatkyà tà 'no'weenhomhma Yoost'amajkyetes. 2Tsi hàp tà 'otààjwelh'ameyej tà 'akyoowhay'íhikye', wet hàp tà tameenej tà 'olhaa'ikyàjlhi'ameyej tà 'o'íiyej Maaselonyalheleyh, wet 'oyok: 'Aakayalheley wet, tàlheet'at nekkyàànajtso tà pajkye waaq'alhkyà laky'ootyaj. Wet wuujwpe wikyi tà yahuumin kyek lhaa'iteky'eyen'ameyej, tà lhaamelh yahaanej tà màànhyejtso tà lakyuuttayej 'akyuumet. 3Tha hàp tà 'okyeen'ameye 'oopuhjwas, tà 'owaatlà-k tájo la'wet 'imak tà 'ii'ameyej tà 'olhaamelh 'olhaa'ikyàjejlhinah, wet 'ohuumin kyek 'aala'nàlitayej tà máatkye tà 'aawaq'alhkyehkyà', màànhyej tàhaj 'oyààmeh. 4Tsi kyek niimànhyayejtsoh, kyek 'iihikyela Maaselonyalheley 'iyhàj kyek nek'nóoke-k 'ohoo'ameyeh, wet 'àp 'aahi'wenay tà tok 'aawaq'alhkyehkyà', wet ha'wo naam'nàjwelhla'atapehen', tà 'ot'ekhaa'ameyho'? Wet hààte 'aameyh, ha'nààjwlhis'ihihi'ne'. 5Wet tameenejnaj tà 'ot'aalho 'oopuhjwas tà 'one'te-k t'ikyuun'ohlà tà yahoo'ameyeh, kyek lhaamelh 'iwaaqlhatkyà 'imak tà pajkye lajweelayh, tà lhenayhlat'awaayhéta wikyi tà p'aliitses. Kyek màànhyejtso wet, waaq'lhilahkyà 'aqaathatkyàyayh, wet 'nànhiila tà tàlh'aameye tà lahuumínkye', wet qhiit'ala-k tàlh'nóoyehen', kyek 'oniityen'ameyej. 6Tha hàp tà 'oyok: 'O'elh kyek 'imaakni'ísa-k tuutkyey', wet 'imaak'isit'ala-k 'àp 'itààlhetlà'. Wet 'o'elh kyek wuujw kyek tuutkyey', wet 'àp wúujwla 'imak kyek 'itààlhetlà'. 7'O'elh 'iwehyáalhah, 'is kyek yenlaqaathatkyâya 'imak tà latiikyunhayáje-k 'ithaatkyà'. Tok t'uhlà-k yenlajwiitahayája', wet tok 'àp 'is kyek tâlhe-k 'noniityenej. Tsi hàp tà Yoos yahuumin wikyi-k 'itíihi laqààjyaj tà lhaamelh 'iwolaqaathatkyâya'. 8Wet Yoos yahanej'iwooynéje-k yomwuujw 'imak tà 'is kyek hi'ween'ameyho', yàt pajla' tha nemhit' 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k tatàày'ameyej, tajlháme tà naaya 'imak tà la'weenayh, hààpqhila-k laky'ootyenayéje nilhoq 'nookyumet tà 'is. 9Màànhyej tà 'íihi Lahiih, tà yok: 'Itsàày'pe honhat 'imak tà 'is, 'iwot'awaayhtésa wikyi tà p'aliitses, la'iisyaj tok lapees'íhi', yàtla-k tiyààje'tsih. 10Wet 'elh tà hi'weenho 'nuutkyenaj yaakyuyajlhoyh, wet 'àp hi'weenho wikyi' pààn kyek tujw, wet 'àp hààte 'iwuunithila 'aqooy kyek hi'ween'ameyho', wet yomhlawuujw 'imak tà 'is'aalhóho' tà tàlhiiyela 'a'iisyaj. 11Wet màànhiyejatso' tha', la'weenayhla nilhoq 'nooqàyet tha wuujw, wet 'iwoohiyela-k lhomaywuujw 'imak tà lhenay'aqaathatkyâya', wet hàp tà tameenhiyeja wikyi-k 'aqàà-jejlhi Yoos, kyek 'olhaamelh 'o'weenhomhma 'aqaathatkyàyayh. 12Tsi hàp tà 'nooky'otyajnah, tà 'no'weenhomhma wikyi', wet tajlhaamhiyet'ala-k taky'óote Yoost'amajkyetes tà laneeky'ethayahay'íhikye', tajlháme tà 'àp hààte tameenhiyeja wikyi kyek wúujwla-k 'aqààjejlhi Yoos. 13Tsi 'nooky'otyajtsoh, tà lhaamelh takyuumhlahlà', yaqaalelhthihomkyela tà 'aamey lataajtayho la'wet 'ekhaahyahay tà latiiyaye Kiliistoqasilát tà 'is, wet hàp tà tameenhiyeja-k lhaamelh 'iwuujwyen Yoos, kyek lhaamelh 'àp hi'ween tà wuujw 'imak tà lhenay'aqaathatkyâya', tà laky'ootyenéje lhaamelh, lhà'ya nilhóoqej wikyi'. 14Wet 'noo'isyaj tà lhà'yalhiip tà wuujwtsoh, tà Yoos 'itii'ameyeh, hàp tà tameenhiyeja-k lhaamelh 'aa'yalhyenhenhnah, wet 'àp lhaamelh 'itiihihla lahuumnhayaj kyek nitiikyunpej'ahilàmhen'. 15'Inawolhaaqàjyajáye Yoos, tà hi'ween'inámho lhaat'awayhet tà lhà'yalhiip tà 'isiilataj!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\