2 San Juan 1

1Hi'no tà thalàk, 'ithaate lhaamet 'atsiinha tà qaalelhâjeh, lhà'ya lalees, tà máatkye tà 'ohuumnhen'; wet tok tajlháme 'olhaam', mat 'àp hààte nilhóoqej wikyi tà nitààjwélej 'imak tà máatkye'. 2Wet 'imak tà tameenej tà màànhyejtso wet, hàp 'imak tà máatkye' tà 'ii'inamejen', wet 'àp tok lapees'ihihlah tà 'iihla'inamejen'. 3'Noo'isyaj, 'noop'attsenhyaj, wet 'nootámsek, tà tâlhe Yoos tà 'Noojkyah, wet tà 'àp tâlhe 'Noowuk Jweesus Kilíistoh, tà 'Noojkyalhàs, 'is kyek 'ii'amejen', tà lheeyayhi 'imak tà máatkye' wet 'noohumnhayaj. 4'Olhaam wet, wúujwte tà 'o'aqààjlhih, tsi hàp tà 'o'ween 'iyhàj 'alees tà yikkye 'imak tà máatkye', màànhyejt'a tà 'Noojkyah ne'te-k 'iyaawóyeh. 5Wet 'athaana wet, 'ot'aalh'ámeh, 'atsinhah, tok hàp kyek màànhyej'iwóye-k 'othaat'áme 'noosukunhyaj tà neeky'e', tajlháme tà hààpet'at 'elh tà tâlhe tà neeky'éle tà 'ii'inamejen': tà 'iwóoye-k 'iyaalhanihumnhen'. 6Wet hàp tààjna 'noohumnhayaj: tà t'uhlà-k 'iyeekkye lhaam lasuukunhyahayh. Wet hàp tààjna lasuukunhyaj: tà t'uhlà-k lheeyayhit'at 'noohumnhayaj, màànhyejt'a tà tâlhe tà neeky'enhyáyeh, tà lalààtakye'. 7Tsi wuujwpe wikyi tà 'aqaantses tà 'iluun'pe honhat, tà lhaamelh tok 'ijweelh tà Jweesus Kilíistoh t'isaan'íhi', tà nàmhhonhaatenah. Hààpet'at tààjtso hi'no tà 'aqaantsaj, tà tataayhlà Kilíistoh. 8'Aatetshanayh, hààpqhila-k qahâàpeya-k latààyhetay 'imak tà laqaalhayéji 'akyuumetayh, mat tajlhamhiyela-k lataakyumayhlà 'aqaaha tà 'imààlhewek. 9'O'elht'a-k hâàpe-k wetáayej la'nààyij, wet 'àp lhaaqanit'unhtáyeji Kilíisto lakyuujwanhyaj, wet tok Yoos 'íiyej. 'O'elh kyek lhaahit'unhtéji Kilíisto lakyuujwanhyaj, wet lham hàp tà 'Noojkyah, lhà'ya 'Nolhààs, 'iiyejt'at. 10Kyek 'íikye hi'no-k yahoo'ameyeh, kyek niikyàja'ameye 'nookyujwanhyaj tà màànhyejnah, wet tok 'iwoohiyela-k lawoyayla'wéeta', wet 'àp tok 'iwóoye-k lhààmaye kyek lhoyayh: 'Is tà lanààmh! 11Tsi hàp tà 'elh kyek hâàpe-k yok: 'Is tà lanààmh, wet nikyààtejt'ahlà 'eelhkyumtes tà qanii'sa'. 12'Iikyet'at wuujwpe 'imaayhey tà 'ohuumin kyek 'ojweelh'ameyho', tha hàp tà tok 'otíikye-k 'oyeenejlhi pààpelh wet tíntah. Tsi hàp tà 'otíikye-k 'ohoo'ameyeh, wet 'oyààmhiyela-k 'o'íikye tà lataatayakye', hààpqhila-k lhaaqàjyaj tajoomhma la'wet. 13'Atsiinha tà 'apuuhjwah, tà qaalelhâjeh, lalees 'ithaat'áme lhààmet. 'Aamenh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\