2 San Pedro 1

1Siimon Tuuntehen', Jweesus Kilíisto laqaawo' wet laqaa'apóstolh, 'ithaate lhààmetnah wikyi tà 'isej lhaaqaYos wet Lhaajwayhthih Jweesus Kilíistoh la'iisyaj, tà lhaamelh takyuumhlà 'not'ekhaahyaj tà wuujw tà lahaa'íhi', tà hààpet'at tà 'àp 'ii'noyejen'. 2'Noo'isyaj wet 'nootámsek, 'is kyek lhà'yalhiip kyek 'ii'amejen', tà latààjwelayej Yoos, lhà'ya Jweesus, tà hâàpe Lhaawuk. 3Nilhóoqej 'imaayhey tà 'íiyej 'noo'watshankyeyaj wet 'noonowahyaj tà 'notíiye Yoos, wet hàp tà lhaam laqhaajyhayaj hi'weenhte'inámho', tà 'iyaatàjwélej hi'no tà t'àànejte'ináme lasiilatyaj wet lawuujwyaj. 4Wet tààhestso tà 'íiyej, hàp tà tameenej tà 'ijweelh'inámho 'imaayhey tà lhà'yalhiip tà lahaalh'íhikye', hààpqhila-k tameen'ameyej kyek lakyààtayejlà Yoos, tà pajkyet'et' laleethanayhlà 'nootàhyaj tà 'ihonhaatenah, tà tâlhe 'not'isaant'aqànhyahayh. 5Tà màànhyejtso wet, t'uhlà-k 'àp hààte 'aamey 'aalaqhajyenhen', hààpqhila-k 'ekhaahyahay lhenaylhíipa 'akyuumhyahay kyek 'is, wet 'àp 'akyuumhyahay kyek 'is, lhenaylhíipa 'atààjwnhayahayh, 6wet 'àp 'atààjwnhayahayh, lhenaylhíipa 'aqhaajyhayahay kyek 'ii'pe 'isaanist'aqànhyahayh, wet 'àp 'aqhaajyhayahay kyek 'ii'pe 'isaanist'aqànhyahayh, lhenaylhíipa 'ateelàythayahayh, wet 'àp 'ateelàythayahayh, lhenaylhíipa 'anoowahyahay kyek latiiyaye Yoos, 7wet 'àp 'anoowahyahay kyek latiiyaye Yoos, lhenaylhíipa 'a'iisyahay kyek latiiyaye 'apuuhjwas, wet 'àp 'a'iisyahay kyek latiiyaye 'apuuhjwas, lhenaylhíipa 'ahuumnhayahayh. 8Tsi kyek 'imaayheytso 'ii'ameyhíkye', wet 'àp wuujwphà'ameyhíkye', wet tok 'iwaahnhila'ameyej kyek 'imaakqa'enayalhih, tajlháme tà 'nànhiila 'akyuumtes tà tàlhiiyela 'ahaanhyahay tà 'íiyeji Lhaawuk Jweesus Kilíistoh. 9Tha 'o'elh kyek 'imaayheytso néeyayej, wet 'atoosikyet' tateeyh, wet 'asnaamh. Tsi hàp tà hip'eethatlà tà 'noléejej laqeeyist'amháji'. 10Tà màànhyejtsoh, 'ipuuhjwas, 'is kyek lhà'yalhiip kyek 'aalat'unhtayéji 'imak tà Yoos yeenlhi'ameyej, tà lhaam t'ààn'amehen', wet takyuum'amehen'. Tsi kyek 'aalawoynayejetso wet, ky'áhyahla-k lanaatkyehen'. 11Tsi kyek màànhiyejatso wet, wuujw tà 'no'weenhla'ameyho-k lanuuyake huppe tà tajwóokye', kyek latiiyàjayhomhma Lhaawuk wet Lhaajwayhthih, Jweesus Kilíistoh, laniiyatyaj tà lajlapéesa'. 12Wet hàp tà tameenej tà tok 'oleehiyeja-k 'otiikyunhayenpejhaky'oyehen 'imaayheytsoh; tej tà pajkye lahaanayej, wet 'àp 'aalat'unhtayéji 'imaayek tà máatkye', tà 'ii'ameyej. 13Tsi hàp tà', tà qamaj 'o'íihi 'ot'isan wet, 'oyeene-k t'uhaawétej kyek 'o'aahi'nomhtejwethà 'olhààmtes tà 'otumeej'ameyeh. 14Tsi hàp tà 'ohaanejt'at tà tok paajiyeja-k 'oyikky'ooye 'ot'isaannah, màànhyej tà Lhaa- wuk, Jweesus Kilíistoh, 'ijweelh'nóho'. 15Wet 'àp hààte 'ohuumin kyek 'olhaayaqhajyenky'oye-k 'aameyh, kyek 'olhaam pajikyela 'otjwaatshi', yikt'aat tà 'akyoowejlanuhatayky'oye 'imaayheynah, nilhoq 'ijwáalas. 16Tsi hàp tà', tàjte 'olhaamelh 'ojweelh'ameyho Lhaawuk Jweesus Kilíisto laqhaajyhayaj, wet 'àp lanààmhyaj, wet qhiit'a-k 'oyikkyeehen 'nootetselh tà 'iwet 'nolhààmtest'at, tajlháme tà 'olhaamelh 'otteey tà hi'weenhte lawuujwyaj. 17Tsi tàjte lhaam takyuumhlà 'noowujwyaj wet 'noosilatyaj, tà tâlhe Yoos tà 'Noojkyah, wet 'iikyehte 'noopaq tà nikyâàte lhaam', tà túme 'Noosilatyaj tà Lhámhyah, tà yok: Hàp tààjtsi 'olhààs tà 'oohumnek, tà hàp tà 'o'aqààjejlhih. 18Wet tàjte 'olhaamelh 'o'íiyej lhaam', tà 'ii'pe kyeenaj tà Yoost'amajkyet, wet 'olhaamelh 'olààtehte 'noopaqtsoh, tà tàlhpuuléyeh. 19Wet 'àp hààte 'ii'inamejen 'nolhààmet tà lhà'yalhiip tà qaalelhàj, tà Yooslhàmetwosp'ante yààmeh. Wet 'nolhààmettso wet, hàp tà t'uhlà-k lateetshanayh, màànhyej'iwóye 'nookyàk tà yahuutun'pe honhat tà honaatsi'pe', yàt pajla' tha nikyâàte-k 'ijwaaláhyah, wet 'àp qateeslhoketaj 'inúuphà', kyek 'íihikye 'ootlelis. 20Tha hàp tà t'uhlà-k lahaanayej tààjnah, tà 'iihikyét'a hi'no-k hâàpe-k yahanej'iwooynéje-k lhaamt'a-k 'inuuhatphà 'nolhààmett'a-k hâàpe-k Yooslhàmetwosp'ante yààmeh, tà 'íihi Lahiih. 21Tsi 'nolhààmtestso wet, ky'áhyap'ante kyek tâlhe wikyi latiikyunhayaj, tajlháme tà wikyi tà Yoost'amajkyetes, yààmép'ante 'imak tà 'Nooyalh tà 'Isi' hi'weenho-k yààmeh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\