2 San Pedro 2

1Mat 'àp hààte 'íikyep'ante 'nolhààmetwos tà niimatakyehen', tà 'íihi wikyi', màànhyej'iwóye tà 'àp 'iihla'ameyhi 'nookyujwanhyajwos tà niimatakyehen', tà 'isqaathilhina tà 'yuuythila'ameyho 'nookyujwanhyaj tà 'iwaasthí-kye 'imaayheyh, yàt pajla' tha lhaamelh lhaa'ijwónej 'Noowuk tà 'ijwaayhthen', wet 'àp 'ikyààjlatapehen 'noowit'àhyaj tà tháhya' tha 'iihikyelah. 2Wet wuujwla'pe wikyi tà yikhiikyela lhaamelh lakyuumhyahay tà nii'isakye'alhóho', wet lhaamelh tameenhiyeja-k 'notíiye 'noolàkwyhanhyaj 'imak tà máatkye' la'nààyij. 3Wet tà lhaamelh t'aqàànhyahay'itíye 'imaayhey wet, 'iwohlaqootsa'ameyej, tà 'yaqaanhiyeja'ameyej lhààmtes tà qaniimatakyehen'. Wikyi tà màànhyejentso wet, paajkye tà 'nowaaq'lhatejkyà 'nootasnhayaj, wet latààhyaj 'imààhit'là lhaamelh. 4Tsi hàp tà Yoos, ky'ayhthiyejent'a-k 'aanjwelesp'ante-k 'itààyhthómkye laqeeyis, tajlháme tà 'ithaatkyép'ante kyowej tà lajit'laky'óoya', wet 'àp hip'óohikye tà 'itíihi honaatsi', tà 'iniihhatejlà 'ijwáala tà 'nooqalelhthayaj. 5Wet 'àp tok 'itààyhthómkyep'ante lates wikyi tà neeky'éleh, tajlháme tà 'ijwaayhétp'ante Noweh, tà hâàpe hi'no tà yààmejlhi 'noo'isyaj, lhà'ya 'iyhàj tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, mat 'ikyààtyenp'ante'pe 'inààt tà wuujw wikyi tà nii'isakye'alhóho'. 6Wet 'àp 'iwaasthi wikyii'wetesp'ante lheeyis Soolómah wet Woomólah, yàt pajp'ante' tha yenmaq'ootája'. Hàp tààjtso 'imak tà yeenlhih, tà t'uhlà-k yahaanhtej wikyi-k yeenlhi 'imak tà nii'sa' 'imak tà 'iniihihlà lhaamelh. 7Tha hàp tà 'ijwaayhétp'ante Loot, tà 'is'aalhóho'. Hi'nootso wet, wuujw tà lajwiitahayaj'íhi', tà hi'ween wikyi tà nii'isakye'alhóho', tà lhaamelh hi'nààjwlhatejpe honhat lakyuumhyahayh. 8(Tsi hi'no tà 'is'aalhohotsoh, tà 'íihi lhaamelh, tà lhaam hi'weenpej, wet 'àp 'ilààtkyepej, 'imaayhey tà nii'isakye'alhóho' tà lhaamelh yeenlhih, wet lahuusek tà 'is'aalhóho', lalhaaq'li'íhi, nilhoq 'ijwáalas.) 9Wet màànhyejtso' tha', 'iyaa'wen 'Noowuk tà yahanej'iwooynéje tà 'ijwaayhtej 'nolheelhtshayaj wikyi tà lanoowahyaj'itíyeh, wet 'àp t'aamájej wikyi tà nii'isa'alhóho', tà 'iniihhatejlà-k 'notaasnhilah, kyek taj 'ijwáala tà 'nooqalelhthayaj. 10Wet tààjtso wet, 'yáje wikyi tà yikkye t'isaanist'aqànhyahayh wet 'imak tà qóoq'ayeh, tà lhaamelh 'àp 'iwet 'itíikye honhat 'nooniyatyaj tà lhámhyah. Tà nee'ktshanhas, wet tà lhaa'ikyàjwethà', wet tok nowáaye-k 'ilààkwethà 'nooqhajyhayahay tà lasiilatyahay'íhikye'. 11Tha mat Yooskyenhayh, tà laqhaajyhayahay yààmkye'pe lhaamelhtsoh, tok tee'ktsháne-k 'itíiye 'nooqalelhthayaj tà nii'sa' 'nooqhajyhayahaytsoh, kyek 'íikye tà tataakye 'Noowuk. 12Mat lhaamelhtsoh, tà 'ilààkwethà 'imaayhey tà lhaamelh nhaanáyej, wet tawiit'àyhihla latààhyaj tà lhaamelh 'íihi', màànhyej'iwóye 'itshààtày tà lajlakyoowhaya', tà waaq'lhejkyà-k 'notsooqwethà', wet 'àp 'nolàànhen', tâlhe tà neky'e 'íikye'. 13Wet màànhyejtso' tha', lhaamelh takyuumhlahlà laqaaha', tà tâlhe lakyuumtes tà nii'isakye'alhóho', tsi yahuumin tà lhaayaqàjyenwethà' nilhoq 'ijwáalas. Wikyiitso wet, hâàpe 'nooky'ohley tà 'noo'nàjwlhis. Tà lhaamelh takyuujwi'ameyej wet, tok 'iléeyej tà lhaa'yaqànithiwethà 'imak tà niitajáho la'wet, tà lhaamelh yeenlhih. 14'Nooqahi'nohyaj tapóoke tateeyh, wet tok layiinojwíkye tà 'iwolaqeeyisa'. Lhaamelh yike 'noohusey tà niit'unahíkye', wet 'iweetahthen'. T'ootlelis yahooyanejen tà t'aqàànhyahay'itíye 'imak tà lawuuk'íhi', wet hààpehen 'not'ààytenhyaj lalees. 15Lhaamelh pajkye 'iléekye 'nààyij tà 'is'aalhóho', wet wetaahen', tà lhaamelh yahàànt'at Walaamh, tà Weewolhlhàs, la'nààyij, tà hâàpe hi'no tà yahuumínp'ante 'imak tà lhaam yaqaalhejihlà 'imak tà nii'sa'. 16Tha 'noyààhâyep'anteh, tà 'iwóoye 'imak tà nii'sa'. Tsi hàp tà 'itshààwetp'ante 'noolhuhyenek, tà nii'wenhíkye-k taahuy', waatanej tà taahuy', màànhyejt'a'iwóye-k hi'no-k taahuy', wet yaqaasthayénp'ante 'nolhààmetwotso laky'iisukwyaj. 17Wikyiitso wet, hâàpe ts'iijwikis tà laj'inààtahíkye', wet 'àp puules tà layaalhtaj tajwóomej. 'Nowaaq'lhatlà lhaamelh honaatsitaj tà lajlapéesa'. 18Tsi tà lhaamelh yenwúusa lhààmtes, tà yààme 'imak tà lajlaháaya', wet lhaamelh 'yaqaanéjej t'isaanist'aqànhyahayh wet lasooytayahayh wikyi tà 'iwétya tà tajwaayej 'iyhàj tà wetaahen'. 19Lhaamelh 'ijweenhómkye' tha yok: Tok 'àp lheeyayhlakyàjwi 'nooqhajyhayajt'a-k hâàpe'. Tha hàp tà lhaamelht'at tà 'iikyàjwi 'nooqhajyhayaj tà yaqaasohíkye 'imaayheyh. Tsi hàp tà hi'not'a-k hâàpe-k 'notuumhatkyà', wet lhaam 'iikyàjwi 'elh tà 'ituumhatkyà'. 20Tsi hàp tà máatkye', kyek lhaamelh pajkyep'ante 'inuuphàhlà 'imaayhey tà qóoq'ayeh tà 'ihonhaatenah, kyek lhaamelh 'isej tà nitààjwélej 'Noowuk wet 'Noojwayhthih, Jweesus Kilíistoh, wet kyek lhaamelh yaakyâjo-k 'notuumhatkyà', kyek 'itsiiluhilhi 'imaayheytsoh, wet hàp tà tameenhiyeja-k 'ilapéese' tha', nemhit' qoohyaj lhaamelh lawiit'àhyaj, yààmhla'pe tàjmhaj neeky'éleh. 21Lhaamelh 'isii'net'a-k niitàjweláyej 'imak tà 'is'aalhóho' la'nààyij. Tsi tà lhaamelh pajkyet'et' nitààjwélej, wet tà 'àp 'no'weenho 'noosukunhyaj tà Yoost'amajkyet, wet lhà'yalhiip tà tok 'is tà lhaamelh yààpnhen'. 22Tha lhaamelh lawiit'àhyaj wet, màànhyej'iwóye 'imak tà 'noyààmepej, tà hàp 'imak tà máatkye', tà 'noyok: 'Asiinàj yaakyàjlhá-mho laky'uuyhat; wet kuutsi tà pajkye 'noléejkye', wet yaakyâjo tà 'àp woopháhi 'iyhàt.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\