2 San Pedro 3

1'Ihuumnhayh, hàp tààjna 'oojwukwyenek tà 'imààlhkye la'nààyij 'elh tà t'ikyunh, tà 'àp 'othaat'ameyeh. Wet 'oojwukwyenhay tà nitààktso wet, hàp tà 'o'noomhatejwethà 'atiikyunhayahay tà lajlaky'oohléya', 2hààpqhila-k tok lap'eethatayhlà 'nolhààmtesp'ante Yooslhàmetwos yààmeh, lhà'ya 'noosukunhyahay tà tâlhe Lhaawuk wet Lhaajwayhthih, tà 'aqaa'apostolhlhayis 'ijweelh'ameyho'. 3Wet 'imak tà 'iwóoye-k lakyúunqatay kyek lhenay'atiikyunhayája wet, hàp tààjnah: tà kyek nikyààthiyela 'ijwáalas tà lapéeseh, wet nekheenhna wikyi tà 'alààkwyhantses, tà yikhiikyela t'isaanist'aqànhyahayh. 4Wet lhaamelh yohlak: Kyi tà 'íikyetso 'noojwelhyaj tà yààme lhaam tà nààmhlah? Tsi tàlheet'at 'ijwaalasp'ante lhaajkyalis 'yinhen', wet nilhóoqej 'imaayheyh 'íihikyet' tà 'íihikye', màànhyejt'a'iwóye tàjp'ante neky'e 'noyeenlhi honhat. 5Tsi hàp tà lhaamelh tok yenlatiikyunhayája tà Yoos yeenejlhip'ante lhààmet puule', wet lhà'ya honhat, tà tâlho 'inààt, tà 'àp 'inààt tà tameenej tà yikt'aat tà 'íikye'. 6Wet hàp tà tameenej honhatp'ante tà tatày', tà 'inààt t'uulhpép'anteh. 7Tha hàp tà puulelis, wet honhat tà 'íikye 'athaanah, wet hààpet'at Yooslhàmet tà tameenej tà 'not'aamájej, wet 'noniihhatejlà 'iitàj tà 'iihikyelah, kyek tajiila 'ijwáala tà 'nooqalelhthayaj, tà hàp tà tatààyhla wikyi tà niinowayáye Yoos. 8Tha tok 'iwóoye-k lap'eethatayhlà tààjnah, 'ihuumnhayh: Tà 'íiyej 'Noowuk wet, 'ijwáala 'iwélhkye' tha', màànhyej'iwóye milh nekkyààmis; wet milh nekkyààmis wet, màànhyej'iwóye 'ijwáala 'iwélhkye'. 9'Noowuk tok 'ipaanitej kyek 'itaajtho la'wet lhààmet, kyek màànhyej'iwóye wikyi 'iyhàj tà yok: Paajlà'. Tajlháme tà 'itii'inamejen lateelàythayaj, tsi tok yahuumin kyek 'elht'a-k hâàpe-k tatày', tajlháme-k nilhóoqej kyek nikyâàte-k 'iléekye la'nààyij tà nii'sa'. 10Tha hàp tà 'Noowuk laqaa'ijwála', nààmhla' tha màànhiyejat''iwóye 'eetantsaj tà nek honáajkye'. Wet 'ijwaalani wet, pitsaajiyela 'imak tà 'ààytesíkye lapaq, wet màlhthiyejat' tha tatày puulelis, wet 'imaayhey tà 'íihi puule', pajla' tha wáasi kyek 'yuhóomkye'. Wet honhat, lhà'ya 'imaayhey tà 'ii'pe', 'yoheenhnah. 11Wet tà nilhooqhiyeja 'imaayhey tà waasihikyelah, wet 'iwóoye-k lhà'yalhiip tà lhomay'is 'akyuumhyahayh, wet 'àp lat'iisayejlhip tà lanoowayaye Yoos, 12tà qamaj laniihiyayhlà Yoosqa'ijwála', wet 'àp laqeelitayejlhi kyek nààmhlah, tà hààpqhila 'ijwáala tà puulelis 'yuhiihomkyelah, pajla' tha wáasikye', wet 'imaayhey tà 'íihi', 'àp 'yoheenhnah, pajla' tha waakyuhíkye'. 13Tha mat 'inaamelh, 'iyaanihihlà puulelis tà neeky'e', wet honhat tà neeky'e', màànhyej tà lhaam 'ijweelh'inámho', tà hààpqhila-k 'imak tà 'is'aalhóho' 'iihihikyelah. 14Wet tà màànhyejtsoh, 'ihuumnhayh, tà qamaj laniihiyayhlà 'imaayheytsoh, wet 'is kyek 'aalaqhajyenayky'oye-k lhaam nilhooq'amehen kyek tok haky'oohle'íhi', wet 'àp tok 'ateesay'íhikye', tajlháme-k 'ataamsekis'íhi'. 15Wet Lhaawuk lateelàythayaj, hanaayej tà hâàpe 'imak tà yahàànhla'ináme lhaajwahyaj, màànhyej tà hààte lhaapuhjwa Pâàwloh, tà lhaahumnek, 'àp 'itíihi lhààmet tà 'ithaat'ameyeh, tà yààme 'imak tà lhaam 'itààlhtho 'noohanhyaj tà 'no'weenho lhaam'. 16Wet màànhyejtso lhààmet tà 'itíihi nilhóoqej lajwuukwyenhayh, tà yààme 'imaayheynah. Tha hàp tà 'àp 'itíihi lajwuukwyenhay 'iyhàj 'imaayhey tà lathaahyaj'íhi-k 'notààjwelhkyehen'; 'imaayheytso wet, wikyi tà nhanakye'imáakej, lhà'ya tà niit'unayéji 'imak tà 'iwóoyeh, 'ikyoojwnhatqanhih, màànhyej tà lhaamelh 'àp 'iwooynéje 'iyhàj 'Noojwukwyenhayh, paj tha lhaamelh hi'weenlhámhomkye latààhyahayh. 17Tà màànhyejtsoh, 'ihuumnhayh, tà pajkye lahaanayej 'imaayheynah, wet 'aamaj'ameyej, hààpqhila-k tok lhekaakye 'imak tà niitajáho la'wet, tà 'íiyej wikyi tà nii'sa', wet 'àp tok latààlhay'pe 'imak tà t'uunhi', tà lheeyay'pe'. 18Tajlháme tà t'uhlà-k yikt'aat kyek 'aalakyiyheltayej 'noo'isyaj wet 'nootàjwnhayaj tà tâlhe Lhaawuk wet Lhaajwayhthih, Jweesus Kilíistoh. Lhaam wet, 'is kyek 'no'weenho 'noowujwyaj, 'athaanah, wet yàtla-k tiyààje'tsih. 'Aamenh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\