2 Tesalonicenses 1

1Pâàwloh, wet Siilwánoh, wet Tiimotéwoh, 'ithaate lhààmetnah Yoosqawikyi tà Teesalonikalheleyh, tà 'íihi Yoos tà Lhaajkyah, lhà'ya 'Noowuk Jweesus Kilíistoh. 2'Is kyek 'noo'isyaj wet 'nootámsek 'ii'amejen', tà tâlhe Yoos tà Lhaajkyah, lhà'ya 'Noowuk Jweesus Kilíistoh. 3T'uhlà-k yikt'aat tà 'olhaamelh 'o'weenho tà 'is Yoos, tsi hàp tà 'aameyh, 'ipuuhjwas, tà la'weenay'nohomhen tà 'ooqàjyaj'íhi'; wet 'iwaatky'oye-k 'olhaa'iwoynejehent'atsoh, tsi 'aamey 'ekhaahyaj yikt'aat tà wuujwphà', wet 'aa'elhay 'iwehyáalhapej lahuumnhayaj 'iwuujwyenéje 'iyhàj. 4Wet hàp tà tameenej tà 'olhaamelh 'olhaa-'ikyàjwethà'ameyej, tà 'o'iiyejpej Yoosqawi-kyi tà 'íihikyet' tà 'íihikye'; 'olhaa'ikyàjejwe-thà 'ateelàythayahayh wet 'ekhaahyahayh, tà lateelàytayej nilhoq 'noowàk tà 'notii'ame- yeh, lhà'ya 'noop'attseyahay tà lheeyayhi'. 5'Imaayheytso wet, hi'nààlit Yoosqalelhthayaj tà 'isiila'alhóho, wet tameenhla'ameyej kyek 'aat'uhawethiyeja-k latiiyàjayhomhma Yoosniyatyaj, tà 'aap'alitsespe 'athaanah. 6Tsi 'imak tà 'is'aalhóho', tà 'íiyej Yoos, hàp tà tameenhiyeja-k lhaam 'itiihla'pe 'noop'attseyahayh wikyi tà 'aahip'attsenwethà'. 7Wet 'aamey tà 'no'aalap'attsenhayh, 'aahap'aqayhla'noyejen kyek 'no'weenhla'ameyho 'eelaq'wet, kyek lhaahi'nàlthila 'Noowuk Jweesus, kyek tàlhpuuléyeh, lhà'ya lakyeenhayh, tà 'iikyàjwi laqhaajyhayaj. 8Wet nekhiihla 'iitàjlhalh, tà t'uhlà-k 'itáasin wikyi tà niitàjwelaky'oye Yoos, kyek 'iwolaháaya lheenhayh, lhà'ya wikyi tà niitky'ahuyáye Lhaawuk Jweesus laqaasilàt tà 'is. 9Lhaamelhtso wet, 'iihihla 'nootasnhayaj tà 'nootàhyaj yàtla-k tiyààje'tsih, tà 'Noowuk 'itiihiyejaqanhiky'oye tà tataakye', wet 'itoonitehohlahlà lasiilatyaj wet laqhaajyhayaj, 10kyek tajiila 'ijwaalani-k lhaam nààmhlah, kyek laqaawikyi tà t'aamajkyetes 'iwuujwyenhlah, wet 'àp nilhóoqej lhaamelh tà t'ekháayep'ante lhaam', 'àp 'inuuhiyejphàma lasiilatyaj. (Tsi hàp tà 'aamey pajkye lat'eekhayaye 'nolhààmet tà 'ojweelh'ameyho'.) 11Wet hàp tà tameenej tà 'olhaamelh tok 'owo- lapéesa tà 'o'aa'yalhyenhen', hààpqhila-k 'oo- qaYos 'aahi'wenay tà 'aat'uhawethiyejahlà t'àànhyaj tà 'itii'amejen', wet 'àp hi'weenhla-'ameyho laqhaajyhayaj kyek lataajtayho la-'wet nilhóoqej 'akyuumtes tà tâlhe 'ekhaah-yahayh wet 'atiikyunhayahay tà 'is, 12hààpqhila-k Lhaawuk Jweesus Kilíisto lheey' 'nowuujwyenhla'ameyhíkye', wet 'aamey 'àp 'no'aa'iwujwyenhlah, tà lheeyayhi lhaam', tà 'aa'isayej 'noo'isyaj tà tâlhe lhaaqaYos, lhà-'ya 'Noowuk Jweesus Kilíistoh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\