2 Tesalonicenses 2

1Tha 'athaanah, tà 'oyààme Jweesus Kilíistoh tà nààmhlah, wet tà 'àp 'iyaalhanihuthiyelah, wet 'oniityen'amejen', 'ipuuhjwas, 2kyek tok tháhya-k lawoyay'éelha 'atiikyunhayaj, wet tok 'àp lanuuhat'ameyho-k 'íikye 'nooyalh, wok 'nolhààmet, wok 'noojwukwyenekt'a-k hâàpe-k 'noyeene kyek tàlh'nooyehen', kyek yok: Tóott'a 'Noowuk laqaa-'ijwála'. 3Yej 'aalawahnayej 'not'aqaanhyajt'a-k hâà-pe'. Tsi 'iwaatlà-k 'iihikyela 'imaayhey tà t'i-kyunh, wet tà qamaj niinâma wet, wuujw tà wikyi tataayhlahlà Yoos, wet 'àp lhaahi-'nàlthila hi'no tà hâàpe 'Nooqey', tà 'Noo-tàhyajlhàs. 4Hi'nootso wet, neehiphàla-k tataayhlahlà nilhoq 'imak tà 'noyenlhéeya Yoos, lhà'ya 'imak tà wikyi t'ekháayeh, yàt pajla' tha', tapààhiphàlakyàjwi Yooswuke', màànhyej-'iwóye-k hâàpe Yoos; wet lhaayenhiyelat'at tà hâàpe Yoos. 5Hà tok latiikyunakye', tà 'oyààmehte 'imaaktsoh, tàjte qamaj 'o'ii'ameyej? 6Wet lahaanayejt'at 'imak tà 'iihlà', 'athaanah, tà tameenej tà tok 'iwoohiyela-k 'nàlh, yàtla-k nikyâàte lawhàày kyek 'nànhiilah. 7Tsi 'Imak tà Nii'sa', pajkye takyuumlhih, tà 'ihonhaatenah, màànhyej'iwóye 'imak tà qanii'nála', tajlháme tà 'íikye 'imak tà 'iihlà', 'athaanah, yàtla-k lhaam 'notiiyejqanhiky'oye la'nààyij. 8Wet kyek màànhiyejatso wet, neeky'ehla-k 'nàl Hi'no tà 'Nooqey', tà hàp tà 'Noowuk 'ilàànhiyeja layaalh tà tâlhkye lhaayhi', wet yaqaasohiyejila 'imak tà laq'e', tà nekhiihlah. 9Wet Hi'no tà 'Nooqeytsoh, nekhiihla 'ahààttajqhajyhayaj, wet hi'nààlthila laqhaajyhayaj tà wuujw, lhà'ya la'nààlitshayh wet laqààpjwayahay tà t'aqaanhyahay'íhikye'. 10Takyuumhiyejlhina nilhoq t'aqaanhyahayh, tà tâlhe 'imak tà nii'isa'alhóho', tà 'yaqaanéjej wikyi tà tiyâàje latààhyaj. Tsi hàp tà lhaamelhtsoh, tok 'iwola'wéeta-k lahuumnhayaj'itíye 'imak tà máatkye', tà 'iwoohiye'ne-k 'ijwaayhthen lhaamelh. 11Wet hàp tà tameenej tà Yoos 'ikyeene lhaa- melh 'nooqhajyhayaj tà t'aqaanhyaj'íhi', hààpqhila-k lhaamelh t'ekháakye 'imak tà 'not'aqaanhyaj, 12kyek 'àp latààhyahay'íhikye'; 'yáje nilhóoqej lhaamelh tà niit'ekhayáye 'imak tà máat-kye', tà lhaamelh yenp'antelaqààjyája 'imak tà nii'isa'alhóho'. 13Tha 'olhaamelh, t'uhlà-k yikt'a-k 'o'iisyene Yoos, tsi 'olààte tà 'ooqàjyaj'íhi', tà 'otiikyun-pej'ahilàmhen', 'ipuuhjwas tà 'Noowuk la-huumnhayh. Tsi hàp tà tâlhe tà neeky'enh-yáye tà Yoos t'àà'ameyéji 'ajwaahyahayh, tà 'Nooyalh tà 'Isi' 'aayom'isómkye', tà lat'ee-khayaye 'imak tà máatkye'. 14Hàp tààjtso 'imak tà Yoos t'àànej'ameyeh, tà 'itíihi 'ooqasilàt tà 'is, tà lhaam 'ikyààt-yen'ameyeh, tà 'iwaatky'oye-k lasaaqanayej Lhaawuk Jweesus Kilíisto lasiilatyaj. 15Tà màànhyejtsoh, 'ipuuhjwas, 'aa'unthíkye', wet 'aamajayej 'nookyujwanhyaj tà lataakyumayhlà'; 'yáje 'olhààmtes tà 'ojweelhte'ameyho', lhà'ya tà 'otíihi 'oojwujwyenekte 'othaat'ameyeh. 16Wet lhaamt'at Jweesus Kilíistoh, tà hâàpe Lhaawuk, lhà'ya Yoos, tà Lhaajkyah, tà hàp tà 'inaayahumnhen', tà hi'ween'inámhomkye 'nooqayàhhayaj tà lajlapéesa', lhà'ya 'nooqanihhayaj tà 'is, tà tâlhe la'iisyaj, 17'is kyek yaqhaajyenhen 'ootlelis, wet 'is kyek hi'ween'ameyho laqhaajyhayaj kyek tameenej kyek 'isiila'alhóho nilhóoqej 'ààmtes wet 'akyuumtes.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\