2 Timoteo 1

1Pâàwloh, tà Yoos tà lakyoowej tà tameenej tà hâàpe Jweesus Kilíisto laqaa'apóstolh, tà t'uhlà-k 'notaajtho la'wet 'nolhààmetp'ante 'ijweelh 'noo'watshankyeyaj, tà 'íihi Kilíisto Jweesus, 2'ithaate lhààmetnah Tiimotéwoh, tà hâàpe lhààs tà lahuumnek. 'Noo'isyaj, wet 'noop'attsenhyaj, wet 'nootámsek, tà tâlhe Yoos tà 'Noojkyah, lhà'ya Jweesus Kilíistoh, tà Lhaawuk, 'is kyek 'ii'ámej. 3'O'weenho tà 'is Yoos, tà hàp tà 'otkyuumhoplhih, màànhyej'iwóye 'oojkyalisp'anteh, tà 'otiilhámej 'ootikyunhayaj tà lajlaky'oohléya', wet tok lapees'íhi tà 'ookyowej'inuupej'ahilà', tà 'owopejot'aalhyája', honaajkyepej, 'ijwaalakyepej. 4Wet tà 'ookyowej 'inuupejlà 'ateet'ilh wet, 'otíikye-k 'o'aa hi'wenh, hààpqhila-k wuujw 'ooqàjyaj kyek 'íihi'. 5'Ootikyunhayaj'inuhlà 'not'ekhaahyaj tà 'ii'ámhi', tà hààpet'at 'imak tà máatkye', tà 'àp 'íihip'ante 'ateela', tà lheey Lóoylah, wet tà 'àp 'íihi 'aqoh, tà lheey 'Uuníseh, wet 'ohaanejt'at tà 'àp hààte 'ii'ámhi'. 6Wet hàp tààjtso tà tameenej tà 'okyuujwan'ámej kyek laqhaajyen 'awaayhet tà 'ii'ámhi', tà Yoos hi'weenhte'ámho', tàjte 'otii'atape 'ookeyeyh. 7Tsi hàp tà Yoos, tok hi'ween'inámho-k lhaanowahyaj'íhi', tajlháme tà hi'ween'inámho 'nooyalh tà hâàpe 'nooqhajyha yaj, wet 'noohumnhayaj, wet 'àp tameenej tà 'iyaati'inámej lhaakyumhyahay tà 'is. 8Tà màànhyejtso wet, tok 'iwóoye-k la'nààjwelh tà lhààmejlhi Lhaawuk, wet tok 'àp la'nààjwelh'o'pe', tà 'nop'oo'nohi'pe lhaam'. Tajlháme tà t'uhlà-k 'aalhene 'oota'nisjwa'péyej silààt tà 'is, tà latii'ámej 'nooqhajyhayaj tà tâlhe Yoos. 9Lhaam tà 'inaa'ijwayhthen', wet 'itíihi la'iisyaj tà t'ààn'inámeh. Tok hâàpe lhaakyumtes kyek tameenej tà t'ààn'inámeh, tajlháme tà tàlheet'at lhaam latiikyunhayaj wet la'iisyaj, tà lhaam 'itíihi Kilíisto Jweesus tà hi'ween'inámho' tàjp'ante neeky'éleh, tà qa-maj honhat néeya kye'. 10Tha la'iisyajtso wet, 'nàl 'athaanah, tà nààm Lhaajwayhthih, Jweesus Kilíistoh, tà hàp tà 'itààyhet 'nootàhyaj, wet hi'nààlit 'noo'watshankyeyaj tà niihanáyej kyek 'yilh. Tsi lhaam hi'ween'inámho silààt tà 'is, 11tà hàp tà 'nokyuutthayen'nóyej, tà 'noyeen'nóye 'nolhààmetwo', wet 'aapóstolh, wet 'nookyujwanhyajwo', tà 'o'íikye tà tataakye wikyi tà qahâàpeya jwuulales. 12Wet 'àp hààpet'at 'imaaktsó'we' tà tameen'nóyej tà 'oop'attseyaj'íhi'. Tha hàp lham tà tok 'oo'nàjwlhi'íhi'. Tsi 'ohaanejt'at hi'no tà hâàpe tà 'ot'ekháayeh. Wet 'ooqakyuhayaj'ihihít'ah, tà 'ohaanej tà laqhaajyhayaj'íhi-k t'aamájej 'imak tà 'ikyuut thayen'nóyej, yàmthila-k nikyâàte 'ijwaalanih. 13'Is kyek lhen'akyuujwanhyája 'nolhààmtes tà la'iisyahay'íhikye', tàjte lalààte tà 'oyààmeh. Wet tíhi 'not'ekhaahyaj wet 'noohumnhayaj, tà 'íihi Kilíisto Jweesus. 14'Aamájej 'imak tà 'is tà 'nokyuutthayen'ámej, tà 'aa'isej Yoosyalh tà 'isi', tà 'ii'inámhi'. 15Lahaanej tà nilhóoqej lhaamelh tà 'íihi 'Aasyah, tà 'ilee 'nó ke'. 'Iyhàj tà màànhyejentso wet, Wiijwéloh wet 'Eelmójwe nes. 16'Is kyek Lhaawuk lap'aattsenhyaj'itíyej 'Oonesíjwolo la'wet. Tsi 'iikyepej tà yaqhaajyen'no', wet tok 'nàjweelej'o'pe 'ot'aqaayh, 17tajlháme tà', tàjte nààmho Lóoma wet, t'uut''nókeh, yàt paj tha nilhooq 'nóyeh. 18'Is kyek 'Noowuk hi'weenho-k nilhóoqe 'noo'isyaj, kyek 'íiyej 'Noowuk, 'ijwaa la nih. Wet 'aam', wuujw tà lahaanej kyijwaj hààte tà taky'oot'inámeh, tàjte 'iyéehi 'Eejwesoh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\