2 Timoteo 2

1Wet 'aam', yàs, 'aaqhajyenej 'noo'isyaj tà 'íihi Kilíisto Jweesus. 2'Imak tà lalààte tà tum'nóoyeh, 'íikye tà tataakye wikyi tà wuujwpe' tà hi'weenej, hàp tààjtso tà t'uhlà-k lakyuutthaynej hi'noolh kyek maatkyehen', kyek 'àp yahaanej kyek 'ikyuujwan wikyi'. 3Wet 'àp hààte 'aam', 'is kyek lateelàytej hap'aattseyaj, màànhyej 'iwóye kuuyko tà 'is tà tàlhkyàjwii Jweesus Kilíistoh. 4Hi'not' kyek hâàpe-k 'iwolhààq'lehyája wet, tok 'iwóoye-k lhaa'inahhatej 'imaayhey tà la'wet honhaatnah, tsi hàp tà 'itíikye-k hi'no tà yenlaqaakuykoya' yahuuminh. 5Wet 'àp hààte hi'no-k hâàpe-k lhaa'yuytho 'nooqoyek tà 'nolheelhtshayahayh, kyek niitajáho la'wet laqooyek tà yeenlhi wet, tok 'iwóoye-k yaqáalhi laqaaha'. 6Hi'no-k takyuumlhih, tà yeenlhi honhat, hàp tà 'iwóoye-k t'ikyúunej yaakyuyajlhayh. 7Teetshan 'imaayek tà 'ojweelh'ámho', wet 'is kyek 'Noowuk hi'ween 'ámho-k 'ahaanhyaj'íyeji nilhóoqej 'imaayheyh. 8'Akyoowejnuhlà Jweesus Kilíistoh, tà tâlhe hi'noop'ante lheey Laawit, wet 'inúuphà', tà tâlho 'noop'itseyheyh, màànhyejt'a tà 'ooqasilàt tà 'is yaqaalelhàt. 9Wet hàp tà tameenej tà 'o'íihi 'oop'attseyaj, wet 'àp 'ot'aqaay'íhi', màànhyejt'a-k 'ohâàpe hi'no tà yeenlhi 'imak tà nii'sa'. Tha hàp tà Yoos lhàmet, tok t'aqaay'íhi'. 10Wet hàp tà tameenej tà 'oteelàytej nilhoq, tsi 'oohum nhayaj'itíyej wikyi tà 'nooqalelhtshayh, tsi 'ohuumin kyek 'àp hààte lhaamelh 'isaaqanej 'noojwahyaj tà 'íihi Kilíisto Jweesus, lhà'ya 'noosilatyaj tà lajlapéesa'. 11Hàp tààjna 'nolhààmet tà máatkye': Kyek 'iyaat'nísej tà 'yilh, wet 'àp hààte lhaa'watshankyeyaj'ihihla-k 'iyéeyej lhaam'. 12Kyek 'iyaatelàytej lhaap'attseyaj, wet 'àp hààte lhaaniyatyaj'ihihla-k 'iyéeyej lhaam'. Kyek 'iyaalhanijwónej, wet lhaam 'àp hààte lhaa'ijwonhla'inámej. 13Kyek 'iyaalékye 'imak tà máatkye', wet lhaam tok 'iléekye lhààmet. Tsi hàp tà lhaam', tok 'iwóoye-k lhaa'ijwonlhámej. 14'Imaayheytso wet, 'is kyek latiikyunhayenhlà lhaamelh. Tíkye tà tataakye 'Noowuk, jwenho lhaamelh tà tok 'iwóoye-k lhaa'ilànejwethà'pe 'nolhààmtes. Tsi 'imak kyek tâlho', tok 'isiilah, tajlháme-k 'iwiit'àyen wikyi-k taky'aahúyeh. 15'Aaqhajyenh, 'úuke-k 'aalhene hi'no tà Yoos 'aqààjejlhih, kyek 'íikye tà tataakye', màànhyej'iwóye kyumaaj tà tok 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k 'nàjweelejlatape', wet 'àp yom'is'aalhóho tà 'yiithat 'nolhààmet tà máatkye'. 16Tha 'om'aahi'nohlà 'nolhààmtes tà la'wet honhaatnah, tà 'iwet 'nolhààmtest'at. Tsi wikyi tà tatshuupíyej tà 'iwooynejetso wet, yikt'aat tà lhaa'itonitehohlà Yoos. 17Wet lhààmtestso wet, 'yaajpe honhat, màànhiyejat''iwóye 'amo', tà tujw 'not'isan'. Lhaamelh 'Iimenéwoh wet Jwiilétoh, hààpet'at wikyi tà màànhyejentsoh, 18tà takyheejéyej 'imak tà máatkye', wet yààme' tha yok: Pajkye 'íikye tà wikyi tà 'yinhen' 'inúukephà', tà tâlho 'noop'itseyheyh. Wet lhaamelh 'iweetahat 'iyhàj t'ekhaahyaj. 19Tha hàp tà Yoos yeenlhi hup'wet tà t'uunhi', tà 'nootshànhay'íyej tà yok: 'Noowuk nitààjwélej laqaawikyi'. Wet 'àp yok: 'Elht'a-k hâàpe-k 'iwolhéeya 'Noowuk wet, t'uhlà-k lhaa'itonitehohlà 'imak tà nii'sa'. 20Tha kyek tsaajo hup wet, tok ts'íilaq 'nookyumetkyalh tà kyiinaj qa'tu', wet 'eelh kyiinaj tà 'ijwaaq'anh, tà 'iikyàjwih, tajlháme tà 'àp hààte 'íikye 'imaayhey tà ha'là', wet 'iyhàj tà 'iyhàt. Wet 'íikye 'imaayhey tà lakyuumet lahaa'íhi', wet 'iyhàj wet, tok 'nowolaháaya lakyuumet. 21Wet màànhyejtsoh, kyek 'íikye hi'no-k lhaa'iléjej 'imaayhey tà nii'sa', wet hààpqhila 'nookyumetkya tà lahaa'íhi', tà la'iisyaj'íhi'. Wet 'Noowuk yenhlalakyáayayej lakyuumet, wet lhaam neky'e waaq'alhejkyà-k yeenlhi nilhoq 'noo kyumet tà 'is. 22Tha 'aatonitehohlà 'not'aqàànhyahay tà 'íiyej wikyi tà niithànhâya'. Màke 'imak tà 'is'aalhóho', wet 'not'ekhaahyaj, wet 'noohumnhayaj, wet 'nootámsek, tà lhéeyej wikyi tà 'iwolhéeya 'Noowuk, tà t'ootlelis 'isómkye'. 23Yej lawola'wéeta 'nooyethahay tà lajlaháala', tà 'nooky'isukw yahayh. Tsi lahaanej tà hàp tà 'nooqa'tshayaj tâlheh. 24Tsi hàp tà 'Noowukqawo', tok 'iwóoye-k 'ààq'lehtsaj, taj lháme tà lahuumnhayaj'itíye nilhóoqej wikyi'. T'uhlà-k yahaanej tà 'iwolakyuujwanhyája', wet 'àp lateelàythayaj'iyejlà lap'aattseyaj. 25'Àp yahaanej tà 'itíihi la'iisyaj tà túme lhaamelh tà tataayhlà', tsi 'is'aalhóho wet, Yoos hi'weenho lhaamelh kyek 'iwo'iyhâàja latiikyunha yahayh, yàtla-k nitààjwélej 'imak tà máatkye', 26wet 'àp nikyâàte-k lhaamelh lhaayàmetej 'ahààttaj laqaaniyàk, tà lhaamelh 'íihi', tà t'uhlà-k lhaamelh yeenlhi 'imak tà lhaam yahuumínkye'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\