2 Timoteo 3

1Tha 'iwóoye-k lahaanej tààjnah: tà kyek lapéese wet, nààmhla 'ijwáalas tà tanhoowatnhanh. 2Tsi wikyi tà 'iihikyelah, hààpqhila-k lhaayahuminh, yenlahuumnéka kyiinajt'àj, 'iwet lhayenwúusa', lhaa 'ikyàj wethà', 'ilààkwethà 'iyhàj, tok taky'aahuye lajkyaalis, tok yaakyâje 'imak tà 'is wikyi-k taky'óoteh, tok nowáaye Yoos, 3tok lahuumnhayaj'itíye 'iyhàj, tok 'iléeyej lawààk, yààméje 'iyhàj 'imak tà qaniimatákye', tok t'aamajlhámej, tok lap'aattsenhyaj'íhi', nikyuuwéte 'imak tà 'is, 4t'aqaanhyaj'íhi', 'iwolajwiitseyája', lhaa'itujwqatwethàlhamelej, yomwuujw tà yahuumin 'nooqàjyaj tà la'wet honhaatnah, wet tok wuujw kyek yahuumin Yoos, 5hààpqhila wikyi-k lhaahi'nàlithiyeja-k lanoowahyaj'itíye Yoos, tha tok yahuumnhila-k lhaa'itikyàjwi laqhaajyhayaj. 'Om'aahi'nohlà wikyi tà màànhyejtsoh. 6Tsi hààpet'at wikyiitso 'iyhàj tà 'yuukyekyàjwi hupuuyh, wet tatsooqhanej 'atsiinhayhyas tà laqeeyis tapóoke', tà t'isaant'aqànhyahay tà 'weenhakyelhámej 'àp 'ikyààjtshi'. 7'Atsiinhaytso wet, yikt'aat tà jwetaj lhaa'ikyujwanhen', tha hàp tà ky'áhya-k nikyâàte-k yahaanej'íhi 'imak tà máatkye'. 8Wet màànhyej'iwóye Jwáanes wet Jwáamles, tà tataayhlâp'ante Mooyses, màànhyejtso tà hi'noolhtso tataayhlà 'imak tà máatkye'. Tatày latiikyunhayahay tà 'iskyee'alhóho', wet t'ekhaahyahayh, tok tájo la'wet. 9Tha hàp tà tok taj hààpqhila-k yikhiilat'at, tsi hàp tà nilhooqhiyeja wikyi-k hi'weenhla laky'isuukwyahayh, màànhiyejat''iwóye wikyiip'antékye', tà 'àp 'nàl laqeey'. 10Tha hàp tà 'aam wet, yikt'aat tà lahàànlhi'no', 'yáje 'ookyujwanhyaj, 'ookyumh yaj, 'ootikyunhayaj, 'ot'ekhaahyaj, 'ootelàythayaj, 'oohumnhayaj, 'oo'nàyij tà pitaaj, tà 'otuumhlà nilhóoqej 'imaayheyh, 11'oolhaq'lis, tà wikyi tok 'iwo'ootámseka', 'oop'attseyahayh, màànhyej'iwóye 'imaayhey tà yahoo'o'pe' tàjte 'o'íihi 'Ààntiyokíyah, 'Iikónyoh, Líislah, tà 'no'ween'nóho 'oop'attseyahay tà 'ààytesíkye'. Wet 'Noowuk 'ijwaayhet'nóyej nilhoq tààjtsoh. 12Wet 'àp hààte nilhóoqej lhaamelh tà 'itíikye-k 'íihi 'imak tà 'is'aalhóho', kyek lhaamelh yahàànlhi Kilíisto Jweesus, 'notiihiyeja 'nooqa'tshayaj. 13Tha hàp tà wikyi tà nii'sa', wet 'aqaantses, yikhiilat'at kyek tajmátyaye-k nii'sa'. Lhaamelh 'íihi-k 'yaqaanej wikyi', wet 'àp 'no'yaqaanej. 14Tha 'aam', 'iwóoye-k lhekkyeet'at 'imak tà pajkye 'aalakyu jwanej, tà lamaatítkye'. Tsi hàp tà lahaanejt'at kyi'naj tâlhi tà 'aalakyujwanej. 15Wet latààlhtho tà qamaj 'aaqnithalâka', tà lahaanej'íhi 'Noo tshànhay tà La'iisyahay'íhi- kye', tà 'iwóoye-k 'ayenyahan'imáakeja', hààpqhila-k lataajwayh, kyek 'aa'isej 'ekhaahyaj tà latíiye Kilíisto Jweesus. 16Nilhóoqej 'Nootshànhayh, tà 'íihi Lahiih, tàlheet'at Yoosyalh, wet 'iwóoye-k 'nokyuujwanej wikyi', wet 'àp 'notuuméjeh, wet 'àp 'noqáalheji', wet àp 'nohaanhtéjej 'imak tà 'is'aalhóho', 17hààpqhila-k Yoosqahi'no nikyâàte-k 'is'aalhóho', kyek tájo la'wet kyek waaq'alhejkyà nilhoq 'nookyumet tà 'is.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\