2 Timoteo 4

1'Otíikye tà tataakye Yoos wet 'Noowuk Jweesus Kilíistoh, tà yaqaalelhthilahkyà wikyi tà 'íihikye t'isaanis wet wikyi tà 'yinhen', wet 'àp 'otíikye tà tataakye lanààmhyaj wet laniiyatyaj, tà 'oniityen'ámej 2kyek lhààmejlhi 'nolhàà met; niityen wikyi', taj kyek lawhààyh, wok tok lawhààyh; kyujwan wikyi', wet túumeh, wet jwóoneh. Tíhi 'ateelàythayaj, wet 'om'is'aalhóho 'akyuujwanhyaj kyek lawooynejetsoh. 3Tsi nààmhla 'ijwáalas kyek wikyi nemhilat' 'iteelàytej kyek taky'aahúye 'nookyujwanhyaj tà 'is. Taj lhamhiyela-k yikkye t'aqàànhyahayh, wet yahuutlawek 'nookyujwanhyajwos tà yààmhiyela 'imak tà lhaamelh yahuumin kyek 'ilààteh. 4Lhaamelh 'itiihiyejaqanhiky'oye laky'ooteyh 'imak tà máatkye', wet lhaa'itilhqathiyela 'not'iittshay tà la'wet honhaatnah. 5Mat 'aam wet, qaan'ámej, wo'ataamsekahlà nilhóoqej 'imaayheyh, teelàytej hap'aattseyaj, 'eenlhi 'nookyumet tà t'uhaawétej hi'no tà 'nokyuutthaynej Yoosqasilàt tà 'is, tajtho la'wet 'akyuumet. 6Tsi 'olhaam wet, pajkye 'owaaq'alhkyà', tà 'noyaakyàjila'no', wet tóott'a lawhàày kyek 'oyikhiilah. 7'Owóoye 'olhààq'lehyaj tà 'is, pajkye 'ojwit lapes 'oo'nàyij, 'ot'aamájej 'not'ekhaahyaj. 8'Athaana wet, 'nowaaq'lhatej'ohkyà 'noo'isyaj laqaaha', tà 'oqáalhi', tà hàp tà 'Noowuk, tà hâàpe 'nooqalelhthayajwo tà 'is'aalhóho', hi'weenhla'nóho' 'ijwaalanih. Tha tok tajlha-mhiye la-k 'olhaam', mat 'àp hààte hi'weenhomhma nilhóoqej lhaamelh tà 'itíihi lahuumnhayaj tà 'iniihiky'oye-k lhaam nààmhlah. 9'Uuket'at la'nààyij kyek niipajáyej kyek laneek, kyek layaahin 'o'pe'. 10Tsi hàp tà Léemas, 'ilee'nóke', tà yahuumin 'imak tà la'wet honhaatnah, wet yíkteh, tà tiyâàjo Teesalónikah. Wet Leesénteh, tiyâàjo Waalásyah, wet Tíitoh, tiyâàjo Laalmásyah. 11Tajlhámet' Lúukas tà qamaj 'ii'nóyej. Kyúma Mâàlhkos, 'is kyek lhaam nek'áamkye', tsi hàp tà 'owaatejlà 'ookyu met. 12Tíikikoh, pajkyenaj 'othaatho 'Eejwesoh. 13Kyek laneek wet, kyàjaa'nóye 'ooqajwi'yetkya', tàjte 'o'nâàyhi Toolówas, 'íihi Káalhpo la'wet, lhà'ya 'nolhàà met his, lhaahi ky'átej 'iyhàj tà 'nop'oonkyehen'. 14'Aalejwánloh, tà kyiinajqàjwo', wuujw tà hi'ween'nóho 'imak tà nii'sa'. Tha hàp tà 'Oowuklat'a-k 'iwolaháayayej nilhóoqej lakyuumtestsó'we'. 15'Àp hààte 'aam', 'om'aahi'nohlà lhaam'. Tsi hàp tà wuujw tà tataayhlà lhaalhàmtes. 16Tàjte neeky'éleh, tà 'o'íikye tà tataakye 'nooqalelhthayajwos, wet tok 'íikye 'o'elh kyek 'ijwaa'nóke', mat nilhóoqej tà 'ilee'nóke'; 'is kyek tok 'noyenhlalatéesayej. 17Tha hàp tà 'Noowuk 'iihte'nóyej, wet hi'ween'nóho 'ooqhajyhayaj, tsi 'iwaatlà-k 'otaajtho la'wet tà 'oyààmejlhi 'nolhààmet, kyek nilhóoqej wikyi tà qahâàpeya jwuulales 'ilààteh. Wet màànhyejtso' tha', 'onistáaqej t'owaalhatajlhayhi'. 18Wet 'Noowuk 'ijwaayhthila'nóyej nilhoq 'nookyumet tà nii'sa', wet t'aamajla'nóyej, yàtla-k 'okyâàte laniiyatyaj tà 'ipuuléyeh. Lhaam wet, 'is kyek tok lapees'íhi-k 'nowuujwyenh, yàtla-k tiyààje'tsih. 'Aamenh. 19'Wenho 'ooqasilàt Pilíiskah wet 'Aakílah, lhà'ya lhaamelh tà 'íihi 'Oonesíjwolo la'wet. 20'Eelástoh, 'imààlhéhi Koolíntoh. Wet Toolójwimoh, 'o'nààyhináji Miilétoh, tà lhaa'ilàt. 21'Uuket'at la'nààyij kyek laneek tà qamaj niikyàtáye jwi'yeetilh. 'Eewúloh 'ithaat'áme la-qaasilàt, lhà'ya Puulénteh, wet Líinoh, wet Laawúlyah, lhà'ya nilhóoqej lhaapuhjwas. 22'Noowuk Jweesus Kilíistoh 'is kyek 'íiyej 'ayaalh. 'Is kyek 'noo'isyaj 'ii'amejen'. 'Aamenh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\