3 San Juan 1

1Hi'no tà thalàk, 'ithaate lhààmet Wáayoh, tà 'noohumnek, tà máatkye tà 'ohuuminh. 2'Ihuumnek, 'olhaam wet 'otíikye-k 'is ha'nààyij, wet 'àp 'is 'isan', màànhyej'iwóye tà 'àp 'is 'ahuusek. 3Wúujwte tà 'o'aqààjlhih, tàjte nààmhen lhaapuhjwas tà yààmejlhi 'imak tà máatkye tà 'ii'ámhi', màànhyej tà lhekkyeet'at 'imak tà máatkye'. 4'Iihikyét'a 'nooqàjyaj kyek yààm'pe 'ooqàjyajnah: tà 'olààtkyepej 'ooles tà yikkye 'imak tà máatkye'. 5'Ihuumnek, máatkye tà lheenlhi 'imak tà t'uhaawétej hi'no tà yahàànlhi Lhaawuk, tà lataaky'óte lhaapuhjwas, thayájya 'iyhàj tà qatààjwelayejen', tà tàlhóomkye 'iyhàj honhaates. 6Lhaamelh wet, 'itíikyenaj tà tataakye Yoosqawikyi' tà lhaamelh yààmejlhi 'ahuumnhayaj, wet 'iwóoye-k lataaky'oteh, màànhyej tà t'uhaawétej Yoos, hààpqhila-k yikheent'at tà 'iwola'weekyája'. 7Tsi 'noohumnhayaj tà lhaamelh 'itíiye 'Nolheeytsoh, hàp tà tameenej tà yikhen', wet tok 'íikyehte-k takyuumhlà 'nooky'otyajt'a-k hâàpe-k tâlhe wikyi tà qahâàpeya jwuulales. 8Tà màànhyejtso wet, 'iwóoye-k 'iyaat'amajlà wikyi tà màànhyejentsoh, hààpqhila-k 'iyaalhanithatej 'imak tà máatkye'. 9'Othaatehte 'oojwukwyenek Yoosqawikyi tà lhéeyej; tha hi'no tà lheey Yóotejwes, tà yahuumin tà lhayenniyáatayej lhaamelh, wet tok 'iwo'oo'wéta'. 10Wet tà màànhyejtsoh, kyek 'ohoohla'ameyeh, wet 'oqaalelhthila'ameyho lheenhay tà yeenlhih, tà 'itii'noyejen lhààmtes tà qanii'sa', tà qaniimáta'. Wet tà tok lhaa'yaqànitejlhi tààjtso wet, tok takyuumhlà wikyi tà lhaapuhjwas; wet 'iyhàj tà yahuumin kyek takyuumhlà lhaamelh wet, lhaam 'nâàyejo', wet 'àp yike lhaamelh wet 'itiiyejqanhiky'oye Yoosqawikyi'. 11'Ihuumnek, tok 'iwóoye-k lateen 'imak tà nii'sa', tajlháme-k lateen 'imak tà 'is. 'O'elht'a-k hâàpe-k 'iwóoye 'imak tà 'is, wet hààpet'at tà tâlhe Yoos. Tha 'o'elh kyek 'iwóoye 'imak tà nii'sa', wet tok hi'ween'pe Yoos. 12Nilhóoqej yààmejlhi Leemétyoh, tà 'is, 'yáje 'imak tà máatkye', tà yaqaalelhàt tà 'is. Wet 'àp hààte 'olhaamelh, màànhyejtso 'olhààmet tà 'oyààmejlhih, wet lahaanayejt'at tà máatkye 'olhaamelh 'olhààmet. 13'Olhaam wet, 'iikyet'at wuujwpe 'imaayhey tà 'ohuumin kyek 'ojweelh'ámho', tha tok 'otíikye-k 'oyeenlhi-k 'otíihi 'noojwukwyenek kyek 'otshàànhi', kyek 'ohààne tíntah wet lâàpis. 14Tsi hàp tà 'otíikye-k tok paajej kyek 'o'aahi'wenhlah, wet 'iyààmhlawethà', kyek 'iyaalhani'wenhen'. 15'Is kyek 'nootámsek 'ii'ámej. Lhaaqala'yis 'ithaat'áme lhààmet. Wet 'aam', jwenhómkye 'olhààmet lhaaqala'yis, 'elh 'iwehyáalhapej lhaamelh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\