Hechos 1

1'Eeh, Teeyójwiloh, tàjte neeky'éle tà 'otshàànhi 'olhààmet wet, 'oyààme nilhóoqej 'imaayheyp'ante Jweesus waatanej tà yeenlhih, wet 'imak tà yenp'antelakyuujwanhyája', 2paj tha nikyâàte 'ijwáala tà 'nokyâàjphà', tà pajkye tajwaatshi tà taahúyej 'aapostolh-lhayis, tà lhaam pajkye t'âàhi', tà yaakyâje lasuukunhyahayh, tà tâlho 'Nooyalh tà 'Isi'. 3Tà tajwaatshít'et' tà lap'aattseyaj'íhi wet, 'àp hààte lhaa'ipàyne lhaamelh, wet wuujwpe 'imaayhey tà lhaam hi'nààlitej lhaamelh, tà yaqaalelhàtpej tà máatkye tà 'àp la'waa-tshankyeyaj'íhi'. 'Ijwáalas 'íihi tumwek tijwek tà lhaam lhaahi'nàlitejpej lhaamelh, wet 'ijweenhómkye Yoosniyatyaj. 4Wet tà qamaj 'íiyej lhaamelh wet, 'isúuknej kyek tok yik ky'ooye Jweelusalenh, tajlháme kyek lhaamelh 'iniihihlà 'imak tà 'Noojkya 'ijweelh. Wet yok: - Pajkye lalààtay'nóye tà 'ojweelh'ameyho 'imaaktsoh. 5Tsi hàp tà Jwàành, máatkye', 'inaahyenejte 'inààt wikyi', tha mat 'aameyh, tok paajiyeja 'ijwáalas kyek 'nonaahyenhila'ameyej 'Noo-yalh tà 'Isi'. 6Wet màànhyejp'antetso' tha', lhaamelh tà lhaayahutej, ta'yààtshane' tha yok: - 'Iwuuk, hà laneeky'eynhiyejomma 'Iisla'elh laniiyatyaj 'ijwaalasnah? 7Wet lhaam nikyúulho lhaamelh tha yok: - 'Aamey wet, tok 'iwóoye-k lahaanayej 'ijwáalas, wok lawhààlis, tà lhaam 'Noojkyah yaqaalelhtéje laqhaajyhayaj. 8Tha kyek nààmhla'atapehen 'Nooyalh tà 'Isi wet, lataakyumayhlahlà 'nooqhajyhayaj, wet 'aahàpehenhna 'olhààmetwos, tà 'íihi Jweelusalenh, wet 'àp 'íihi nilhoq Jwuuléyah, wet Saamályah, wet yàtla-k taj honhaatlhipeyh. 9Wet tà tajwaatshíp'ante tà yààme 'imaa-yheytsoh, tà qamaj lhaamelh 'iyaahint'at, wet 'nokyâàjphà'. Wet puule yikhaatky'oye lhaamelh, wet lhaamelh nemhit' hi'weeneh. 10Wet tà qamaj lhaamelh 'iyaahnhóp'ante puule', tà lhaam qamaj yikphà', wet setlhayéjt'et' tà 'íikye nitàk hi'noolh, tà la'wuuyis 'ipeelas, tà taqaasitwhàye lhaamelh. 11Wet yààmelhayis lhaamelh tha yok: - 'Aamey tà Waalileyalheleyh, kyi hààte tà layahinaypuuléyeh? Lhaam Jweesus, tà 'nosoo'ameyej, tà 'nokyàjpuuléyeh, nààmhla' tha', màànhiyejat''iwóye tà la'weenakye', tà yikpuuléyeh. 12Màànhyejp'antetso' tha', lhaamelh tapiinho Jweelusalenh, tà tâlhe kyeenaj tà 'nowolhéeya' tha 'noyok 'Ooliwokyat, tà toott'ayého Jweelusalenh; 'nààyij tok pitaaj, tajlháme tà 'waawúlhe 'nààyij tà 'nowaahnej hi'no-k 'iwola'weekyája' 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet. 13Wet lhaamelh nikyâàthop'ante Jweelusalenh, wet tiyààjlhayiskyàjwi hupqaakyowej tà túmphà'. Wet hâpp'ante tà lhaamelh 'iikyàjwih: Hâàpe Tuuntehen', wet Jwaakó-woh, wet Jwàành, wet 'Aanles, wet Jweelí-peh, wet Toomas, wet Wààlhtolomeh, wet Maatéwoh, lhà'ya Jwaakówo tà 'Aalhjwewolhàs, wet Siimon tà 'askyeentsaj, wet Jwuulas tà Jwaakowopuhjwah. 14Nilhóoqej lhaamelhtso wet, yom'iwehyáalha latiikyunhayaj tà tok 'yélej tà 'iwot'aalhyája'. Wet 'àp hààte 'íiyej lhaamelh 'atsii-nhay 'iyhàj, lhà'ya Maalíyah, tà Jweesusqoh, wet Jweesusky'inhis. 15Wet 'ijwaalasp'antékye wet, néephà Tuuntehen', tà 'íihi lapuuhjwaskyowej (lhaamelh tà lhaayahutwek wet, màànhyej'iwóye-k 'íihi siyeen 'ii'pe nitàk tijwek); wet yààme' tha yok: 16- 'Ipuuhjwas, t'uhaawetejnáji-k tájo la'wet 'nolhààmtes tà 'íihi Lahiih, tà 'Nooyalh tà 'Isi' 'itíihi Laawitlhayhi', tà lhaam 'ijwéelhp'ante 'imak tà 'iihikyelah, tà yààmejlà Jwuulas, tà hâàpe hi'no tà lhayenlheetéka wikyi tà 'itsooqlhi Jweesus. 17Wet hààpemháji 'inaa'elh, wet 'àp 'iiyejmhajlà 'nookyumetnah. 18Hi'nootso wet, 'ikyâàjej honhat lasuujqanhyajha', mat nikyààtqatsi' tha', tatee'pe' 'yáji honhat; wet laqaakyowej yeekso', wet nilhóoqej laqààsleyh nitsày'. 19Wet 'imaaktso wet, nilhóoqej wikyi tà 'íihi Jweelusalenh, nitààjwélej. Wet honhaattso wet, lhaamelh 'itíihi lhaayhi tà 'iwolhéeya' tha yok: 'Aaselámah. 'Nolhààmettso wet, 'inúuphà' tha yok: 'Woyiis'wet. 20Tsi hàp tà 'íihi Saalmoshih 'nolhààmet tà yok: 'Is kyek tataaníphà la'wet, wet tok 'is kyek 'íikye hi'no kyek 'íihi'. Wet 'àp yookeh: T'aalhky'o-k 'eelh kyek takyuumhlà lakyuumet. 21Tà màànhyejtso wet, t'uhlà-k 'iyaatkyúma 'iwehyáalha 'eelh wikyiimhaj 'ii'inamejen' nilhoq 'ijwáalas tà 'Noowuk Jweesus 'iluun'inamejen', 22tâlhe tà Jwààn 'inaahyenh, paj tha nikyâàte tà 'noneeyhetphà', tà tàlh'inaamehen', kyek hààpqhila hi'nootso-k hap'aaq'inámej kyek yààmhiyejlhina tà 'Noowuk Jweesus 'inúuphà', tà tâlho 'noop'itseyheyh. 23Wet lhaamelh yaqaalelhtép'ante nitàk hi'noolh: 'Eelh wet Jwoseh, tà 'noyenlhéeya Wààlsàwàs, wet lheey 'elh tà 'noyok Jwúustoh, wet 'eelh hi'no', tà lheey Maatíyas. 24Wet lhaamelh t'aalhen' tha yok: - 'Iwuuk, 'aam tà latààjwélej nilhóoqej 'not'ootlelis: Lhaamelh tà nitààktsi wet, 'is kyek lapààyen'noyehen' 'àp háats'i 'elh tà hâàpe tà lataakyúmah, 25kyek hààpqhila 'aapóstolh, tà lhaa'itshupyenhiyela 'nookyumetnah, tà Jwuulas 'iléeyej, tà lhaam t'uhlà-k yik tà tiyâàjo la'wet tà la'wétyah? 26Wet lhaamelh yaqóoyejt'et'a'. Wet Maatíyas tà 'iseej'alhóho'. Wet màànhyejtso' tha', neky'e 'nothaatej 'iyhàj 'aapostolhlhayis, tà 'íihi tijwek 'ii'pe 'iwehyáalhah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\