Hechos 10

1Wet 'íikyep'ante hi'no tà lheey Koonélyoh, tà 'íihip'ante Seesaléyah. Hâàpe kuuykoqaniyat tà 'ii'pe kuuykolhayis'wet tà 'nowolhéeya' tha 'noyok 'Iitalyánah. 2Wet Koonélyoh, lhà'ya nilhóoqej la'weetlheleyh, 'iwóoye 'imak tà 'is, wet lanoowahyaj'itíye Yoos. Wuujw tà 'iwot'awaayhéta wikyi', wet yikt'aat tà t'áalhe Yoos, màànhyejt'atsoh. 3Wet 'ijwaalap'ante tà hâàpe', tà 'ijwáala tataahkyà', wet lhaamtso wet, tatee'wenek'íhi'. Wet qámlelhàj tà hi'ween Yooskyenek tà tiyààjkyàjwi hup tà lhaam 'iikyàjwih. Wet Yooskyenek yààme' tha yok: - Koonélyoh. 4Wet lhaam', lanoowahyaj'íhi tà 'iyaahinh. Wet ta'yààtshane' tha yok: - Háats'i 'imak tà lat'úuke', 'Iwuuk? Wet Yooskyenek yààmét'et' tha yok: - 'Aalhyajpej tà lawóoyeh, wet 'not'awaayhtes tà la'weenho wikyi', hàp tà yikphà', wet nikyâàte Yoos. Wet tameenej tà Yoos lakyoowej'inupej'ahilà'. 5Tààjna wet, 'is kyek lawo'aqaakyenekáye Jwóopeh, wet 'is kyek 'ikyààj'alhóho Siimonh, hi'no tà 'àp 'nowolhéeya' tha 'noyok Tuuntehen'. 6Lhaam wet, 'asíiyaq, tà 'íiyej tsàànt'àjwo tà lheey Siimonh, tà lawuuke' 'iiwhàye 'inààttsajpe'. Lhaamhla-k 'ijweelh'ámho 'imak tà t'uhlà-k lawóoyeh. 7Wet tàjp'ante tajwaatshi Yooskyenek tà taahúyej wet, Koonélyoh, t'àànhlà nitààkjwas laqaawos tà 'iiyejlhi la'wet, lhà'ya 'iwehyáalha laqaawo tà kuuyko', tà hâàpe 'elh kuuykolis tà takyuumhoplhih, tà 'àp lanoowahyaj'íye Yoos. 8Wet 'ijweenhóp'ante lhaamelh nilhoq tààjtsoh, wet tajwaatshi' tha', 'ikyeenho Jwóopeh. 9Wet tà 'àp 'ijwáala', tà qamaj lhaamelh 'inúuke 'nààyij, wet tà 'àp nikyâtyaye Jwóopeh, wet Tuuntehen', yahoo'pe hup, tà 'iwot'aalhyája', tà 'ijwáalat'et' toott'áho la'wet. 10Wet 'íihi tà wuujw tà nikyuuyu', wet yahuumin kyek t'ek. Tha tà qamaj 'nowaaq'lhat 'nolhàq wet, 'ilààtét'et' tà tok 'iilhámej. 11Wet hi'weenét'et' puule tà tajwóokye', wet nekt'ahkyà 'imak tà màànhyej'iwóye weesaj tà tsaajkye', tà 'noyààythen latseelhàs tà 'íihi tumwek. Wet weesajtso wet, 'nonuuhatkyà', wet nikyàthonháateh. 12Wet nilhoq 'itshààtày tà taqààlày 'íihi tumwek, wet 'amlhààs, wet 'ajweenkyey tà 'iikyàjwi puule', 'íihi weesajtsoh. 13Wet 'noopaq nààme' tha yok: - Néephà', Tuuntehen', làành, wet tujw. 14Wet Tuuntehen yot'et': - Qhaa', tok màànhyejtsoh, 'Iwuuk. Tsi hàp tà 'olhaam', ky'áhya-k 'ohaanej kyek 'otujw 'imakt'a-k hâàpe-k qanii'sa', wok 'àp qóoq'ayeh. 15Wet 'noyaakyâjo tà 'notaahúye' tha 'noyok: - Tok 'iwóoye-k lheene kyek tok 'is 'imak tà Yoos pajkye hi'iisyenh. 16Wet laajtumjwáyakye tà 'nowooyetsoh. Wet tajwaatshi' tha', weesajtsoh, 'noyakyàjpuuléyeh. 17Wet màànhyejt'et'tso' tha', Tuuntehen', hi'weenlhámho latiikyunhayaj tà yok: - 'Iwoohiyelat' kyek 'iwóoye 'imaayek tà màànhyejtsoh? Wet tà qamaj nitiikyunejlhi 'imaak'ne hi'ween wet, nààmho Jwóopeh hi'noolh tà Koonelyokyenhayh. Wet lhaamelh ta'yààtshanejlhit'at Siimon'wet, paj tha lhaamelh nilhooqpe', wet nikyâàtho huppe'. 18Wet lhaamelh t'àànky'oye wikyi' tha', ta'yààtshane kyek 'iiqatsih 'asíiyaq tà lheey Siimonh, tà 'àp 'noyok Tuuntehen'. 19Wet tà qamaj Tuuntehen nitiikyunejlhi tatee'wenek'ne wet, 'Nooyalh yààme' tha yok: - Lhek yahínhyah, laajtumjwáya hi'noolh tà t'uu'ámkye'. 20Néephà', nuhkyà', wet màkeh. Yej lajwaawálhkye lhaamelh, tsi hàp tà 'olhaamnaj tà 'okyeenhaky'oye'. 21Wet Tuuntehen', 'inuuhkyà'. Wet yahóoye hi'noolh tà Koonelyokyenhayh. Wet yààme lhaamelh tha yok: - 'Olhaamná'we'. 'Ohâàpe hi'no tà lat'uuyake'. Háats'i 'imak tà tameenej tà lanààmhen qaanah? 22Wet lhaamelh yok: - 'Olhaamelh 'otàlhkyàjwii kuuykoqaniyat tà lheey Koonélyoh, tà hâàpe hi'no tà 'is'aalhóho', tà lanoowahyaj'itíye Yoos, wet tà 'àp nilhóoqej jwuulales yààmejlhi tà 'is. Lhaam wet, Yooskyenek tà t'aamajkyet tà 'ijweenho'naj tà t'uhlà-k lhaam taqaakye-nhan'no'áme-k lahóoye la'wet, hààpqhila-k taky'aahúye 'ààmet kyek lajweenhomhmah. 23Tà màànhyejt'et'tso wet, Tuuntehen', yahàànkyàjwihup lhaamelh, wet 'iwola'wéeta'. Wet 'ijwáala' tha', néephà', wet yikkye lhaamelh. Wet hààte 'íikye 'iyhàj 'noopuhjwas tà Jwoopelheleyh, tà 'iwot'uunjwáya'. 24Wet 'éelht'et' 'ijwáala' tha', lhaamelh nikyâàtho Seesaléyah. Wet Koonélyoh 'iniihiky'oye lhaamelh, wet pajkyet'et' t'àànhlà 'iyhàj, lhà'ya laqaala'yis tà lhaa'ithátyayej lhaam'. 25Wet tà Tuuntehen tiyààjkyàjwihup wet, Koonélyoh, 'inúuphà tà yiklà'. Wet laqaamkyetey 'itíihi honhat, tà 'íikye tà tataakye', wet 'iwuujwyenh. 26Tha hàp tà Tuuntehen', 'ineeyhetphà' tha', yààme' tha yok: - Néephà', tsi hàp tà 'àp hààte 'olhaam', 'ohi'no'. 27Wet tà yikt'aat tà yààmhoplhi wet, tiyààjkyàjwihup. Wet hi'ween wikyi tà wuujw, tà pajkyet'et' lhaayahutwek. 28Wet yààmét'et' lhaamelh tha yok: - 'Aamey lahaanayejt'at tà ky'áhya-k 'iwóoye-k jwuulalhàs lhaa'yajlà hi'no-k 'weenhalhámej, wok 'àp tiyààjkyàjwi lawuuke'. Tha hàp tà 'olhaam wet, Yoos 'ipààyen'nóye tà tok 'iwóoye-k 'oyeene hi'not'a-k hâàpe-k qóo-q'ayeh. 29Wet tameenej tà 'onekt'aat, tà lataaqakyenhan'nóyeh, wet tok 'olhaa'ijwonhlà'. Wet 'athaana wet, 'ot'yààtshan'ameyeh: 'Àp háats'i 'imak tà tameenej tà lat'àànay'ohlà'? 30Wet Koonélyoh, nikyúulho' tha yok: - Tajwaatshi 'ijwáalas tumwek, tà 'ijwáala mânhyejnajt'atsih, wet 'olhaam', 'olhaa'ikyuyuhat. Wet tà 'ijwáala tataahkyà', tà 'ot'aalht'at tà 'o'íihi 'oo'wet, wet 'o'ween hi'no tà taqaasit, tà 'íikye tà 'ottakye', tà laqhàày 'ijwaaq'anh. 31Wet yonaj: Koonélyoh, Yoos 'ilààte 'aalhyaj-pej tà lawóoyeh, wet 'not'awaayhtespej tà lheenlhi wet, Yoos lakyoowej'inuhlà'. 32Tààjna wet, 'is kyek lawo'aqaakyenekáye Jwóopeh, wet 'àànhlà Siimonh, tà 'àp 'nowolhéeya' tha 'noyok Tuuntehen', tà lhaam 'íiyej tsàànt'àjwo tà lheey Siimonh la'wet, tà 'iiwhàye 'inààttsajpe'. Wet kyek nààmhla wet, yààmhilhina'ámhop. [Hàp tààjtso lhààmtes Yooskyenek.] 33Wet hàp tà tameenej tà 'otqaakyenhannaj-'ámeh. Wet wuujw tà 'is tà lanààmh. 'Athaana wet, 'onilhóoqej 'olhaamelh tà 'o'íikye tà tataakye Yoos, wet 'olhaamelh 'ohuumin kyek 'olààte nilhoq 'imak tà Yoos hi'ween'ámho-k lajweelh'nohomhen'. 34Wet màànhyejt'et'tso' tha', Tuuntehen', waatanej tà yààmlhih. Wet yok: - Máatkye', neky'e 'ohaanej tà Yoos tok hi'weenhthíkye wikyi', 35tajlháme tà yahuumin hi'not' kyek hâàpe-k lanoowahyaj'íyeh, wet 'àp 'iwóoye 'imak tà 'is'aalhóho', tej kyek laqaahonhat, 'íihit' kyek 'íihi'. 36Yoos wet, 'ithaatehte lhààmet 'Iisla'elhles, tà 'ijweenhómkye silààt tà 'is, tà yààme 'nootámsek, tà tàlheejlà Jweesus Kilíistoh, tà hâàpe nilhóoqej wikyi Lawuuk. 37'Aameyh, pajkye lahaanayejt'at 'imaakte 'noluunqáthi nilhoq honhat tà lheey Jwuuléyah, tà 'iihihte Waaliléyah tà neky'e waatanlhámej, tàjte pajkye tajwaatshi 'noonahyaj tà Jwààn yààmejlhih. 38Lahaanayejt'at tà Yoos 'itsààyhte'pe 'Nooyalh tà 'Isi' Jweesus tà Naasaletlhele', wet 'àp hi'weenho laqhaajyhayaj. Wet 'àp lahaanayej tà lhaam 'iluunhte'pe honhat, wet yeenlhihte 'imaayhey tà 'isiis, wet 'ikyeesthen nilhóoqej wikyi tà 'iikyàjwi 'ahààttajqhajyhayaj, tsi hàp tà Yoos, 'iiyejte lhaam'. 39Wet 'olhaamelh 'o'weenejte nilhóoqej 'imaayhey tà Jweesus yeenwethà', tà 'íihi honhat tà Jwuuléyah, wet tà 'àp 'íihi Jweelusalenh. Wet lhaam wet, 'nolàành, tà 'nop'áajtej ha'là'. 40Wet tàjte nikyâàte 'ijwáalas laajtumjwáya wet, Yoos 'ineeyhetphà', tà 'itààlhtho 'noop'itseyheyh, wet hi'nààlit. 41Tha tok nilhóoqej wikyi-k 'no'nààlitej, tajlhámet' wikyi tà Yoos pajkye t'âàhikye', tà hààpet'at 'olhaamelh tà 'otkyuujwiyejte lhaam', tàjte tajwaatshi tà 'inúuphà', tà tâlho 'noop'itseyheyh. 42Wet lhaam ne'te-k 'olhaamelh 'oyààmhoplhi wikyi', wet 'àp 'ojweenhómkye tà lhaam hâàpe hi'no tà Yoos yenlaqaalelhthayajwóyayej wikyi tà la'waatshankyeyaj'íhi', lhà'ya 'iyhàj tà 'yinhen'. 43Wet hààpet'at hi'nootso tà nilhóoqej Yooslhàmetwos tà yààmejlhíp'anteh, tà lhaamelh yok: Lhaam wet, 'notíihi lheey', tà nilhóoqej wikyi-k t'ekháaye lhaam', 'notààyhthihomkyela laqeeyis. 44Wet tà qamaj yikt'aat Tuuntehen tà yààme 'nolhààmtestsoh, wet 'Nooyalh tà 'Isi', nikyààtpe nilhóoqej wikyi tà taky'aahúye lhààmet. 45Wet jwuulales tà t'ekhaahyahay'íhikye', tà lhaamelh nekkyét'et' Tuuntehen', lhaamelh wuujw tà 'inúuyejphà', tà 'àp hààte 'notsàà'pe wikyi tà 'weenhakyelhámej 'not'awaayhet tà hâàpe 'Nooyalh tà 'Isi'. 46Tsi hàp tà lhaamelh 'ilààte wikyi tà 'iwóoye 'nooq'ajlhiky'ulh tà 'weenhakyelhámej, tà 'iwuujwyen Yoos. 47Tà màànhyejtso wet, Tuuntehen', nikyúulhot'et' lhaamelh tha yok: - Kyi hààteh, hà 'iwóoye-k 'no'nâàyejo lhaamelhtsi kyek 'nonaahyenejen 'inààt, tà 'àp hààte lhaamelh pajkye takyuumhlà 'Nooyalh tà 'Isi', tà màànhyej'iwóye 'inaamelh? 48Wet Tuuntehen', ne'te-k 'nonaahyenhen', kyek 'notíihi Jweesus Kilíisto lheey'. Wet tajwaatshít'et' tha', lhaamelh 'iniityen kyek 'imààlhehkyà' 'ijwáalasas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\