Hechos 11

1Wet 'aapostolhlhayis, lhà'ya 'noopuhjwas tà 'íihi Jwuuléyah, yahaanéjp'ante tà 'àp hààte wikyi tà 'weenhakyelhámej takyuumhlà Yooslhàmet. 2Wet tà Tuuntehen nikyâàtho Jweelusalen wet, wikyi tà 'nolhiijtsek'iyejen', túme' tha yok: 3- Ky'àj kyi hààte tà latiiyàj'najkyàjwi la'wet wikyi tà qahâàpeya-k 'nolhiijtshay'íyej, wet 'àp lataakyujwíyej lhaamelh? 4Wet màànhyejt'et'tso' tha', Tuuntehen', waatanej tà 'yaqámnej tà 'ijweenhómkye lhaamelh 'imaak'naj 'íikye'. Wet yààme lhaamelh tha yok: 5- 'Olhaam wet, 'o'iihinaj honhat tà lheey Jwóopeh, wet tà 'ot'aalh wet, tok 'o'iilhámej. Wet 'o'ween 'imak tà 'nopààyen'nóyeh, màànhyej'iwóye weesaj tà tsaajkye', tà nek-t'ahkyà', tà 'nonaaythen latseelhàs tà 'íihi tumwek. Wet 'imaaktso wet, nekt'aat tà talhpuuléyeh, paj tha nikyààtt'a'nóyeh. 6Wet tà 'ot'aamájej tà 'oteetshan wet, 'o'ween 'itshààtày tà taqààlày 'íihi tumwek, tà la'wet honhaatnah, wet 'itshààtày tà taayhilheleyh, wet 'amlhààs, wet 'ajweenkyeyh. 7Wet 'olààte 'noopaq tà yààm'nóye' tha yok: Néephà', Tuuntehen', làành, wet tujw. 8Tha hàp tà 'olhaam', 'oyok: 'Iwuuk, tok màànhyejtsoh. Tsi hàp tà ky'áhya-k 'íikyep'ante 'imak kyek qanii'sa', wok 'àp 'imak kyek qóoq'ayeh, kyek 'o'yuuyitkye 'olhaayhi'. 9Tha hàp tà 'noopaq tà tàlhpuuléyeh, 'àp yaakyâjo tà yààm'nóye' tha yok: Tok 'iwóoye-k lheene kyek tok 'is 'imak tà Yoos pajkye hi'iisyenh. 10Wet laajtumjwáyakye tà 'nowooyetsoh. Wet tajwaatshi' tha', 'àp 'noyakyàjpuuléyeh, nilhóoqej 'imaayheytsoh. 11Hàpet' tà màànhyejtso wet, tháhya' tha', nààmhen laajtumjwáya hi'noolh, tà nààme hup tà 'o'íiyej. Lhaamelh wet, 'nooqakyenhayh, tà tâlho Seesaléyah, tà t'uu'nóke'. 12Wet 'Nooyalh yààm'nóye' tha yok: 'Is kyek lhekkye lhaamelh, tok 'iwóoye-k lajwaawálhkye'. Wet 'oopuhjwastsih, tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe 'iwehyáalhah, 'àp hààte lhaamelh nek'nóoke'. Wet 'otiyààjlhayisnajkyàjwi hi'noot'at lawuuke'. 13Wet lhaam taahuynaj'noyejen' tha yok: 'O'weennáji Yooskyenek tà 'íihi 'oo'wet. Taqaasit, wet yààm'nóye' tha yok: Wo'aqaakyene-káye honhat tà lheey Jwóopeh, wet 'àànhlà Siimonh, tà 'àp lheey 'elh Tuuntehen'. 14Lhaamhla-k 'ijweelh'ámho 'nolhààmtes tà tameenhla'ámej kyek lataajwayh, 'aam', wet 'àp hààte nilhóoqej ha'weetlheleyh. [Màànhyejnajtso 'nolhààmet tà hi'nootso 'ijweelh'nohomhen'.] 15Wet tàhaj 'owaatanej tà 'oyààmlhi wet, 'Nooyalh tà 'Isi', nikyààtpe lhaamelh, 'àp màànhyejt'a'iwóye tàjte nikyààt'inatpehen', tà neeky'éleh. 16Wet tà màànhyejtso wet, 'ookyowej'inuhlà 'Noowuk lhààmtesteh, tà yok: Máatkye', Jwààn 'inaahyenejte 'inààt wikyi', tha mat 'aamey wet, 'nonaahyenhila'ameyej 'Nooyalh tà 'Isi'. 17Tha kyek Yoos hààte hi'weenho lhaamelh 'not'awaayhet tà màànhyej tàjte hi'ween'inámhomkye', tà 'iyaat'ekháye 'Noowuk Jweesus Kilíistoh, wet 'àp háats'i-k 'ohâàpe', kyek 'iwóoye-k 'o'iihlà Yoos? 18Tà lhaamelh 'ilààtét'et' tààjtso wet, 'iwolhayislataamsekísa'. Wet lhaamelh 'iwuujwyen Yoos tha yok: - Wet 'àp máatkye', 'àp hààte wikyi tà 'weenhakyelhámej, tà Yoos 'àp hi'weenhó-t'et' kyek lhaa'itilhqáte 'noo'watshankyeyaj. 19Wet tàjp'ante tajwaatshi tà 'nolààn 'Eestéwan wet, 'nowaatanej tà 'not'úuyejkye 'imak tà qanii'sa' Jweesusqawikyi', wet tameenej tà lhaamelh 'itsáathi'. Wet wikyi tà 'itsaathitso wet, yikhénp'ante tà 'iluun'pe honhat, yàt paj tha nikyâàtho Jweenísyah, wet Tsíipleh, wet 'Ààntiyokíyah. Wet lhaamelh tok 'ijweenho 'nolhààmet hi'not' kyek hâàpe', tajlhámet' jwuulales tà lhaamelh 'ijweenhómkye'. 20Tha hàp tà 'íikyet'et' hi'noolh tà Tsiiplelheleyh, lhà'ya 'iyhàj tà Siilenelheleyh, tà 'íihi lhaamelh; wet tàjp'ante nikyààtholhayis 'Ààntiyokíya wet, lhaamelh 'àp hààte yààmhopwethà wikyi tà liyeewolhayis, wet 'ijweenhómkye silààt tà 'is, tà yààme 'Noowuk Jweesus. 21Wet 'Noowuk takey 'íiyej lhaamelh, wet wuujwpe wikyi tà t'ekháakye 'nolhààmet, wet lhaa'itilhqáte 'Noowuk. 22Wet 'imaayheytso wet, Jweesusqawikyi tà 'íihi Jweelusalenh, 'ilààtkye'. Wet lhaamelh 'ikyéent'et' Weelnaweh, tà ne'te-k tiyâàjo 'Ààntiyokíyah. 23Wet tà lhaam nikyâàtho 'Ààntiyokíya wet, hi'ween Yoos'isyaj, wet 'aqààjlhih. Wet 'ikyuujwánej lhaamelh, tà ne'te-k lhaamelh 'ilhóoqon t'ootlelis kyek yommáatkye-k t'ijtíiyej 'Noowuk. 24Tsi hàp tà lhaam', hààpet'at hi'no tà 'is, tà 'Nooyalh tà 'Isi', lhà'ya 'not'ekhaahyaj, tapóoyej. Wet wúujwt'et' wikyi tà neky'e lhaa'ithatlà 'Noowuk. 25Wet tà tajwaatshíp'ante tààjtso wet, Weelnaweh, yíkt'et' tà tiyâàje Táalhsoh, tà t'úuke Sâàwloh. Wet hi'wéent'et' tha', 'ikyàj, tà yahàànho 'Ààntiyokíyah. 26Wet 'íihi tà lhaamelh lhaa'ithatlà Yoosqawikyi', pajt'et' tha 'íihi nekkyà 'iwehyáalhah. Wet wuujw wikyi tà lhaamelh 'ikyuujwanhen'. Wet 'íihip'ante 'Ààntiyokíyah, tà neeky'elhájyaye tà 'nowolhéeya Jweesuskyujwanhay' tha 'noyok: Kiliistiyanolhayis. 27Wet 'ijwaalasp'antékye wet, nààmhót'et' 'Ààntiyokíyah 'nolhààmetwos 'iyhàj tà tâlhe Jweelusalenh. 28Wet néephàt'et' 'eelh tà lheey 'Ààlàwoh, wet yààme 'imak tà 'Nooyalh ne'te-k yààmeh, wet yop'antek: - 'Iihikyela neehlà tà wuujw, tà nilhooqla'pe honhat. Wet 'ijwaalasp'ante Lâàwyoh tà niyaat, wet neehlàtsoh, 'iit'et'kyà'. 29Wet tà màànhyejtso wet, 'nookyujwanhay 'iwolakyoowhaya' tha yok: - T'uhlà-k 'iyaathate 'nooky'otyaj lhaapuhjwas tà 'íihi Jwuuléyah; 'is kyek 'inaa'elh 'iwehyáalha 'ithaate 'imak tà 'waawúlhe tà 'íiyej. 30Wet máatkye', lhaamelh yeenlhi tààjtsoh. Wet 'ikyéent'et' Weelnaweh wet Sâàwloh, tà lhaamelh 'ithaatkye 'not'awaayhtes, tà ne'te-k hi'weenho thàànhày tà Jweesusqawikyiwos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\