Hechos 12

1Wet 'ijwaalasp'antékye wet, niyaat tà lheey 'Eelóles, tatsooqhanej Jweesusqawikyi 'iyhàj, tà 'itíikye-k hip'aattsenwethà'. 2Wet lasúukwek tà 'nolààn Jwaakówoh, tà Jwàànpuhjwah, tà 'nohààne 'noojwajnhat. 3Wet tà hi'wéent'et' tà jwuulales yahuuminkye tààjtso wet, 'àp hààte ne'te-k 'notsooqlhi Tuuntehen'. Wet pajkye nikyâàte 'ijwáalas tà 'notujw pààn tà lajlhiisqáta'. 4Wet tà 'noqaatej wet, 'nop'óohi'. Wet 'noyaakyâje kuuykolis tà 'íihi tijwek 'ii'pe 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe 'iwehyáalhah, tà lhaa'ikyeyàjwethà', tà 'iihipej tumwek tà t'úuyeh. Wet 'Eelóles latiikyunhayaj tà 'itiihikyela tà tataakye wikyi', kyek tajwaayhitshila pâàskwah. 5Wet màànhyejt'et'tso' tha', 'not'úuye Tuuntehen', tà 'iikyàjwi 'noop'onthih. Tha hàp tà Jweesusqawikyi', tok 'iwolapéesa tà 'iwot'aalhyajáye Yoos, tà 'yaalhyen lhaam'. 6Wet tà 'Eeloles latiikyunhayaj tà 'inuuhthiphàla-k 'ijwáala', wet honaatsi' tha', Tuuntehen 'imât'et' tà 'íihi lakyoowej kuuykolis tà 'íihi nitààkjwas, wet 'noyààytej t'aqaay tà kyiinhas takeeyeyh. Wet 'íikye 'iyhàj kuuykolis tà 'íihi huppe', tà t'úuye 'noop'onthih. 7Wet màànhyejt'et'tso' tha', setlhayejt'et' tà 'nàl 'Noowukkyenek, wet laq'eekyàjwi 'noop'onthih. Wet 'nookyenektso wet, 'iwaalayne Tuuntehen', tà hi'noomhatlhih, wet yok: - Néephà', 'aaqelitphà'. Wet t'aqaay tà kyiinhas, nààmkyét'et'a', tà 'íihi takeeyeyh. 8Wet Yooskyenek yààme' tha yok: - 'Uunthi 'aqaawaq, wet 'àsíikye 'aniisàhes. Wet 'iwóoyet'et'a'. Wet Yooskyenek 'àp yààme' tha yok: - That'ataape ha'wuy', wet nek'nóoke'. 9Wet 'inúuphàt'et'a'. Wet 'imààlhkye la'nààyij. Tha hàp tà tok yahaanéjt'et' kyek máatkye 'imak tà Yooskyenek yeenlhih, tajlháme tà latiikyunhayaj yeene-k 'iwet tatee'wenekt'at 'imak tà hi'weenh. 10Wet tajwaayéjt'et' 'iwehyáalha 'nooqasthaynek, wet 'àp tajwaayej 'eelh. Wet lhaamelh nikyâàtet'et' huppe tà kyiinaj, tà tumeejlà wikyi', wet huppeetso' tha', tajlhámet' lhaam tà lhaa'ijwoyenkyehlà lhaamelh. Wet lhaamelh 'inúukephà', wet yikheent'at tà 'inúuke 'nààyij. Wet màànhyejt'et'tso' tha', neky'e Yooskyenek 'iléekye Tuuntehen'. 11Wet Tuuntehen', màànhyejtso' tha', nojwpe' tha yok: - Tààjna wet, neky'e 'otààjwélej tà máatkye': 'Noowuk 'ikyeen'nóye laqaa'ânjwelh, tà 'ijwaayhet'nóyej 'Eeloles takey', lhà'ya nilhoq 'imak tà jwuulales tataayeh. 12Wet tà neky'e yahaanej'íhi tà màànhyejtso wet, nikyâàtet'et' 'atsiinha tà lheey Máaliyah la'wet. 'Atsiinhatso wet, lhààs Jwàành, tà 'àp lheey 'elh Mâàlhkos. Wet 'íihi tà 'alóosp'ante wikyi tà lhaayahutwek, tà 'iwolhayist'aalhyahaya'. 13Wet Tuuntehen', 'yaajlhi huppe tà tumeejlà 'nààyij. Wet 'inúuphàt'et' 'atsiinhalhutsha tà 'nooqawo', tà lheey Lóoleh, wet yiklà', tà yaqaalelhte hi'nóot'et' kyek hâàpe'. 14Wet 'atsiinhalhutshatsoh, nitààjwélhkye Tuuntehenpaq. Wet tà 'aqààjlhi wet, tok 'ijwooyenkye'ayej huppe', tajlháme tà 'inuu'alhóho tà yààpilhkyàjwihup. Wet 'ijweenhómkye lhaamelh tha yok: - Tuuntehen', tà 'íihi huppe'. 15Wet lhaamelh yààme' tha yok: - Kyi hààteh, 'akyoowej'ihihít'ah. Tha hàp tà lhaam yot'et': - Máatkye', màànhyejtsoh. Wet màànhyejt'et'tso' tha lhaamelh yok: - Hâàpe laqaa'ânjwelh. 16Tha hàp tà Tuuntehen', yikt'aat tà 'yaajlhi huppe'. Wet màànhyejtso' tha', lhaamelh 'ijwooyenhlà'. Wet hi'wéent'et' tha', wuujw tà lhaamelh t'iséelitej. 17Tha hàp tà lhaam', takeey'yájeh, tà ne'te-k niky'eethen'. Wet 'ijweenhómkye tàj'mat 'Noowuk 'inuuhatphà', tà 'iikyàjwi 'noop'onthih. Wet yok: - 'Imaaktso wet, 'is kyek lahaanhtayej Jwaakówoh, lhà'ya lhaapuhjwas. Wet tà tajwaatshít'et' tà 'iwooyetso wet, 'inúuphà'. Wet yik tà tiyâàjo 'eelh honhat. 18Wet tà nikyâàte tà neeky'ejwála', wet kuuykolis wúujwt'et' lalhaaq'lis tà 'íihikye'. Wet lhaamelh yok: - Ky'àj kyi'mat màànhyej Tuuntehen tà 'inúuphà'? 19Wet 'Eelóles jwetaj t'úuke' tha', tok hi'weenh. Wet tà 'àp pajkye ta'yààtshanehen laqaasthaynhay wet, 'isúuknej laqaawikyi', tà ne'te-k 'nolàànhen 'nooqasthaynhaytsoh. Wet tà tajwaatshi tà màànhyejtso wet, 'Eelóles yikky'ooye Jwuuléyah, wet tiyâàjo Seesaléyah, wet hàp tà 'íihi'. 20Wet 'Eelóles, jwitsáajejp'ante Tiilolheleyh wet Siilonlheleyh. Tha hàp tà lhaamelh 'iwolakyoowhaya' tha', yahóoye 'Eelóles. Wet yààmhoplhilhayis Lâàstoh, tà hâàpe niyaatqawo tà lhámhyah, wet lhaamelh yaqáalho laky'ootyaj. Wet màànhyejtso' tha', lhaamelh t'áalhe 'Eelóles kyek hi'weenhómkye latáamsek. Tsi hàp tà lhaamelh laqaahonhat takyuumpejlà 'nooky'otyaj tà tâlhe niyaat'wet. 21Wet tà tájp'ante 'ijwáala tà 'noqaalelhàt wet, 'Eelóles 'yuukye la'wuy tà niyaat'wuy'. Wet tapààphàp'ante'pe laweej'wet tà 'isiilataj, wet yààmhopwethà wikyi'. 22Wet wikyi', t'àànhen' tha yok: - Yoos tà lapaq, hi'noohit'a-k lapaq. 23Wet tháhyap'ante' tha', Yooskyenek 'yaaj 'Eelóles, tsi hàp tà 'Eelóles, tok 'iwuujwyen Yoos. Wet 'iwóost'et' tujw, paj tha 'yilh. 24Tha hàp tà 'Noowuklhàmet wet, wuujwphà', wet yikt'aat tà 'yaajt'a'pe honhat. 25Wet Weelnaweh wet Sâàwloh, tà waaq'álht'et' 'imak tà 'nosúuknej, wet tapiilhkyep'ante'alhóho', tà tâlho Jweelusalenh. Wet 'ikyààjlhayisp'antelhámkye Jwàành, tà 'àp lheey Mâàlhkos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\