Hechos 13

1Wet 'íikyep'ante Yooslhàmetwos wet 'nookyujwanhyajwos tà 'íiyej Jweesusqawikyi tà 'íihi 'Ààntiyokíyah. Hààpehen Weelnaweh, wet Siimonh, tà lheey 'elh 'Noo'kyalaj, wet Lúusyoh, tà Siilenelhele', wet Màànà'enh, tà hap'áaqej niyaat tà lheey 'Eelóles tà 'nokyiiyhelit, wet Sâàwloh. 2Wet tà lhaamélht'et' yeenlhi 'Noowukkyumet, wet tà 'àp lhaa'ikyuyuhathen', wet 'Nooyalh tà 'Isi', taahúyejt'et' tha yok: - 'Wenhaat'nóyej Weelnaweh, wet Sâàwloh, hààpqhila-k yeenhilhina 'nookyumet tà 'ot'àànéjeh. 3Wet lhaamelh lhaa'ikyuyuhathénp'anteh, wet 'iwolhayist'aalhyája', wet 'àp 'itiikye'pe takeeyeyh. Wet lhaamelh 'iléeyejt'et' tha', 'iwaahintshi tà yikhen'. 4Wet lhaamelh, tà 'Nooyalh tà 'Isi' lakyeenhayh, tiyâàjop'ante Seelewusíyah, wet hàp tà tiyâàjo 'noohi tà 'inuu'pe 'inààt, tà tiyâàje Tsíipleh. 5Wet tàjp'ante nikyâàtho Saalamína wet, lhaamelh 'ijweelh Yooslhàmet, tà 'iikyàjwi jwuulales t'aalhyaj'wetes. Wet 'àp 'ikyààjlhayist'et'lhámkye Jwàành, tà laky'ootjwah. 6Wet lhaamelh 'inúuket'et' lakyoowej latoolahatsek, paj tha tajlhíipeh. Wet nikyâàtho wikyii'wet tà lheey Pâàjwos. Wet hàp tà lhaamelh nilhóoqet'et' jwuulalhàs tà 'aqààpjwatsaj, tà lheey Wààlhjwesus, tà hâàpe 'nolhààmetwo tà qaniimatákye'. 7Hi'nootso wet, 'íiyej niyaat tà 'ii'pe honhaattsoh, tà lheey Séelhjwiyo Pâàwloh, tà hâàpe hi'no tà yahanhhonháatej. Wet lhaam', t'àànhlât'et' Weelnaweh wet Sâàwloh, tsi hàp tà 'itíikye-k 'ilààte Yooslhàmet. 8Tha hàp tà 'Eelímas, hi'no tà 'aqààpjwatsaj (lheeytso yaqaalelhàt tà màànhyejtsoh), tataayhlà lhaamelh, wet t'uuket'at la'nààyij kyek 'nâàyejo niyaat kyek t'ekháaye Jweesus. 9Wet màànhyejt'et'tso' tha', Sâàwloh, tà 'àp hààte 'nowolhéeya' tha 'noyok Pâàwloh, tà 'Nooyalh tà 'Isi' tapóoyej, 'ijwiitsenej tà 'iyaahinh, 10wet yààme' tha yok: - 'Eeh, 'aahâpe 'ahààttajlhàs tà 'not'aqaanhyaj tapóoyej. Nilhoq 'imak tà nii'sa', tà tapoo'ámej, wet lataatayhlà nilhoq 'imak tà 'is'aalhóho'. Ky'àj kyi hààteh, hà ky'áh-yahla-k laléeyej tà lakyoojwnhatlhi 'Noo-wuk'nàyhay tà 'iskyee'alhóho'? 11Tààjna wet, lhek yahínhyah, 'Noowuk ta-key' 'itiihla'atape', wet 'aa'asnamhlah, wet tok la'weenhiyela'ayej 'ijwaala'. [Yoot'et'ke tà taahuy', Pâàwloh.] Wet tháhya' tha', honaatsi' nikyààtpe'. Wet 'iluunhilhi tà 'íihi', tà t'úuke hi'no-k hâàpe-k yikkyàjwiih, kyek 'itoonh. 12Niyaat hi'wéent'et' 'imaaktso' tha', neky'e t'ekhaahyaj'íhi'. Wet 'inúuyejphà 'Noowukkyujwanhyaj. 13Wet Pâàwloh, wet lhàà'yas, yikp'anteeky'oye Pâàjwos, wet yikhen tà 'inuu'pe 'inààt, paj tha nikyâàte honhat tà lheey Péelhjweh, tà Pàànjwilyalhip. Tha hàp tà Jwàành, 'iléekyep'ante 'iyhàj, wet yààpnho Jweelusalenh. 14Wet lhaamelh 'àp tâlhep'ante Péelhjweh, wet yikheent'at, paj tha nikyâàtho 'Ààntiyokíyah, tà Piisilyalhip. Wet nikyâàte 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet tha', lhaamelh tiyààjkyàjwi 'not'aalhyaj'wet, wet tapààkyéphà'. 15Wet 'notaahúyhi Mooysesqalelhtshayaj, wet 'àp 'notaahúyhi Yooslhààmetwos lhààmet, wet tà tajwaatshi tà màànhyejtso wet, niyaatey tà 'ii'pe 'not'aalhyaj'wet, 'iwolaqaakyenekáye Pâàwloh wet Weelnaweh, tà ne'te-k ta'yààtshane lhaamelh kyek yok: - Hi'nolh, 'ipuuhjwas, kyek 'ii'ameyej 'ààmett'a-k hâàpe-k latuumayéje wikyi wet, 'is kyek lhààmwethà'. 16Wet Pâàwloh, néephàt'et'a'. Wet takey 'yaajpe wikyi', tà ne'te-k niky'eethen'. Wet yààme lhaamelh tha yok: - Hi'nolh, 'Iisla'elhlhayis, 'aamey tà la-noowayaye Yoos, ky'ahuuyay'nóyeh. 17Yoos tà wikyiina laqaaYos, 'Iisla'elhqaYos, takyúumap'ante lhaajkyalis, wet 'iwuujw-yenphà wikyi', tàjp'ante qamaj lhaamelh 'íi-hi honhat tà qala'wéeta', tà lheey 'Eejwíp-toh. Wet 'ipiiyenphà takey', tà 'inuuhatkyé- phà lhaamelh, tà 'itààlhtho 'Eejwíptoh. 18Wet 'íihip'ante nekkyààmis tumwek tijwek tà Yoos 'iteelàytej wikyi', tà lhaamelh 'íihi honhat tà tamkyày'. 19Wet Yoos 'itààyhthénp'ante naasyónes tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, tà 'íihi honhat tà lheey Kaana'anh. Wet tà tajwaa-tshi tà màànhyejtso wet, Yoos hi'weenhó-p'ante lhaatetselh wikyiitso laqaahonhat. 20Wet tà nikyâàtep'ante tà màànhyejtso wet, pajkyep'ante tajwaatshi nekkyààmis 'íihi tumwek siyeenlhayis 'ii'pe lhoota'. Wet màànhyejtso' tha', Yoos neky'e hi'weenhó-p'ante lhaamelh 'nooqalelhthayajwos. Wet màànhyejp'antetsoh, paj tha nikyâàte 'ijwáalas tà 'íikye Yooslhàmetwo tà lheey Saamwelh. 21Wet 'àp tajwaatshíp'ante tà màànhyejtso' tha', lhaamelh t'aalhky'oye niyaat tà lhámh-yah. Wet Yoos hi'weenho wikyi' hi'no tà lheey Saawulh, tà Siislhàs, tà hâàpep'ante 'elh Weenjwaminlhayis. Wet laniiyatyaj wet, pajp'ante' tha 'íihi nekkyààmis tumwek tijwek. 22Wet màànhyejp'antetso' tha', Yoos 'isóoyej laniiyatyaj. Wet 'ineeyhetphà hi'no tà lheey Laawit, tà yenp'anteniyáata'. Wet hààpet'at tà Yoos yààméje' tha yok: 'O'ween Laawit, tà 'Iisaylhàs, tà hâàpe hi'no tà 'o'aqààjejlhih, tà hààpqhila-k yeenlhi nilhoq 'imak tà 'ohuumínkye'. 23Wet 'eelh lhaamelh tà tâlhe Laawit wet, Jweesus, tà hàp tà Yoos 'ineeyhetphà', tà yen'Iisla'elhlhayisjwayhthíya', màànhyej tà pajkyep'ante 'ijweenho wikyi'. 24Wet tàjp'ante qamaj niinâma Jweesus wet, 'eelh tà lheey Jwàành, 'ijweenho 'Iisla'elh-lhayis tà t'uhlà-k nilhóoqej lhaamelh kyek 'iléekye laqeeyis tà nii'sa', wet tà t'uhlà-k 'àp 'nonaahyenhen'. 25Tha hàp tà Jwàành, tàjp'ante nojwt'aat la-whàày wet, taahúyt'et' tha yok: Háats'i tà lheenaye-k 'ohâàpe'? 'Ohààpqhit'a lhaam', tha hàp tà 'imààlhkye 'oo'nàyij hi'no tà 'olhaam tok 'ot'uhaawétej kyek 'olaankye laniisàhes. [Màànhyejp'antetso Jwàànlhàmet.] 26Hi'nolh, 'ipuuhjwas, ya'yhàj tà latààlhaye Wikyiijkyayis, wet nilhóoqej 'aamey tà 'a-noowahyahay'íye Yoos, hààpet'at 'aamey tà 'nokyeen'ameye 'nolhààmet tà yààme 'noo-jwahyajnah. 27Tsi hàp tà wikyi tà Jweelusalenlheleyh, lhà'ya laqaaniyateyh, niitàjwnhiyejt'at Jweesus tà hâàpe 'noojwayhthih. Wet lhaamelh hi'weenho latààhyaj, wet màànhyejp'ante-tso' tha', lhaamelh 'itaajtho la'wet Yooslhàmetwos lhààmtes tà lhaamelh taahuyhipej, nilhóoqej 'ijwáalas tà 'not'eelaq'wetes. 28Wet tej tà lhaamelh nii'wéna 'imak kyek lates, kyek tameenej kyek 'no'weenho latààhyaj, tha hàp tà lhaamelh t'áalhe Piiláto' tha yok: T'uhlà-k 'nolàành. 29Wet tàjp'ante lhaamelh pajkye 'itaajtho la-'weetes nilhóoqej 'nootshánhay tà 'íihi La-hiih, tà yààmejlà lhaam', wet lhaamelh 'ilaanhi', tà 'íihi ha'là', wet 'ithaatkyàjwi 'ahààt'wet. 30Tha hàp tà Yoos, 'inuuhatphâp'anteh, tà 'itààlhtho 'noop'itseyheyh. 31Wet 'íihip'ante wuujwpe 'ijwáalas tà lhaam lhaahi'nàlitej wikyiip'ante yikkye', tàjp'ante lhaam tâlho Waaliléyah, tà 'àp tiyâàje Jweelusalenh. Wet 'athaana wet, lhaamelh-tsoh, hààpehen lhààmetwos tà yààmejlhi lhaam', tà 'íikye tà tataakye wikyi'. 32Wet 'àp hààte 'olhaamelh, 'ojweelh'ame-yhómkye silààt tà 'is, tà yààme 'imaak-p'ante 'nojweenhómkye lhaatetselh. 33Wet hàp tààjtso 'nolhààmetp'ante tà Yoos 'itaajtho'inámej la'wet, tà 'inaahàpehen lhaa- tetselh lalees, tà lhaam 'inuuhatphà Jwee-sus. Màànhyej tà 'íihi Sáalmos, 'íihi nitàk, tà yok: 'Aahâpe 'olhààs, 'olhaam tà 'o'aa-lhének 'ijwaalanah. 34Máatkye', Yoos 'inuuhatphà', tà 'itààlhtho 'noop'itseyheyh, hààpqhila-k tok 'àp yààp-nho 'nootàhyaj. Wet hàp tààjtso tà yààméje lhààmet tà yok: 'Otaajthomhma'ameyej la-'wet 'oojwelhyahay tà 'ot'aamajkyetes, tà tok 'iwóoye-k 'nowaalayneh, tà 'o'weenhohte Laawit. 35Wet hàp tà tameenej tà 'àp 'itíihi 'eelh Sáal-moh, tà yok: Tok lawaahnhiyeja 'Aamajkyet kyek hi'weenhla latààhyaj. 36Tsi hàp tà máatkye', Laawit yeenhilhíp'ante laqaawikyi' 'imak tà Yoos yahuumínkye'. Tha hàp tà tajwaatshíp'ante tà màànhyejtso wet, 'yilh Laawit, wet 'nothaatép'ante lajkyaalis tà pajkye 'yinhen', wet hi'ween latààhyaj. 37Tha mat hi'no tà Yoos 'inuuhatphà', tà 'itààlhtho 'noop'itseyheyh, tok máatkye-k hi'ween latààhyaj. 38'Ipuuhjwas, hanaayej tààjah: Hààpet'at hi-'nootso tà tameenej tà 'nojweelh'ameyho', 'athaanah, tà 'iwóoye-k 'notààyhet'ameyho 'aqeeyis tà nii'sa'. 39Wet 'o'elht'a-k hâàpe-k t'ekháaye lhaam', wet hààpqhila-k 'íihi-k 'is'aalhóho', wet ne-ky'e 'nosóoyej nilhoq 'imak tà nii'sa', tà nii-woyáye-k 'notààyhet'ameyho', tà lheeyay-kyàjwi Mooysesqalelhtshayaj. 40'Aamaj'ameyej, hààpqhila-k tok nikyààtla'atapehen 'imak tà Yooslhàmetwosp'ante yààmeh, tà 'íihi Lahiih, tà yok: 41Lhek yaahináyhyah, 'uulhnhatses, 'wijiiyhen', 'is kyek 'aattàyhen'. Tsi hàp tà 'ijwáalas tà lheeyayhinah, wet 'oyeenlhi 'nookyumet tà hâàpe 'nookyumet tà qa'eekhayayahikyelah, kyek 'íikye 'o'eelh kyek 'ijweelh'ameyho'. [Wet nojw 'nolhààmet tà Pâàwlo yààmeh.] 42Wet Pâàwloh wet Weelnaweh, tà lhaamélht'et' 'inúukephà', tà tàlhkyàjwii jwuulalest'alhyaj'wet, wet 'noniityenej lhaamelh kyek 'àp yaakyâjo-k yààme 'imaayheytsoh, kyek 'àp nikyààthiyela 'eelh 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet. 43Wet tà wikyi 'iléeyej tà lhaayahutwek wet, wúujwt'et' wikyi tà yikkye Pâàwloh wet Weelnaweh. Hâàpe wikyi tà jwuulales, wet 'àp hààte wikyi tà 'weenhakyelhámej, tà 'àp nowáaye Yoos. Wet Pâàwloh wet Weelnaweh, yààmhopwethà lhaamelh, wet 'ikyuujwanhen', tà ne'te-k lhaamelh yikt'a-k lhaa-'itíye Yoos'isyaj. 44Wet tà 'àp nikyâàte 'ijwáala tà 'not'eelaq-'wet wet, tatààyt'alhímphaj wet, nilhooqwek wikyi tà lhaayahutwek, tà lhaamelh 'itíikye-k taky'aahúye Yooslhàmet. 45Tha hàpet' tà jwuulales hi'ween wikyi tà wuujw wet, lhaamelh t'iskyeenhyahay'íhikye'. Wet lhaamelh waatanej tà 'yuulhán-kye 'imak tà Pâàwlo yààmeh. Wet lhaamelh nikyuulhlà' tha', 'ilààklhi Pâàwloh. 46Tà màànhyejt'et'tso wet, Pâàwloh wet Weel-naweh, tok lanoowahyahay'itíhi lhààmtes, tà yok: - Máatkye', 'iwaatlà-k t'ikyun 'aamey kyek 'nojweelh'ameyho Yooslhàmet. Tha hàp tà 'o'ween tà latiiyayejqanhi 'nolhààmet, wet 'aalhenaye tà tok 'aat'uhawetáyej 'noo'wa-tshankyeyaj tà lajlapéesa'. Wet tà màành-yejtso wet, 'olhaamelh 'otshuupihiyela wi-kyi tà 'weenhakyelhámej. 47Tsi hàp tà màànhyejtso tà 'Noowuk 'isuu-kun'noyejen', tà yok: 'Oyeen'áme wikyi tà 'weenhakyelhámej laqaa'isi', hààpqhila-k lahààne lajwaahyaj, yàt pajla' tha tajen lhiipeyh honhat. 48Wikyi tà qahâàpeya jwuulales, 'ilààtét'et' tààjtso' tha', 'aqààswethà' tha yok: - Wuujw tà lasiilatyaj'íhi' 'Noowuklhàmet. Wet nilhóoqej lhaamelh tà pajkyep'ante 'nowaaq'lhatejkyà 'noo'watshankyeyaj tà lajlapéesa', t'ekháakye 'nolhààmet tà lhaamelh 'ilààteh. 49Wet 'noluunqáthi 'Noowuklhàmet nilhoq honhaattsoh. 50Tha hàp tà jwuulales, 'ijwiitseyen 'atsiinhay tà qaalelhàjen', tà 'àp lanoowahyahay'íye Yoos, lhà'ya 'iyhàj wikyi tà lhaaménhyah, tà 'íihi wikyi', wet tameenej tà 'nowaatanej tà 'not'úuyejkye 'imak tà qanii'sa' Pâàwloh wet Weelnaweh, wet paj tha 'noyikhaatky'oye honhat tà lhaamelh 'íihi'. 51Tà màànhyejtso wet, lhaamelh 'isiikyàt honhat tà 'íiyej lapaaky'olh, tà 'itaayhte wikyiitsoh. Wet yikhen tà tiyâàje 'Iikónyoh. 52Wet 'nookyujwanhayh, 'íihit'et' tà 'aqààs-wethà', wet 'Nooyalh tà 'Isi' tapóoke'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\