Hechos 14

1Wet tà lhaamelh 'íihi 'Iikónyo wet, 'àp hààte tiyààjlhayiskyàjwi hup tà jwuulales t'aalhyaj'wet. Wet lhaamelh yààme 'nolhààmet, wet tameenej tà wuujwpe jwuulales, lhà'ya wikyi tà liyeewolhayis, neky'e t'ekhaahyahay'íhikye'. 2Tha hàp tà jwuulales tà niit'ekhayákye 'nolhààmet tà 'nojweenhómkye', 'íihi tà 'ijwii-tseyen wikyi tà 'weenhakyelhámej, wet 'inuuhlà latiikyunhayahay tà 'is, wet t'àànéje Pâàwloh wet Weelnaweh. 3Wet 'aapostolhlhayis, 'imààlhéhit'et' 'Iikón-yoh wuujwpe 'ijwáalas. Tok lanoowahyahay-'íhikye tà yààmwethà', tsi t'ekhaayahay-'itíye 'Noowuk. Wet 'Noowuk yaqhaajyen lhààmet tà la'iisyaj'íhi', wet hi'weenhót'et' lhaamelh kyek yeenlhi 'noo'nàlitshayh, lhà-'ya 'nooqàpjwayahay tà 'isiis. 4Wet wikyi tà 'íihi 'Iikónyoh, lhaahi'wenhthen'. 'Iyhàj wet, lhaa'ithatlà jwuulales, wet 'iyhààjtso wet, lhaa'ithatlà 'aapostolhlhayis. 5Tha hàp tà jwuulales, lhà'ya wikyi tà 'weenhakyelhámej, wet laqaaniyateyh, 'iwolakyoowhayáyej kyek tataayhlà 'aapostolhlhayis, wet yahuumin kyek 'ithaathiyejawethà tuunteyh. 6Wet tà 'aapostolhlhayis yahaanéjt'et' tààjtso wet, 'ileethanho Líislah, wet Léelweh, tà Liikawonyalhipeyh, wet honhaates tà 'ikyelhiipeyeh. 7Wet 'íihip'ante tà lhaamelh yààmejlhi silààt tà 'is. 8Wet 'íikyep'ante hi'no tà Liislalhele', tà tapààphà', tà tok laqhaajyhayaj 'íihi taqààlàyh. Tsuujwlaj, tâlhe tà neky'e nikyààtkyà', wet ky'áhyap'ante kyek 'íikye-k 'iluunlhih. 9Wet hi'nootso wet, 'ilààte Pâàwlo tà yààmlhih. Wet Pâàwloh, 'iyaahin' tha', hi'ween tà t'ekhaahyaj'íhi-k 'ikyeeslah. 10Wet màànhyejt'et'tso' tha', 'ijwiitsenej lapaq tha yok: - Néephà', qasiit. Wet máatkyet'et'a', tiyâàjphà', wet neky'e 'iwóoye tà 'yaayhthen lapaaky'olh, wet 'iluunlhih. 11Wet wikyi tà hi'ween 'imak tà Pâàwlo yeenlhi wet, lhaa'ijwitsenejen tà t'àànhen', tà 'iwóoye Liikawonyalheleylhayhi', wet yok: - Hâàpe yooslhayis tà tàlhpuuléyeh, tà màànhyej'iwóye hi'noolh, tà nikyààt'inámeh. 12Wet lhaamelh 'iwolhéeya Weelnawe' tha', Séewus; wet Pààwlotso' tha lham 'nowolhéeya' tha', 'Eelmes, tsi hàp tà lhaamt'at tà 'iwolhààméta'. 13Wet 'noohusewo tà 'íiyej Seewuswuke', tà 'ilhíipe wikyii'wet, 'ikyààjt'et''alhóho ky'uwaaselis wet ha'lààlhawolh tà 'noyen'wot'aqáaya', wet 'itíikye tà tataakye huppeelh. Tsi hàp tà lhaam', lhà'ya nilhóoqej wikyi', yahuumínp'ante kyek 'iwolaqaathatkyâya'. 14Tà 'aapostolhlhayis, Weelnaweh wet Pâàwloh, 'ilààte tààjtso wet, hiky'eesajen la'wuuyis, wet tiyâàjo wikyi'. Wet lhaamelh lhaa-'ijwitsenejen tà t'àànhen' tha yok: 15Hi'nolh, ky'àj kyi hààte tà lheenaylhi 'imaak- tsoh? 'Olhaamelh wet, 'àp hààte 'ohâàpe hi-'noolh, màànhyejt'a'iwóye 'aameyh. Wet 'o-jweelh'ameyho tà t'uhlà-k laleeyayej 'imaa-yhey tà lajlahaalatsoh, wet 'iwóoye-k 'aala- tilhqataye Yoos tà la'waatshankyeyaj'íhi', tà yeenlhíp'ante puule', wet honhat, wet 'inààt tà tsaajpe', wet nilhóoqej 'imaayhey tà 'íihikye lhaamelh. 16'Ijwáalas tà tajwaatshitso wet, lhaam 'iwaahnejt'at nilhóoqej wikyi', kyek 'inúuke la'nààyijt'a-k la'nààyij lhaamelh. 17Tej tà máatkye', Yoos tok 'iléeyej tà hi'nààlit 'imak tà yààmejlhi lhaam'. Tsi hàp tà yeenlhipej 'imak tà 'is. Hi'weenpej'inámho peelhay tà tàlhpuuléyeh, wet 'àp 'ijwáalas tà yaakyup, wet yomwuujw'inámej 'ilhaalhàq, lhà'ya lhaaqájyaj tà 'íihikye lhaat'otle-lis. 18Wet tej tà 'aapostolhlhayíst'et' yààme 'imaa- yheytso' tha', tatààyt'alhímphaj kyek niiqalháho-k 'nâàyejo wikyi kyek 'iwolaqaathatkyàyáye lhaamelh. 19Tha hàp tà nààmhénp'ante jwuulales tà tâlho 'Ààntiyokíyah, lhà'ya 'iyhàj tà tâlho 'Iikónyoh, wet lhaamelh 'iwolakyoowhaya wikyi', paj tha yaqáalho'. Wet màànhyejt'et'tso' tha', lhaamelh 'ithaatejlhi tuuntey Pâàw-loh. Wet lhaamelh 'itonlhíipe wikyii'wet, tà yeene-k 'yilh. 20Tha hàp tà wikyi tà 'iwóoye 'nolhààmet wet, lhayenp'antelahíiyayej, wet màànhyej-t'et'tso' tha néephà'. Wet yik tà tiyâàjo wi-kyi'. Wet 'ijwáala' tha', yik tà tiyâàje Léel-weh, tà lhàà'ya Weelnaweh. 21Wet lhaamelh yààmejlhíp'ante silààt tà 'is, tà 'íihi Léelweh, wet tameenej tà wuujwpe wikyi tà neky'e t'ekháaye Jweesus. Wet tà tajwaatshi tààjtso wet, lhaamelh tapiinho Líislah, wet 'Iikónyoh, wet 'Ààntiyokíyah. 22Wet lhaamelh yaqhaajyénp'ante wikyi tà 'iwóoye 'nolhààmet, wet 'ikyuujwanej lhaamelh, tà ne'te-k yikt'a-k t'ekháaye Jweesus. Wet yààmelhayíst'et' lhaamelh tha yok: - T'uhaawétej kyek wuujw 'ilhaalhaq'lis kyek 'íihi', tà qamaj qa'iyaatiyàjáho Yoosniyatyaj. 23Wet 'aapostolhlhayis yeenlhi thàànhày tà wikyiiwos, tà 'itiihipej Jweesusqawikyi', tà 'íihikyet' tà 'íihikye'. Wet lhaamelh t'aalhen', wet 'àp lhaa'ikyuyuhthen', wet màànhyejt'et'tso' tha', yaakyàjelhayis 'Noowuk tà lhaamelh pajkye t'ekháayeh. 24Wet tà tajwaatshít'et' tà màànhyejtso wet, lhaamelh 'inúuke tà Piisílya 'íihi', wet nikyààtholhayis honhat tà lheey Pàànjwílyah. 25Wet lhaamelh 'ijweelh 'nolhààmet tà 'iihilhayis Péelhjweh, wet tajwaatshi' tha', lhaamelh 'inuuhihkyà honhat tà lheey 'Aatályah. 26Wet lhaamelh 'àp tâlho tà 'inuu'pe 'inààt, tà tiyâàje 'Ààntiyokíyah, tà hààpet'at honhaatp'ante lhaamelh 'íihi tà 'noyaakyâje Yoos-'isyaj, tà 'none'te-k yeenhilhina lakyuumet, tà lhaamelh neky'e 'itaajtho la'wet. 27Wet tàjp'ante lhaamelh nikyâàtho 'Ààntiyokíya wet, 'nohuutwek Jweesusqawikyi'. Wet lhaamelh 'ijweenhómkye nilhóoqej 'imaayhey tà Yoos yeenejlhi lhaamelh, tà hààpet'at 'imaayhey tà wuujw tà lasiilatyaj'íhi'. Wet lhaamelh 'àp yok: - Máatkye', Yoos 'ijwooyenkyehlà huppe tà tiyâàje 'not'ekhaahyaj wikyi tà qahâàpeya jwuulales. 28Wet paajkye la'nààyij tà lhaamelh 'imààlhéhi honhaattsoh, tà lhaamelh 'íiyej wikyi tà 'iwóoye 'nolhààmet.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\