Hechos 15

1Wet 'íikyet'et' wikyi tà tâlho Jwuuléyah, tà 'ikyuujwanhen wikyi tà 'iwóoye 'imak tà 'is, tha yok: - Kyek 'aamey qawoya'nolhiijtseka'ameyej, màànhyej tà Mooysesp'ante ne'te-k wi-kyi 'iwóoyeh, wet tok 'iwoohiyela-k 'aatjwa-yhen'. 2Wet 'imaaktso wet, tameenéjt'et' tà 'íikye 'nooqa'tshayaj. Wet Pâàwloh, lhà'ya Weelnaweh, yom'ààytesíkye lhààmtes tà lhaamelh 'ijweenhómkye wikyiitsoh. Tà màànhyejtso wet, 'nookyowhay'isej'alhóho kyek Pâàwloh wet Weelnaweh, wet lhà'ya 'iyhàj hi'noolh, tiyâàje Jweelusalenh, kyek yahóoye 'aapostolhlhayis, wet 'àp thàànhàyh, kyek 'nowoophahiyeja 'imaaktsoh, kyek 'no-qaalelhthilahkyà'. 3Wet màànhyejt'et'tso' tha', Jweesusqawikyi', 'ikyeen lhaamelh. Wet lhaamelh 'inúuke tà 'íihi Jweenísyah, wet 'àp Saamályah, wet lhaamelh 'ijweenhómkye wikyi' tha yok: - 'Àp hààte wikyi tà qahâàpeya jwuulales, 'àp lhaa'itilhqáte Yoos. Wet tameenej tà wikyi tà 'iwóoye 'imak tà 'is, wuujw tà 'aqààswethà'. 4Wet lhaamelh nààmho Jweelusalenh, wet Jweesusqawikyi', lhà'ya 'aapostolhlhayis, lhà'ya thàànhàyh, takyuumhlà'. Wet lhaamelh 'ijweenhómkye nilhóoqej 'imaayhey tà Yoos yeenejlhi lhaamelh. 5Tha hàp tà 'íikyet'et' 'iyhàj jwààlisewolhayis, tà pajkyet'et' t'ekháaye 'Noowuk, tà néekyephà' tha yok: - T'uhlà-k 'àp hààte 'nowolhiijtsekayejen wikyi tà qahâàpeya jwuulales, wet t'uhlà-k 'àp 'nosúuknej kyek t'aamájej Mooysesqalelhtshayaj. 6Wet 'aapostolhlhayis, lhà'ya thàànhày tà Jweesusqawikyiwos, lhaayahutt'et'wek, tà 'iteetshan 'imaaktsoh. 7Wet paajkyét'et' la'nààyij tà yààmwethà'. Wet néephàt'et' Tuuntehen', wet yààme lhaamelh tha yok: - 'Ipuuhjwas, lahaanayejt'at 'ijwáalas tà tajwaatshitsoh, tà Yoos takyuum'nóyeh, tà ne'te-k wikyi tà 'weenhalhámej 'ilààt'nóyeh, tà 'ojweenho silààt tà 'is, wet 'àp hi'weenho lhaamelh kyek t'ekháakye'. 8Wet Yoos, tà nitààjwenhómkye 'not'ootlelis, yahuuminhlà lhaamelh, tsi hàp tà hi'weenhómkye 'Nooyalh tà 'Isi', màànhyejt'a'iwoye 'inaamelhteh, tà hi'ween'inámho'. 9Wet ky'áhyap'ante-k 'íikye-k Yoos hi'weenhat'inahlàmhen lhaamelh, tsi hàp tà 'iléejomkye lhaamelh t'ootlelis, tà lhaamelh t'ekháaye Jweesus. 10Tààjna wet, kyi hààte tà lheelhtaye Yoos, wet jwetaj latiiyay'pe 'nookyujwanhayh 'noolhuk tà lhaajkyalis wet 'inaamelh ky'áhya-k 'iyahanej'iyaawoynéje-k 'iyaatilhàj? 11Tajlháme tà 'iyaat'ekhákye tà hâàpe 'Noowuk Jweesus la'iisyaj tà tameenhla'inámej kyek 'inaatjwayhen', wet lhaamelh, 'àp hààtehla'iwóye 'inaamelh. 12Tàjt'et' wikyi 'ilààte Tuuntehenlhàmtestso wet, nilhóoqej lhaamelh tà yoktamh. Wet lhaamelh taky'aahúyet'et' Weelnaweh, wet Pâàwloh, tà 'ijweenhómkye 'noo'nàlitshayh, wet 'nooqàpjwayahay tà iskyee'alhóho', tà Yoos yeenejlhi lhaamelh, tà 'íihi wikyi tà qahâàpeya jwuulales. 13Wet tà lhaamelh 'iléeyej tà yààmwethà wet, Jwaakówoh, taahuy' tha yok: - 'Ipuuhjwas, lhek ky'ahuuyay'nóyeh. 14Siimonh, 'ijweelhne'inámho Yoosp'ante la'nààyij tà neeky'elhájyayeh, tà t'isiiyaqáye wikyi tà 'weenhakyelhámej, tà lhaam 'itíi-kye-k yenlaqaawikyíya', wet 'àp 'iwuujwyenhi lheey' lhaamelh. 15Wet tààjtso wet, yiiwíte Yooslhàmetwosp'ante lhààmtes, tà 'íihi Lahiih, tà yok: 16Kyek tajwaayhitshila tààjtso wet, 'otpiinhlah, wet 'oyaakyàjomhma-k 'oyeenlhi Laawit'wet, tà wáasi'. Wet 'o'yaqaankyehlahkyà lhiipeyh, wet 'oyaakyàjomhma-k 'oneeyhetphà', 17hààpqhila-k nilhóoqej 'iyhàj wikyi', nilhóoqej wikyi tà 'weenhakyelhámej, tà 'nojweelhpe 'olheey' lhaamelh, t'uuhikela 'Noowuk. 18Yooke 'Noowuk, tà 'itààjwnhátej wikyi' nilhóoqej 'imaayheytsoh, tâlhe 'ijwaalasp'ante neeky'enhyáyeh. 19[Wet Jwaakówoh, yikt'aat tà yààmlhi' tha 'àp yok:] - Wet hàp tà tameenej tà 'oyeene-k tok 'iwóoye-k 'iyaawolanahhatésa wikyi tà 'weenhakyelhámej, tà lhaamelh lhaa'itilhqáte Yoos. 20Tajlháme tà t'uhlà-k 'iyaathate lhaalhàmet kyek 'iyaajwenhómkye tà t'uhlà-k lhaa'itonitehohlà 'imak tà qóoq'ayeh, tà tâlhe yooslhayis tà qaniimatakyehen', lhà'ya 'nooqahi'nohyahayh, wet 'itshààwet tà 'nonààq'às la'wo', wet 'woyiis. 21Tsi hàp tà tâlhe tà neeky'éle tà 'íikye Mooyseslhàmetwos tà yààmejlhi lhaam', tà 'iikyàjwi 'not'aalhyaj'wetes, tà 'íihikye honhaates tà wikyi 'íihikye'. Wet tà tájpej 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet wet, lhaamelh taahúyhi Mooyseslhàmet. [Màànhyejp'antetso 'nolhààmet tà Jwaakówo yààmeh.] 22Wet màànhyejt'et'tso' tha', 'aapostolhlhayis, lhà'ya thàànhàyh, wet nilhoq Jweesusqawikyi', yomt'et''iskyee'alhóho lakyoowhay kyek t'âàhikye hi'noolh, tà ne'te-k yikkye Pâàwloh wet Weelnaweh, tà tiyààjomhma 'Ààntiyokíyah. Wet 'notkyúuma Jwuulas, tà 'àp lheey 'elh Wààlhsàwàs, lhà'ya Siilas, tà hâàpe hi'noolh tà lhaaménhyah, tà 'íihi Jweesusqawikyi'. 23Wet 'nothaatkye lhaamelh 'noojwukwyenek tà yok: 'Olhaamelh tà 'o'aapostolhlhayis, 'olhàà'ya thàànhàyh, 'apuuhjwas, 'olhaamelh 'othaat'ameye 'olhààmetnah 'aamey tà 'aa hàpehen 'oopuhjwas, tà qa'aahâpeya jwuu lales, tà lheeyayhi 'Ààntiyokíyah, wet tà 'àp lheeyayhi Síilyah, wet Siilísyah. 24'Olhaamelh 'olààtkye tà 'íikye wikyi tà tàlh'nooyehen', tà hi'ween'ameyho lhààmtes tà tok 'iwo'ataamsekísa', wet tà 'àp 'inuuhlà 'atiikyunhayahayh. Tsi hàp tà lhaamelh yok: T'uhlà-k 'nowolhiijtseka'amejen', wet 'is kyek lat'aamajayej Mooysesqalelhtshayaj. Tha hàp tà lhààmtestsoh, tok tàlh'nóoye 'olhaamelh kyek 'osúuknej. 25Wet hàp tààjtso tà tameenej tà 'olhaamelh 'o'ween tà 'is'aalhóho tà màànhyejtso tà 'ot'âàhi hi'noolh tà 'okyeen'ameyeh, tà hap'áaqej lhaapuhjwas tà lhaahumnhayh, tà lheeyis Weelnaweh wet Pâàwloh, 26tà hâàpe hi'noolh tà lawuumek'iti'pe Lhaawuk Jweesus Kilíisto lheey'. 27Wet 'athaana wet, 'olhaamelh 'okyeen'ameye Jwuulas wet Siilas, tà 'àp hààte 'ijweenhla'ameyho 'imak tà 'olhaamelh 'àp 'otíihi lahiinah. 28Tsi hàp tà 'Nooyalh tà 'Isi', wet 'olhaamelh, 'o'ween tà tok 'iwóoye-k 'olhuuhyen'ameyej 'imakt'a-k hâàpe'. 29Tajlháme tà t'uhlà-k 'aalatonitayehohlà 'imak tà 'noyaakyâje yooslhayis tà qaniimatakyehen', wet 'woyiis, wet 'itshààwet tà 'nonààq'às la'wo', wet 'nooqahi'nohyahayh. Kyek 'aalat'amajayejlà 'imaayheytso wet, 'aa'isikyela'alhóho'. Tààjtso wet, nojw 'olhààmet tà 'othaat'ameyeh. 'Is kyek Lhaawuk 'ii'amejen'. 30Wet màànhyejt'et'tso' tha', wikyi tà 'nokyeenhen', yikhen tà tiyâàjo 'Ààntiyokíyah. Wet lhaamelh yahuutt'et'wek Jweesusqawikyi', wet hi'weenho 'noojwukwyenektsoh. 31Wet 'notaahúyhi'. Wet màànhyejtso' tha', wikyi 'aqààswethà', tsi hàp tà 'nolhààmet- tso wet, hi'weenho latáamsek lhaamelh. 32Wet Jwuulas wet Siilas, tà 'àp hâàpe Yoos-lhàmetwos, wuujw tà 'ikyuujwa nhen lapuuhjwas, wet yaqhaajyenéje lhààm tes. 33Wet paajkye 'ijwáalas tà lhaamelh 'íiyej wikyiitsoh, wet tajwaatshi' tha', lhaamelh 'ijweenhómkye' tha yok: - 'Olhaamelh 'oyikhen'. Wet 'noyààmét'et' tha 'noyok: - Màhen', Lhaawuk latáamsek 'ii'amejen'. Wet lhaamelh yikhen tà yààple wikyii'naj 'ikyeenhen'. 34[Tha hàp tà Siilas yeene-k 'is kyek 'imààlhehkyà'.] 35Wet Pâàwloh wet Weelnaweh, qamaj 'iihi-p'antet'at 'Ààntiyokíyah. Wet lhaamelh, lha'ya wuujwpe 'iyhàj, 'iwop'antelakyuujwanhyája', tà yààmejlhi 'Noowuklhàmet, wet 'ijweelht'apej silààt tà 'is. 36Wet tà tajwaatshít'et' 'ijwáalas 'iyhàj wet, Pâàwloh yààme Weelnawe' tha yok: - 'Is kyek 'iyaakyâjo-k 'iyeekhen', kyek 'iyaat'isiyaqáye lhaapuhjwas tà 'íihikye ni-lhóoqej wikyii'wetes tà pajkye 'iyaajwenho 'Noowuklhàmet. Wet 'is kyek 'iyaayahin'pe lhaamelh, hààpqhila-k 'iyaahanej kyek 'is-t'aat lhaamelh. 37Wet Weelnaweh, yahuumínp'ante kyek lhaamelh 'ikyàj Jwàành, tà 'àp lheey 'elh Mâàlhkos. 38Tha hàp tà Pâàwloh, tok yeen'ísa-k 'ikyàj hi'no tà pajkyep'ante 'iléekye lhaamelh, tàjp'ante lhaamelh 'íihi Pàànjwílyah, wet tà tok 'àp yikkyép'ante tà lhaamelh yeenlhi lakyuumtes. 39Wet 'íihit'et' tà tok 'iskyeelhameleh, wet tameenej tà lhaamelh lhaahi'wenhathen'. Wet Weelnaweh, takyúuma Mâàlhkos, wet lhaamelh 'inuu'pe 'inààt tà tiyâàje Tsíipleh. 40Wet Pààwlotso' tha', takyúuma Siilas, wet yent'uunjwáya'. Wet wikyi tà 'iwóoye 'imak tà 'is, yaakyâje 'Noowuk'isyaj, wet tà ta-jwaatshi tààjtso wet, yik. 41Wet 'ilúunkye Síilyah, wet 'àp Siilísyah. Wet yaqhaajyenhen Jweesusqawikyi tà 'íi-hikye la'weetes tà 'weenhakyelhámej.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\