Hechos 16

1Wet Pâàwloh nikyâàthop'ante Léelweh, wet 'àp nikyâàtho Líislah. Wet 'íihit'et' tà hi'ween 'nookyujwanek tà lheey Tiimotéwoh, tà laqo jwuulalhàse', tà t'ekhaahyaj'íhi'. Tha hàp tà lajkya wet, lham liyéewoh. 2Wet wikyi tà 'iwóoye 'imak tà 'is, tà 'íihip'ante Líislah, wet 'àp 'iyhàj tà 'íihi 'Iikónyoh, yààméje tà 'is, Tiimotéwoh. 3Wet Pâàwloh, yahuumínp'ante kyek Tiimotéwo 'àp yikkye'. Wet takyúumah, wet 'iwolhiijtsekáyej. Wet hààpet'at jwuulales tà tameenej tà 'iwooynejetsoh, tsi hàp tà nilhóo- qej jwuulales tà 'íihikye honhaatestsoh, ya-haanej Tiimotewojkyah, tà liyéewoh. 4Wet lhaamelh yikhénp'anteh. Wet tà lhaamelh tiyààjopej wikyii'wetes wet, yaakyàjepej wikyi' 'nooqalelhtshayahay tà 'aapostolhlhayis wet thàànhày tà 'íihi Jweelusalenh yeenlhih, tà ne'te-k Jweesusqawikyi t'aamájej. 5Wet màànhyejt'et'tso' tha', Jweesusqawikyi', tà 'íihikye la'weetes tà 'weenhakyelhámej, 'noqhaajyenéji 'not'ekhaahyaj tà lhaamelh 'itíiye Jweesus. Wet 'ijwaalapej tha', lhà'yalhiip tà lhaa'iwunit lhaamelh. 6Wet lhaamelh 'ilúunkyep'ante honhat tà 'noyok Líijwyah, wet 'àp Wààlâsyah, tsi hàp tà 'Nooyalh tà 'Isi', 'nâàyejo lhaamelh kyek yààme 'nolhààmet kyek 'íihi 'Aasyah. 7Wet lhaamelh nikyâàtep'ante honhat tà lheey Míisyah, wet yahuumin kyek tiyâàjo Wiitínyah, tha hàp tà 'Nooyalh 'nâàyejo lhaamelh. 8Wet lhaamelh yikheent'at tà 'inúuke Míisyah, paj tha nikyààtelhayis honhat tà lheey Toolówas. 9Wet tà honaatsi wet, 'nopààyne Pâàwloh tatee'wenek. Wet hi'wéent'et' Mààselonya-lhele', tà taqaasit, tà 'iniityen' tha yok: - 'Is kyek lanek'uujwenah, wet ky'ot'nooyehen'. 10Wet tà hi'ween tatee'wenektso wet, tháhya' tha', 'olhaamelh 'ot'úuke 'oo'nàyij kyek 'oyikhen tà 'otiyâàje Mààselónyah. Tsi hàp tà 'othaatkye tà máatkye', tà Yoos tà t'ààn'noyehen', tà ne'te-k 'olhaamelh 'ojweenhómkye silààt tà 'is wikyiitsoh. 11Wet 'olhaamelh 'otiyààjohte 'noohi tà 'inuu'pe 'inààt, wet 'oyikhen tà 'otâlhe Toolówas. Wet 'o'iskyee'alhóho tà 'otiyâàje Saamolásyah, wet 'ijwáala' tha', 'àp 'oyikheent'at tà 'otiyààjelhayis Neeyápolis. 12Wet 'olhaamelh 'otàlhoohte' tha', 'otiyààjolhayis Jwiilípos, tà hâàpe wikyii'wet tà lhámhyah, tà Mààselonyalhip; wet 'àp hâàpe honhat tà loomanolhayis yenp'antela'wéeta'. Wet 'o'iihilhayist'at 'ijwáalas 'iyhàj. 13Wet 'ijwáala tà 'no'teelaq'wet wet, 'olhaamelh 'onúukephà', tà 'otâlho wikyi'. Wet 'otiyààjtewhàye teewok, paj tha 'onikyâàte honhat tà 'nowopej'not'aalhyahayáhi'. Wet 'olhaamelh 'otpààkyephàt'at, wet 'oyààmhopwethà 'atsiinhay tà lhaayahutwek. 14Wet 'iikyehte 'atsiinha tà lheey Líilyah, tà Tiiyatilalhele', tà lhaam lakyuumet weesas tà 'ikyààt, tà yenlawóomeka'. 'Atsiinhatso wet, lanoowahyaj'itíye Yoos, wet tà 'ilààte Pâàwlo tà yààmlhi wet, 'Noowuk 'ijwooyenkye t'ootle', wet t'ámmajej tà taky'aahúye 'imak tà Pâàwlo yààmeh. 15Wet 'nonaahyenhteh, tà hap'áaqej la'weetlheleyh, wet màànhyejtso' tha', 'iniityen'nohen' tha yok: - Kyek 'aamey lathaatkye-k máatkye tà 'ot'ekháaye 'Noowuk wet, 'is kyek latiiyàjaykyàjwi 'oowuke', wet lheeyayhlakyàjwih. Wet 'iniityen'nohen kyek 'omààlhéyej la'wet. 16Wet tàjte 'olhaamelh 'oyikhen tà 'otiyâàje 'not'aalhyaj'wet, wet 'íikye 'atsiinhalhutsha tà 'ahaantsaj, tà yiistej'ohlàmhen'. Wet tà yahaane 'imaayhey wet, wuujw tà 'nowolaqaaháya'. Wet laqaahatso wet, lhaam hi'weenhopej laqaaniyateyh. 17Wet 'atsiinhalhutshatso wet, 'imààlhkyet'at Pâàwloh wet 'olhaamelh 'oo'nàyij, wet t'àànlhit'at tha yok: - Hi'noolhtsi wet, takyuumhoplhi Yoos tà 'Atoojwphà', wet lhaamelh 'ijweelh'ameyho 'nààyij tà 'noojwahyaj. 18Wet yikt'aat tà 'iwooynejetso lhààmet, paj tha wuujwpe 'ijwáalas. Tha hàp tà Pâàwloh, tok yahuuminkye tààjtsoh, wet nitiilhaqlà' tha', yààme 'nooyalh tà nii'sa' tha yok: - 'Otíihi Jweesus Kilíisto lheey' tha 'oyok: Màky'ooye tà lhéehi 'atsiinhatsih. Wet tháhya' tha', 'inúuphà'. 19Tha hàp tà laqaaniyateyh, tà lhaamelh hi'ween tà nemhit' laqaaha'íhi', wet lhaamelh 'itsooqwethà Pâàwloh, wet 'àp Siilas. Wet lhaamelh 'ikyâàje wikyiiqasthawet, tà yaa-kyàjelhayis niyaatey tà lhaaménhyah. 20Wet lhaamelh 'itíikye tà tataakye 'nooqalelhthayajwos, wet yààme lhaamelh tha yok: - Hi'noolhtsih, tà hâàpe jwuulales, wuujw 'imak tà nii'sa', tà lhaamelh 'itíihi lhaa'wet. 21Lhaamelh 'ikyuujwan'inámej 'nookyumhyahay tà niit'uhawetáyej kyek 'iyaatkyumhlà', wok 'àp 'iyeenlhih, tsi hàp tà 'inaahàpehen loomanolhayis. 22Tà wikyi 'ilààte tà màànhyejtso wet, néeyejphà Pâàwloh wet Siilas, tà tataayhlà'. Wet 'nooqalelhthayajwos, yike lhaamelh, wet hiky'eesajen la'wuuyis, wet ne'te-k 'nopààjejwethà ha'là'. 23Wet wuujw tà 'notaasinwethà'. Wet tajwaatshi' tha', 'nothaatkyàjwi 'noop'onthih. Wet 'nosúuknej 'noop'onthiwo' tà 'none'te-k t'aamájej tà t'úuyeh. 24Tà lhaam 'ilààte tààjtso wet, 'ithaatkyàjwi hupqaakyowej 'elh tà 'ilapéeseh. Wet 'yuuy-tho taqààlàyh 'nooqàlàhih. 25Tha hàp tà honaajkyowej wet, Pâàwloh wet Siilas, t'aalhen', wet lhaamelh 'iteen 'noo- tenqayh, tà 'iwolhayislaqààjyajáye Yoos. Wet 'iyhàj wikyi tà 'nop'óohikye', 'ilààte lhaa-melh tà t'ikyoowethà'. 26Wet setlhayejt'at tà 'íikye honhaat'wahu tà 'ààytaji', paj tha nilhoq hup'wet tà 'waahulhih. Wet tháhya' tha', nilhóoqej huppeelh tajwookyehen', wet nilhóoqej wikyi tà 'nop'óohikye', t'aqaay tà kyiinhas, nààmkye'. 27Wet 'nómt'et' 'noop'onthiwo' tha', hi'ween huppeelis tà tajwookyehen'. Wet 'itoonhi la-jwaajnhat, wet yahuumin kyek lhaa'ilành. Tsi hàp tà yeene-k yikhen', wikyi tà 'nop'óohikye'. 28Tha hàp tà Pâàwloh, yom'ààytaji lapaq tha yok: - Tok 'iwóoye-k lheenlhi'ámej 'imak tà qa-nii'sa', tsi hàp tà 'olhaamelh, 'onilhooqwek tà 'o'iiqanah. 29Tà màànhyejt'et'tso wet, 'noop'onthiwo', t'aalhky'oye 'nookyàk. Wet lhaayaqelitlhi tà tiyààjkyàjwihup. Wet laqaamkyetey 'itíihi honhat tha', takyeettékye', 'íikye tà tataakye Pâàwloh wet Siilas. 30Wet 'inuuhatkyéphà' tha yok: - 'Iwuuhuyh, háats'i 'imak kyek 'owóoyeh, kyek 'otjwaayh? 31Wet lhaamelh yààme' tha yok: - 'Ekháaye Jweesus Kilíistoh, tà 'Noowuk, wet 'aatjwayhlah, 'aam wet ha'weetlheleyh. 32Wet lhaamélht'et' yààme 'Noowuklhàmet, tà 'ijweenholhayis lhaam', lhà'ya nilhóoqej 'iyhàj tà 'íiyej la'wet. 33Wet tà qamaj honaatsi wet, takyúuma Pâàwloh wet Siilas, wet 'iléejikye lanheeteyh. Wet màànhyejtso' tha', tháhya' tha', 'nonaahyen lhaam', tà hap'áaqej la'weetlheleyh. 34Wet lhaam wet, yahààne la'wet lhaamelh, wet 'itiihlà lhàq tà 'itii'pe la'wet. Wet lhaam', lhà'ya nilhóoqej la'weetlheleyh, wuujw tà 'aqààswethà', tà lhaamelh neky'e nikyâàte tà t'ekháaye Yoos. 35Wet 'ijwáala' tha', 'nooqalelhthayajwos, 'ikyeen laqaawos, tà ne'te-k 'ijweenho 'noop'onthiwo', kyek yok: - 'Is kyek lanuuhatkyéphà hi'noolhtsoh. 36Wet 'noop'onthiwo', yahaanhatej 'nolhàà-met tso Pâàwloh, wet yok: - 'Nooqalelhthayajwos wet, 'ithaatne'nóye lhààmet, tà lhaamelh ne'te-k 'o'aa'inuhatkyéphà'. Wet 'athaana wet, nukéephà', 'is kyek 'ataamsekis'i'amejen', tà lhekhen'. 37Tha hàp tà Pâàwloh, yààmét'et' tha yok: - Lhaamelh 'itaasinnaj'nowethà', tà 'íikye tà tataakye wikyi', tà qamaj tok yaqaalelh- te 'imak kyek 'ootes; wet lhaamelh hip'oo-naj'nóhikye', tà 'olhaamelh 'ohâàpe looma-nolhayis. Hà yahuuminlhayis kyek 'iweesqátej tà 'inuuhat'noképhà', 'athaanah? Tok 'is'aalhóho-k màànhyejtsoh. 'Is kyek lhaamelht'a-k nààmhen', kyek 'inuuhat'noképhà'. [Yoot'et'ke tà taahuy Pâàwloh.] 38'Nolhààmtestso wet, kuuykolis yahaanhatej 'nooqalelhthayajwos. Wet màànhyejtso' tha', 'íihi tà nowaayhen', tà lhaamelh neky'e yahaanej tà Pâàwloh wet Siilas hâàpe loomano lhayis. 39Wet 'nooqalelhthayajwos, nekhént'et' tà ya-hóoye lhaamelh, wet t'ámmajej tà yààmhop-wethà'. Wet lhaamelh 'inuuhatkyéphà', wet ne'te-k yikky'ooye wikyi'. 40Wet màànhyejt'et'tso' tha', 'inúukephà', tà 'nop'óohikye', wet tiyààjkyàjwi Liilyawuke'. Wet lhaamelh hi'ween Jweesusqawikyi' tha', 'iwolakyoowhaya'. Wet màànhyejt'et'tso' tha yikhen'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\