Hechos 17

1Wet lhaamelh 'inúukep'ante tà 'Àànjwípoliseh, wet tà 'Aapolónyayeh, wet nikyààtholhayis honhat tà lheey Teesalónikah. Wet 'íikye hup tà jwuulales t'aalhyaj'wet, tà 'íihi honhaattsoh. 2Wet Pâàwloh, mànhyejt'alhaampej, yik tà yahóoye lhaamelh. Wet 'íihip'ante laajtumjwáya 'ijwáalas tà 'not'eelaq'wetes, tà lhaam yààmhopwethà lhaamelh. 3Wet 'yiithat 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, wet yaqaalelhàt 'nolhààmet tà yààme Meesíyas tà t'uhaawétej kyek lap'aattseyaj'íhi', wet 'àp t'uhlà-k 'inúuphà', kyek tâlho 'noop'itseyheyh. Wet yààmét'et' lhaamelh tha yok: - Hi'no tà 'ojweelh'ameyho', tà lheey Jwee-sus, wet hààpet'at Meesíyas. 4Wet 'íikye 'iyhàj jwuulales tà t'ekháakye lhààmet. Wet lhaamelh lhaa'ithate Pâàw-loh wet Siilas. Wet wuujwpe liyeewolhayis tà lanoowahyahay'íye Yoos, lhà'ya 'atsiinhay tà qaalelhàjen', tà qa'iwéelhayah, 'àp hààte t'ekháakye Pààwlolhàmet. 5Tha hàp tà jwuulales tà niit'ekhayákye', wet t'iskyeenhyahay'íhikye'. Wet takyuumalhayis wikyi tà 'imaaknenawethà', tà 'àp nii'sa'. Wet yahuutwek wuujwpe wikyi', wet waa-tanej tà yaqaasóphà wikyii'wet. Wet lhaamelh 'inúuye Jwaason'wet, tà lhaamelh t'úu ke Pâàwloh wet Siilas, tsi hàp tà lhaamelh yahuumínp'ante kyek 'inuuhatkyephà', tà 'iikyekyàjwihup, kyek 'itíikye tà tataakye wikyi'. 6Tha hàp tà tok hi'wéent'et' lhaamelh. Wet màànhyejt'et'tso' tha', takyuumalhayis Jwaasonh, lhà'ya 'iyhàj wikyi tà 'iwóoye 'imak tà 'is, wet 'itíikye tà tataakye niyaatey tà 'ii'pe wikyi'. Wet lhaamelh t'àànhen' tha yok: - Hi'noolhtsih, tà yààq'lehyen nilhoq wikyi tà 'ii'pe honhat, 'àp hààte nààmho honhaatnah. 7Wet Jwaasonh, 'iwola'wéeta lhaamelh. Wet nilhóoqej lhaamelhtsih, tok 'iwolaháaya Seesalhqalelhtshayahayh, tajlháme tà yok: 'Iikye 'eelh niyaat, tà lheey Jweesus. [Yoot'et'ke lhaamelh.] 8Wet tà lhaamelh 'iwooyetso wet, 'ijwiitseyenwethà wikyi', lhà'ya laqaaniyateyh. 9Wet niyaateytsoh, takyuump'antehlà kyiinajt'àj tà Jwaasonh, lhà'ya 'iyhàj, tiisqanejkyelatape', wet màànhyejt'et'tso' tha', 'inuuhatkyéphà'. 10Wet tà nikyâàtet'et' tà honaatsi wet, tháhya' tha', wikyi tà 'iwóoye 'imak tà 'is, takyúuma Pâàwloh wet Siilas, wet 'ikyeenho Weeléyah. Wet lhaamelh yààmhént'et' tha', tiyààjkyàjwi hup tà jwuulales t'aalhyaj'wet. 11Wet jwuulales tà 'íihi Weeléyah, lakyoowhay'íhikye', tok màànhyej 'iyhàj tà 'íihi Teesalónikah, tajlháme tà 'yaqámnej tà ta-kyuumhlà 'nolhààmet. Wet 'ijwaalapej tha', lhaamelh 'iteetshan 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, tà lhaamelh yahuumin kyek hi'ween kyek máatkye-k màànhyejtso 'imaayhey tà Pâàwloh wet Siilas yààmeh. 12Wet màànhyejt'et'tso' tha', wuujwpe jwuulales tà t'ekháakye 'nolhààmet, wet 'àp hààte 'atsiinhay tà liyeewolhayis, tà qaalelhàjen', wet lhà'ya hi'noolh tà qa'iwéelhayah. 13Tha hàp tà jwuulales tà 'íihi Teesalónikah, hàpet' tà lhaamelh yahaanej tà Pâàwlo 'àp hààte 'ijweenho Yooslhàmet wikyi tà 'íihi Weeléyah, wet lhaamelh yikhen tà tiyâàjo honhaattsoh. Wet 'íihi tà', 'àp hààte yaqaa'tshayen wuujwpe wikyi', paj tha nemhit' 'no'ween 'nootámsek. 14Tha hàp tà', thajwájya' tha', Jweesusqawikyi', 'ikyeen Pâàwloh, tà ne'te-k tiyàj'inààttsajpéyeh. Wet Siilas, lhà'ya Tiimotéwoh, 'imààlhekyehkyà'. 15Wet wikyi tà yikt'et'kyàjwii Pâàwloh, yahàànho honhat tà lheey 'Aaténas. Wet Pâàwloh, 'ijweenho lhaamelh tà ne'te-k lhaamelh 'ijweele Siilas, wet Tiimotéwoh, kyek yok: - T'uhlà-k 'aalaqelitwethà-k lahàànay'no'. Wet màànhyejt'et'tso' tha', lhaamelh tapiilhkye la'nààyij. 16Wet Pâàwloh, tàjp'ante qamaj 'iniihihlà lhaamelh, tà 'íihi 'Aaténas, wet 'ilààte lahuusek tà lalhaaq'li'íhi', tà hi'ween 'nookyeyàlis tà tapóoyej wikyii'wet. 17Wet màànhyejt'et'tso' tha', yààmhopwethà jwuulales, lhà'ya wikyi tà lanoowahyahay'itíye Yoos, tà 'iit'apejkyàjwi hup tà 'not'aalhyaj'wet. Wet 'ijwaalat'apej wet, 'àp 'íihi wikyiiqasthawet, wet yààmhopt'awethà wikyi tà yahóoye lhaam'. 18Wet 'íikye wikyi tà yahankye'imáakej, tà 'noyok 'eepikulewolhayis, wet 'eestoyikolhayis, wet lhaamelh waatanej tà yààmhoplhit'a Pâàwloh. Wet 'íikye 'iyhàj tà yok: - Háats'i 'imak tà yààmejlhi 'ààmlhiyistsih? Wet 'iyhâjt'et' yok: - Màànhyejt'a-k yààmejlhi yooslhayis tà neeky'e'. Tsi hàp tà Pâàwloh, 'ijweenhómkye wikyi' silààt tà 'is tà yààme Jweesus, wet 'àp yàà-me tà wikyi tà 'yinhen', 'inuuhikephàlah. 19Wet lhaamelh takyúumat'et' Pâàwloh, wet yahààne 'nooqalelhthayaj'wet tà 'noyok 'Àà lesqakyenaj. Wet 'not'yààtshane' tha 'noyok: - Hà 'iwóoye-k 'olhaamelh 'ohaanej 'àp háats'i 'nookyujwanhyaj tà neeky'e', tà lhààmejlhih? 20Tsi hàp tà 'aam', latuumhatkyehen 'ooky'otey 'imak tà naamlàthíkye'. 'Olhaamelh 'ohuumin kyek 'ohaanej 'imaaktsoh. Háats'i 'imak tà hâàpe'? [Yoohent'et'ke lhaamelh.] 21(Tsi hàp tà nilhóoqej 'Aatenaslheleyh, wet wikyi tà tàlhkyeehent'atsoh, tà 'íihi 'Aaténas, lhaamelh tok 'íikye 'eelh 'imaayek kyek yahuuminkye', tajlháme tà yahuuminlhayis kyek yààmeh, wet 'àp 'ilààtkye', 'imakt'a-k hâàpe-k neky'e 'nohaanej tà 'íikye'.) 22Tà màànhyejt'et'tso wet, Pâàwloh, tà taqaasit tà 'íikye tà tataakye wikyi tà 'íiyej 'Ààlesqakyenaj, taahuy' tha yok: - Hi'nolh, 'Aatenaslheleyh, 'o'aahi'wenay tà maatkyet'at tà 'aahâpe wikyi tà 'ekhaahtses. 23Tsi hàp tà pajkye 'oluunkyet'at ha'weetayh, tà 'oyaahin 'aqaayos'wetes. Wet màànhyejtso' tha', 'o'ween 'aqaathatkyà'wet, tà 'not'et''itíihi 'nootshànhay tà yok: 'NOTÍIYE YOOS TÀ QA'NOOTÀJWLÉKA'. Wet hàp tààj-tsó'we Yoos tà 'ojweelh'ameyho', tà 'aamey lat'aalhayeh, tà tok latààjwelayky'oye'. 24Yoos, tà hâàpe tà yeenlhíp'ante honhat, wet nilhóoqej 'imaayhey tà 'íihikye honhat, tà lhaam 'àp hâàpe puule' wet honhat lawuuk, wet tok hàp kyek 'iikyàjwi hupuuy tà 'noo-kelhénhayh. 25Wet tok 'àp hàp kyek 'iwaatlà 'nookeyey kyek taky'óoteh, kyek màànhyej kyek 'iwaat- là 'imaayekt'a-k hâàpe'. Tsi hàp tà lhaam', hàp tà hi'weenho nilhóoqej wikyi la'waa-tshankyeyaj, wet layaalh, wet 'àp hi'wee-nhómkye nilhóoqej 'imaayheyh. 26Wet 'iwehyáalha 'noo'woyis tà lhaam yee- nejlhi nilhóoqej wikyi', tà yahuumínp'ante kyek lhaamelh 'iihla'pe nilhoq honhat. Wet yaqaalelhtép'ante lawhààlis, lhà'ya laqaa-honhates tà lhaamelh 'iihihlah. 27Tsi hàp tà t'uhlà-k lhaamelh t'úuke lhaam', wet 'elat' 'àp yaqaatlà', tà lhaamelh takyaast'a'petsoh. Tha hàp tà máatkye', tok 'íikye 'inaa'elh kyek hâàpe-k lhaam 'atoojwého'. 28Tsi hàp tà 'iyéehi lhaam', wet 'àp 'iyaalhaniwalayenwethâhi lhaam', wet lhaamt'at tà tameen'inámej tà 'iyéekye'. Màànhyej tà 'àp 'iwóoye 'iyhàj poowetalhayis tà 'ii'ameyhi', tà lhààmet yok: Tsi hàp tà 'inaamelh, 'iyaa-tâlhe lhaam'. 29Wet máatkye', tà 'iyaatâlhe Yoos wet, tok 'iwóoye-k 'iyeene-k lhaam hâàpe kyiinajqa'tu', wok kyiinaj tà 'ipeelaj, wok tuunte', wok 'nolheenekt'a-k hâàpe-k tâlhe hi'no la- tiikyunhayaj. 30Paajkye tà Yoos 'iteelàytej wikyi tà màànhyejtso latiikyunhayahayh, tà lhaamelh nhanakye'imáakej, tha hàp tà tààjna wet, Yoos 'isúuknej nilhóoqej wikyi tà 'ii'pe honhat, kyek lhaa'itilhqathen'. 31Wet hàp tà tameenej tà yaqaalelhte 'ijwáala tà 'iwohlalaqaalelhthayajáye wikyi', kyek yaqaalelhthiyejela laqaalelhthayaj tà 'is-'aalhóho'. Wet hààpqhila tààjtso-k yenlawóoya hi'no tà pajkye yaqaalelhtéje lakyuumettsoh. Wet 'àp pajkye yaqaalelhàt tà màànhiyejatsoh, tsi hàp tà 'inuuhatphà hi-'nootsoh, tà 'itààlhtho 'noop'itseyheyh. [Màànhyejt'et'tso 'nolhààmet tà Pâàwlo yààmeh.] 32Tha hààpet'et' tà lhaamelh 'ilààte tà yààme wikyiip'itseyhey tà 'inuuhikephàlah, wet 'íikye 'iyhàj tà 'ilààklhih. Wet 'iyhàj wet yok: - 'Olhaamelh 'owaatlà-k 'àp 'olààt'áme-k lhààmhiyela 'imaaktsoh. 33Wet màànhyejt'et'tso' tha', Pâàwloh 'inúuphà', tà tâlho lhaamelh lakyoowej. 34Tha hàp tà 'íikye 'iyhàj tà t'ekháakye lhààmet, wet lhaamelh lhaa'ithate lhaam'. Wet 'íikye 'eelh tà lheey Yoonísyoh, tà hâàpe 'nooqalelhthayajwo tà takyuumhilhi 'Ààles- qakyenaj, wet 'àp 'eelh wet, 'atsiinha tà lheey Láamalis, wet lhà'ya 'iyhàj wikyi'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\