Hechos 18

1Wet tàjp'ante tajwaatshi 'imaayheytso wet, Pâàwloh tâlho 'Aaténas, wet yik tà tiyâàje Koolíntoh. 2Wet hi'wéent'et' jwuulalhàs tà lheey 'Aakílah, tà Poontolhele'. Lhaamtso wet, neeky'e tà nààmh, tà tâlho 'Iitályah, lhà'ya laky'eejwah, tà lheey Piisílah. Tsi hàp tà niyaat tà lheey Lâàwyoh, 'iwómp'ante lhààmet, tà ne'te-k nilhóoqej jwuulales kyek yikky'ooye Lóomah. Wet Pâàwloh, yahóoye lhaamelh. 3Wet tà lakyuumet 'àp hààpet'at 'eelhkyumet wet, 'imààlhéyej lhaamelh. Wet lhaamelh taky'ootejwek lakyuumet. Tsi hàp tà lakyuumet wet, hàp tà yeenwethà hupuuy tà weesas. 4Wet nikyààtet'apej 'ijwáalas tà 'not'eelaq'wetes wet, Pâàwloh tiyààjt'apejkyàjwi hup tà 'not'aalhyaj'wet, wet yààmhopwethà wikyi'. Wet yaqáalho wikyi tà jwuulales, wet 'àp 'iyhàj tà liyeewolhayis. 5Wet tàjp'ante nààmhen Siilas wet Tiimotéwoh, tà tâlho Mààselónyah, wet Pâàwloh tatshuupíye tà yààme 'nolhààmet, wet 'ijweenhomkyepej jwuulales tha yok: - Jweesus, hâàpe Meesíyas. 6Tha hàp tà lhaamelh tataayhlà Pâàwlo, wet 'ilààklhih. Wet màànhyejt'et'tso' tha', Pâàwloh 'isiikyâthi la'wuuyis, wet yààme lhaamelh tha yok: - Ha'wooyisayh, 'is kyek 'ii'pe 'eetheyh. 'Olhaam wet, tok 'ootes'íhi'. 'Otààlhte 'athaa- nah, tà neky'e 'ohóoye wikyi tà qahâàpeya jwuulales. 7Wet yikt'et'ky'ooye lhaamelh, wet yahóoye hi'no tà lheey Jwúustoh lawuuke', tà 'iiwhàye 'not'aalhyaj'wet. Lhaamtso wet, hâàpe hi'no tà lanoowahyaj'itíye Yoos. 8Wet hi'no tà 'ii'pe 'not'aalhyaj'wet, tà lheey Kilíispoh, t'ekháaye 'Noowuk, lhà'ya nilhóoqej la'weetlheleyh. Wet wuujwpe Koolintolheleyh, tà lhaamelh 'ilààte 'nolhààmet, wet 'àp t'ekháakye'. Wet 'nonaahyenhen'. 9Wet honaatsít'et' tha', 'Noowuk lhaahi'nàltej Pâàwloh. Wet taahúyej tha yok: - Yej lanooway', 'ààmlhih, tok 'iwóoye-k laky'eet. 10Tsi hàp tà 'olhaam 'o'ii'ámej, wet ky'áhya-k 'iihikyela 'elht'a-k hâàpe-k takey 'itii'ámej, kyek yeenhla'áme 'imak tà qanii'sa'. Tsi hàp tà wuujwpe 'ooqawikyi tà 'íihi honhaatnah. 11Wet Pâàwloh, 'imààlhéhip'ante Koolíntoh, paj tha 'íihi nekkyà 'iwehyáalhah 'ii'pe lhoota', wet 'ikyuujwanej Yooslhàmet lhaamelh. 12Tha hàp tà', tàjp'ante Wààlyonh hâàpe niyaat tà 'ii'pe honhat tà lheey 'Aakáyah, wet jwuulales lhaa'ithatwek tà tataayhlà Pâàwloh. Wet lhaamelh yahàànép'ante 'nooqalelhthayaj'wet. 13Wet taahuyhen' tha yok: - Lhaamtsi wet, yaqáalho wikyi kyek 'iwuujwyen Yoos, tha hàplham tà tataayhlà 'olhaamelh 'ooqalelhtshayaj. 14Wet tà Pâàwlo waatanej tà yààmlhi wet, Wààlyonh, yààme jwuulales tha yok: - 'Eeh, jwuulales, kyek 'iihikyet'at 'imak kyek naaya-k lates, wok 'nolhíiqoy', wet 'oteelàythi'net''ameyej, màànhyejt'a tà la'nààyij 'ookyumet. 15Tha kyek 'iwet 'nolhààmtest'at, wok hàp 'nolheeyis, wok 'àp 'imak tà 'aqaalelhtshayahayh, wet 'iwóoye-k 'aameyayt'a-k lateetshanayh. Tsi hàp tà 'olhaam wet, tok 'ohuumin kyek 'olhayenlawóoya 'imaayheytsó'we'. 16Wet lhaam 'ikyeenkyeqanhiky'oye 'nooqalelhthayaj'wet. 17Wet tà màànhyejt'et'tso wet, nilhóoqej wikyi 'itsooqlhi hi'no tà lheey Sóostenes, hi'no tà lhámhyah, tà 'ii'pe 'not'aalhyaj'wet, wet lhaamelh 'ipààjlhih, tà 'íikye tà tataakye 'nooqalelhthayaj'wet. Tha hàp tà Wààlyon wet, màànhyejt'a-k tok hi'weenh. 18Tha hàp tà Pâàwloh, qamaj 'iihit'at Koolíntoh wuujwpe 'ijwáalas; wet tajwaatshít'et' tha', yààme wikyi tà 'iwóoye 'imak tà 'is tha yok: - 'Oyik. Wet tà nikyâàtho 'noohisqasthawet tà lheey Seenléwah, wet yiisitkye la'wooleyh, tsi hàp tà pajkye 'itíikye tà tataakye Yoos lhààmet. Wet tà tajwaatshi tààjtso wet, lhaam', lhà'ya Piisílah wet 'Aakílah, tiyâàjo 'noohi tà 'inuu'pe 'inààt, tà tiyâàje Síilyah. 19Wet nikyâàthot'et' 'Eejwesoh, wet hàp tà hi'nààyhi lhàà'yas. Wet tiyààjkyàjwi 'not'aalhyaj'wet, tà yààmhopwethà jwuulales. 20Wet jwuulalestso wet, 'iniityen kyek 'imààlhéyej'ayej lhaamelh 'iyhàj 'ijwáalas. Tha hàp tà lhaam', tok 'iwóoyeh, 21tajlháme tà yààme lhaamelh tha yok: - 'Oyik. Tsi hàp tà 'olhaam wet, t'uhlà-k 'o'íiyej 'nooqàjyaj tà tataay'alhohonah, tà 'iihihla Jweelusalenh. Tha hàp tà 'otpiinhla'ameyeh, kyek Yoos yahuumínkye' Wet tiyâàjop'ante 'noohih, wet 'àp yik tà 'inuu'pe 'inààt, tà tâlho 'Eejwesoh. 22Wet nikyâàtet'et' Seesaléyah, wet 'àp yik tà tiyâàje Jweelusalenh, tà 'iwosiilâta Jweesus- qawikyi'. Wet màànhyejt'et'tso' tha', 'àp yik tà yààple 'Ààntiyokíyah. 23Wet paajkyep'ante 'ijwáalas tà 'íihi', wet tajwaatshi' tha', 'àp 'inúuphà', tà yik. Wet 'ilúunkye Wààlâsyah, wet Líijwyah. Wet 'iwolaqhaajyhayahaya nilhóoqej Jweesus-qawikyi'. 24Wet 'íikyep'ante jwuulalhàs ta lheey 'Aapólos, tà 'Aalejwanliyalhele', tà nikyâàtho 'Eejwesoh. Hi'nootso wet, wuujw tà yahaanej tà yààmlhih, wet wuujw tà nitààjwélej 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih. 25Lhaam wet, pajkyep'ante 'nokyuujwanej 'Noowuk'nàyij, wet tà hâàpe hi'no tà 'ikyutit'imáakej wet, yaqámlelhàt tà yenlakyuujwanhyája 'imak tà 'iiyejlà 'Noowuk. Tha hàp tà tajlháme 'noonahyaj tà tâlhe Jwàành, tà nitààjwélej. 26Wet waatanej tà yààmlhi' tha', tok lanoowahyaj'itíhi lhààmtes, tà 'iikyàjwi 'not'aalhyaj'wet. Wet Piisílah, lhà'ya 'Aakílah, taky'aahúyeh. Wet tà 'Aapólos 'iléeyej tà yààmlhi wet, lhaamelh 'itiiyejqanhiky'oye wikyi' tha', 'yisejlhiip tà lhaamelh yaqaalelhtho Yoos'nàyij. 27Wet tajwaatshíp'ante' tha', lhaam yahuumin kyek tiyâàje 'Aakáyah. Wet tà màànhyejtso wet, Yoosqawikyi', hiky'áatlhayej tà ne'te-k yik. Wet lhaamelh 'ithaate lhààmet 'Noowukkyujwanhay tà 'íihi 'Aakáyah, tà ne'te-k t'aamajlà lhaam'. Wet tàjp'ante ni-kyâàtho 'Aakáya wet, wuujw tà taky'óote wikyi tà Yoos'isyaj tà tameenej tà t'ekhaahyahay'íhikye'. 28Tsi hàp tà wuujw tà laqhaajyhayaj'íhi', tà 'ituumhatkyà jwuulaleslhàmtes, tà 'itíikye tà tataakye wikyi'. Wet 'itààlhte 'Nootshànhay tà 'íihi Lahiih, tà yaqaalelhàt tà Jwee-sus hâàpe Meesíyas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\