Hechos 19

1Wet tàjp'ante 'Aapólos qamaj 'iihit'at Koolíntoh, wet Pâàwloh tiyâàjomkye honhaates tà 'iikye'pe kyeenhas, wet nikyâàthop'ante 'Eejwesoh. Wet hi'wéent'et' 'iyhàj wikyi tà 'iwóoye 'Noowuklhàmet, 2wet yààmét'et' lhaamelh tha yok: - Hà lataakyumayp'antehlà 'Nooyalh tà 'Isi', tàjp'ante neky'e 'ekhaahyahay'íhikye'? Wet lhaamelh nikyúulho' tha yok: - Qhaa', ky'ayhthiyejent'a-k 'ohaanej kyek 'íikye 'Nooyalh tà 'Isi'. 3Wet ta'yààtshanét'et' lhaamelh tha yok: - 'Àp háats'ip'ante 'imak tà 'nonaahyen-'ameyej? Wet lhaamélht'et' yok: - 'Noonahyaj tà tâlhe Jwàành, hàp tà 'nonaahyen'noyejen'. 4Wet Pâàwloh yok: - Jwàành, 'inaahyénp'ante wikyi tà 'ilée-kye laqeeyis tà nii'sa'. Wet yààmép'ante wi-kyi' tha yok: T'uhlà-k lat'eekhayaye hi'no tà 'imààlhkye 'oo'nààyij, tà hâàpe Jweesus, tà Meesíyas. 5Tàjp'ante lhaamelh 'ilààte tààjtso wet, ti-yààjolhayis 'inààt, wet 'nonaahyenhen' tha', 'notíihi 'Noowuk Jweesus lheey'. 6Wet tà Pâàwlo 'itii'pe takeeyey wet, 'Noo-yalh tà 'Isi', nààm'pe lhaamelh. Wet lhaamelh waatanej tà 'iwóoye 'nooq'ajlhiky'ulh tà 'weenhakyelhámej, wet 'ijwéelhp'ante 'nolhààmet tà tâlhe Yoos. 7Wet nilhoq lhaamelh tha', 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk. 8Wet Pâàwloh 'ijwuutkyàjwi hup tà 'not'aalhyaj'wet. Wet yààmlhit'apej tha', wuujw laqhaajyhayaj tà 'íihi'. Wet yikt'aat, paj tha 'iwee'lalis 'íihit'et' laajtumjwáyah. Wet yààmhopt'awethà wikyi', wet 'àp yaqáalho', tà 'ijweenhómkyet'apej Yoosniyatyaj. 9Tha hàp tà 'íikyep'ante 'iyhàj tà lhaahit'unhthen', wet tok t'ekháakye 'nolhààmet, mat taahúye 'Noowuk'nàyij, tà 'itíikye tà tataakye wikyi'. Tà màànhyejt'et'tso wet, Pâàwloh, lhaa'itiyejqanhiky'oye lhaamelh, wet hi'weenhatqanhi 'nookyujwanhayh. Wet nilhoq 'ijwáalas tà yààmhopwethà lhaamelh, tà 'iip'antekyàjwi 'nookyujwanhyaj'wet, tà lawuuk hi'no tà lheey Tiilánoh. 10Màànhyejt'et'tso' tha', yikt'aat, paj tha nek-kyààmis 'íihi nitàk. Wet hàp tà tameenej tà nilhóoqej wikyi tà 'íihi 'Aasyah, jwuulales wet liyeewolhayis, 'ilààtkye 'nolhààmet tà yààme 'Noowuk. 11Wet Yoos hi'nààlit lheenhay tà 'ààytesíkye', tà 'itíihi Pààwlokeyeyh. 12Wet 'notkyúuma weesaslhipey tà Pâàwlo 'yuukye', wok 'àp lat'ookep'otes, wet 'notiikye'pe 'not'inhaayajlànhayh, wet màànhyejtso' tha', 'not'inhaayahayh, yikky'ooye lhaa-melh, wet 'nookyalh tà nii'sa', 'inúukephà'. 13Tha hàp tà 'íikye 'iyhàj jwuulales, tà 'iluunhen', tà yahaanej tà 'inuuhatkyéphà 'nookyalh tà 'nii'sa', wet lhaamelh jwetaj 'ituumhatkye lhaayhi 'Noowuklhey', tà lhaamelh taahúyej 'nookyalànhayh, wet yot'apej: - 'Otíihi Jweesus, tà hâàpe tà Pâàwlo yààmejlhih, tha 'oyok: 'Nukéephà'! 14Wet 'íikyep'ante wikyi tà lhaalapuhjwas, tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, tà màànhyejp'antetso lakyuumet. Lajkya wet, jwuulalhàs, tà lheey 'Eeséwah, tà 'noohusewosqaniyat. 15Tha hàp tà 'nookya tà nii'sa', nikyúulho lhaamelh tha yok: - Jweesustso wet, 'otààjwélej, wet 'àp hààte 'ohaanej'íhi hi'no tà lheey Pâàwloh. Tha mat 'aamey wet, ky'àj 'àp háats'i', 'aameyayh? 16Wet hi'no tà 'imak tà nii'sa' 'íihi', tiyààjt'et'pe lhaamelh. Wet 'ituumhatkyà lhaamelh, wet tataakyehlà lhaamelh, paj tha lhaamelh 'inuuke'alhóho tà yikky'ooye la'wet, tha taliiky'ikyehen', wet 'àp lanheetey'íhikye'. 17Wet nilhoq wikyi tà 'íihi 'Eejwesoh, jwuulales wet liyeewolhayis, yahaanky'oye 'imaaktsoh. Wet nilhóoqej lhaamelh tà lanoowahyahay'íhikye'. Wet 'nowuujwyen 'Noowuk Jweesus lheey'. 18Wet wuujwpe wikyi tà neky'e t'ekháaye 'Noowuk tà nekhen', tà lhaa'ijwelejen 'imak tà nii'sa', tà lhaamelh yeenlhilhámej. 19Wet 'àp hààte wikyi tà lhayen'aqààpjwatsésa', 'íikye wuujwpe lhaamelh tà 'ikyààj-'alhóho 'nolhààmethis, wet hip'oohen', tà 'itíikye tà tataakye nilhoq wikyi'. Wet tà 'noyaahinhlà laha' 'nolhààmethistsoh, wet 'no'wéent'et' tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha tijwek milhlhayis kyiinajt'àhes tà wuujw laha'. 20Wet màànhyejt'et'tso' tha', yikt'aat 'Noowuklhàmet tà wuujwphà', wet 'no'ween tà wuujw laqhaajyhayaj tà 'íihi'. 21Wet tàjp'ante tajwaatshi 'imaayheytso wet, Pâàwloh yomt'et''is'aalhóho lakyoowej kyek tiyâàjo Jweelusalenh, tha hàp tà yahuumin kyek yahooyejkye'pe Mààselónyah wet 'Aakáyah. Wet latiikyunhayájt'et' yok: - Kyek tajwaayhitshila-k 'o'íihi Jweelusalen wet, t'uhlahlà-k 'àp hààte 'oyaahin'pe Lóomah. 22Wet 'ikyeenhóp'ante Mààselónyah nitààkjwas laky'ootjwas, Tiimotéwoh wet 'Eelástoh. Wet lhaam', 'imààlhehi'ayej 'Aasyah. 23Wet 'ijwaalasp'antékye wet, wuujw tà wikyi tok 'àp latáamsekej 'Noowuk'nàyij. 24Tsi hàp tà kyiinajwo tà lheey Leemétyoh, tà yeenejwethà kyiinaj tà 'ipeelaj 'noowukeyhyas tà 'iteeky'eynejlà 'noowuke tà 'notíiye yoostsinha tà lheey Yaanah, wet hi'weenhopej wikyi tà lakyuumet tààjtso' tha', tok ky'áaye laha'. 25Wet yahuutt'et'wek laqaawikyi', lhà'ya nilhoq 'iyhàj tà lakyuumet màànhyejtsoh. Wet yààme lhaamelh tha yok: - Ya'yhàj, lahaanayejt'at tà lhaakyumetnah, hàp tà tameen'inámej tà 'iyaa'wen 'imaayek. 26Tha hàp tà lahaanayej, wet 'àp lalààtakye', tà 'noyààmejlhi hi'no tà lheey Pâàwloh, tà lhaam yaqáalhejo wikyi' lhààmet tà yok: Yooslhayis tà 'nookelhenhayh, tok hâàpe Yoos. Wet hàp tà tameenej tà wuujwpe wikyi tà 'itiilhqathen latiikyunhayahayh, tok ts'íilaq tà 'íihi 'Eejwesoh, tajlháme tà 'àp nilhooqt'a'pe 'Aasyah. 27Wet 'athaana wet, tok ts'íilaq lhaakyumet kyek 'isiila'alhóho wet tok 'àp 'nowolaháaya', tajlháme tà nemhilat' 'àp lahaa'íhi 'noowuke tà lawuuk yoostsinha tà wuujw, tà lheey Yaanah. Wet tàlhoomhma-k 'noqaasóhi lawuujwyaj, yoostsinhatsoh, tà hâàpe 'atsiinha tà nilhoq wikyi tà 'íihi 'Aasyah, lhà'ya nilhóoqej wikyi tà 'ii'pe honhat, 'iwuujwyenh. 28Tàjp'ante lhaamelh 'ilààte 'imaayheytso wet, lajwiitseyahay'íhikye'. Wet t'àànhen' tha yok: - Lawuujwyaj'íhi Yaanah, tà 'Eejwesolheley laqaayostsinha'. 29Wet wikyii'wet wet, nemhit' qaalelhàjkyà'. Wet wikyi', lhayom'iwehyáalha tà tiyâàje tetshaanaj'wet. Wet lhaamelh 'ikyààj-lhámkye Wáayoh wet 'Aalistálhkoh, tà Mààselonyalheleyh, tà Pààwlolhà'yas. 30Wet Pâàwloh yahuumin kyek 'inúuphà-k tiyâàjo wikyi', tha hàp tà 'Noowukkyujwanhayh, tok 'iwaahinphà'. 31Wet 'àp hààtét'et' 'íikye 'iyhàj niyaateyh, tà 'íihi 'Aasyah, tà laqaala'yis, tà 'ithaate lhààmet tà yok: - Tok 'iwóoye-k 'aala'nàlitphà', kyek lhée-hi tetshaanaj'wet. 32Wet wikyi' t'àànhen' tha', tok qaalelhàjkyà' 'imak tà lhaamelh yààmeh. Tsi hàp tà wuujwpe lhaamelh tà tok yahaanej 'imak tà lhaayahutejwek. Wet wuujw tà wikyi' tok 'iwolatáamseka'. 33Wet 'notààlhthóp'ante wikyi' hi'no tà lheey 'Aalejwánloh, wet jwuulales yahuutlhíh. Wet lhaam 'itíiphà takey', tà ne'te-k ni-ky'eethen', tsi hàp tà 'itíikye-k yààmlhilatape', tà 'íikye tà tataakye wikyi'. 34Tha lhaamelh nitààjwélej tà hâàpe jwuula-lhàs, wet màànhyejt'et'tso' tha', lhaamelh lhayom'iwehyáalha tà t'àànhen' tha yok: - Lawuujwyaj'íhi Yaanah, tà 'Eejwesolheley laqaayostsinha'. Wet màànhyejp'antetsoh, paj tha 'ijwaala'wetes 'íihi nitàk tà t'aay'. 35Tà lapéese wet, hi'no tà 'noyenlawóoya pààpelh tà 'itshàànhi', yaqáalho tà yààhâye wikyi'. Wet yààme wikyi' tha yok: - Hi'nolh, 'Eejwesolheleyh, ky'àj 'àp háats'i hi'no-k nhaanáyej tà lhaa'wetnah, t'úuye Yaanawuke', tà lhaam hâàpe yoostsinha tà wuujw, wet tà 'àp t'úuye tuunte tà la-peeyaq'íhi', tà tàlhpuuléyeh. 36Tààjtso wet, ky'áhya-k 'íikye hi'no-k hâàpe-k yahanej'iwooynéje-k lhààmet 'itiihlà'. Wet tà màànhyejtso wet, t'uhlà-k lawoyay'ataam- sekísa'. Tok 'iwóoye-k lanaaqenhilhi 'imak kyek lheenaylhih. 37Tsi hàp tà hi'noolh tà lakyààjay'alhohotsih, tok hàp kyek t'eetankyàjwi yooswuket'a-k hâàpe', wet tok 'àp lhaamelh 'ilààklhi 'aqaa-yostsinha'. 38Tha kyek Leemétyoh, lhà'ya kyiinajwos tà 'íiyej lhaam', 'itíikye-k t'isuujwqanhyaj'itíye 'elht'a-k hâàpe', wet 'iwóoye-k lhaamelh t'i-suujwqáne-k 'íikye tà tataakye 'nooqalelhthayaj'wet. Tsi hàp tà 'íikye niyaateyh, wet 'nooqalelhthayajwos, tà yahaanej tà 'iteetshan 'imaayheytsoh. 39Wet kyek laniityenay 'eelh 'imaayekt'a-k hâàpe', wet 'is kyek 'aalahutayejwek, wet latiiyakye tà tataakye 'noowophahyaj tà lhámhyah, tà 'iwóoye-k yomqaalelhàj. 40Tsi hàp tà 'imak tà 'iyeenlhi 'ijwaalanah, wet 'is'aalhóho wet tameenhla'inámej kyek 'not'isuujwqanej'ináme 'imak tà qanii'sa'. Tsi hàp tà tok 'íikye 'imak kyek 'is'aalhóho', kyek tameenej kyek 'iyaalhanihutweknah. 41Wet tàjp'ante 'iléeyej tà 'iwooyetso wet, yahààmit tà lhaayahutwek wikyi'. Wet yààme' tha yok: - Màhen'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\