Hechos 2

1Tà nikyâàtet'et' 'ijwáala tà Peentekostes wet, nilhooqwek lhaamelh tà lhaayahutwek. 2Wet t'iseetlhayejt'at tà pitsaajlà 'imak tà tàlhpuuléyeh, tà màànhyej'iwóye layaalh tà 'ààytaji' tà yaajwúthi'. Wet tapóoyej hup tà lhaamelh 'iikyàjwih, tà tapààkyéphà'. 3Wet lhaahi'nàlitej lhaamelh 'nooq'ajlhiky'ulh tà màànhyej'iwóye 'iitàjjwaqas. Wet lhaahi'wenhathen', wet yahoo'pe 'elh 'iwehyáalhapej lhaamelh. 4Wet nilhóoqej lhaamelh tà 'Nooyalh tà 'Isi' tapóoke'. Wet lhaamelh waatanej tà 'iwóoye 'nolhaayhilh tà 'weenhakyelhámej, wet 'iwooyet'at 'nolhààmtes tà lhaam 'Nooyalh hi'weenho lhaamelh. 5Wet 'íihip'ante Jweelusalen jwuulales, hi'noolh tà lanoowahyahay'itíye Yoos, tà tàlhóomkye nilhóoqej honhaates tà 'weenhakyelhámej, tà 'iikyàjwi puuletsih. 6Wet tà pitsaaje 'imaakpaqtso wet, wuujwpe wikyi tà lhaayahutwek. Wet lhaamelh tok yahanej'iwooynéje latiikyunhayahayh, tsi hàp tà 'elh 'iwehyáalhapej 'ilààtet'at tà 'nowóoye 'nolhààmtes tà lhaayhi'. 7Wet lhaamelh t'iséelitej, wet wuujw tà 'inúuyejphà'. Wet yok: - Ky'àj kyi màànhyej? Hà qahâàpeya Waalileyalheleyh nilhóoqej lhaamelhnih, tà yààmwethà'? 8Wet kyi hààte tà 'inaa'elh 'iwehyáalhapej 'ilààte lhààmtes tà puyeej'alhóho'? 9Tsi hàp tà 'inaahàpehen wikyi tà tâlho Páaltiyah, wet Méelyah, wet 'Eelamh, wet 'inaa'yhàj la'wet Meesopotámyah, Jwuuléyah, Kaapalósyah, Póntoh, wet 'Aasyah, 10wet Jwilíijyah, Paanjwílyah, 'Eejwíptoh, wet honhaates tà Liiwyalhipeyh, tà toott'áhomkye Siiléneh. 'Àp hààte 'iikyena wikyi tà tâlho Lóomah, jwuulales tà maatkyehen', wet 'iyhàj wikyi tà 'iwóoye Mooysesqalelhtshayaj, 11wet Keleetalheleyh, wet 'Aalawyalheleyh. Tha hàp tà 'inaanilhóqej tà 'iyaalàte lhaamelh tà 'iwóoye 'ilhaalhàmtes, tà yààmejwethà 'imaayhey tà wuus, tà Yooslhenhayh. 12Wet nilhóoqej lhaamelh wuujw tà t'iséelitej, wet tok yahaanej 'imak tà hâàpe'. Wet ta'yààtshanlhamele' tha yok: - 'Àp háats'i 'imak tà hâàpe tààjnah? 13Tha hàp tà 'íikye 'iyhàj tà 'ilààkwethà' tha yok: - 'Wooknhast'at, tsi 'ilààyejen hat'es tà haq'óonek. 14Tà màànhyejtso wet, Tuuntehen', néephà-t'et'a', lhà'ya 'iyhàj tà 'íihi tijwek 'ii'pe 'iwehyáalhah, wet 'ijwiitsenej lapaq tà taahuy'pe wikyi' tha yok: - 'Ipuuhjwas, hi'nolh tà 'aajwulales, wet nilhóoqej 'aamey tà lheeyayhi Jweelusalenh, hanaayej 'imak tà 'oyààmeh, wet ky'ahuuyaye 'olhààmtes. 15Tsi hàp tà tok màànhyej'iwóye 'atiikyunhayahay tà 'iiyejlà', tà lheenaye-k 'wooknhas, tsi hàp tà qamaj neeky'ejwála'. 16Tajlháme tà hààpet'at tààjna 'imak tà Yooslhààmetwop'ante lheey Jwoowelh yààmeh, tà yok: 17Kyek nikyààthiyela 'ijwáalas tà lapéeseh, yooke Yoos, wet 'otsààyhla'pe 'Ooyalh nilhoq 'not'isan'. Wet 'alees tà hi'noolh, wet 'aleestsinhayh, yààmhiyela 'imak tà máatkye', tà Yooslhàmet. 'Aqaamahses, tatee'wenhay'ihihlah, wet 'aqaathànhàyh, tajwiilhanhenhnah. 18Máatkye', 'ijwaalasni wet 'otsààyhla'pe 'Ooyalh nilhóoqej 'ooqawos, hi'noolh wet 'atsiinhayh, wet lhaamelh yààmhiyela 'imak tà máatkye', tà Yooslhàmet. 19Wet 'opààynhiphàla 'olheenhay tà wuus, tà 'ipuuléyeh, lhà'ya 'ootetnhay tà 'ihonháateh, 'woyiis, wet 'iitàj, wet tuutsaj. 20Wet 'ijwaala', welanhlahonaatsíya', wet 'iwee'lah, welanhla'woyíisa', tà qamaj niikyàtáye 'Noowukqa'ijwála', tà wuujw lasiilatyaj. 21Wet 'elht'a - k hâàpe-k t'àànky'oye 'Noowuk, kyek t'àànéje lheey', hààpqhila - k tajwaayh. 22Hi'nolh, 'Iisla'elhles, ky'ahuuyaye 'olhààmtesnah: Jweesus tà Naasaletlhele', hi'no tà Yoos yaqaalelhàt'ameyho tà hâàpe laqaalelhtsek, tà Yoos yeenejlhi lhaam' 'nooqàp-jwayahay tà 'isiis, lhà'ya 'noo'nàlitshay tà wuujw tà laqhaajyhayahay'íhikye', wet 'nootetnhayh, tà 'íihi 'aameyh, màànhyej tà lahaanayejt'at, 23lhaamtso wet 'noyaakyàjnaj'ameyeh, màànhyej tà pajkyep'ante lakyoowej Yoos, tà paj-kyep'ante yahaanej 'imak tà 'iihikyelah. Wet lataakyumayeh, wet lhaakyàjayho wikyi tà nii'wéna Yoosqalelhtshayaj takeeyeyh, wet lap'aajtayej kuluus tà lalàànayh. 24Tha hàp tà Yoos 'ijwaayhtej lataajyhayahay tà 'nootàhyaj, wet 'inuuhatphà', tà 'itààlhtho 'noop'itseyheyh, tsi hàp tà tok 'iwóoye-k 'nootàhyaj 'itsooqlhih. 25Tsi Laawit, yààméje' tha yok: 'O'weent'at 'Noowuk tà 'ii'nóyej, tsi hàp tà tumeejt'at 'oojwomqat, wet hààpqhila - k tameenej kyek tok 'nowaalaynhila'nóyeh. 26Wet hàp tà tameenej 'ot'ootle tà laqààjyaj'íhi', wet 'ooq'ajlhiky'u tà lhaa'yaqànitlhih, yàt pajla' tha', 'ot'isan' 'iwot'eelaq'weta'pe laqaanihhayaj. 27Tsi tok la'nààyhihla 'noohusey'wet 'oohusek, wet tok lawaahnhiyeja 'Aamajkyet kyek hi'weenhla 'nootàhyaj. 28Latààjwnhat'nóyej 'nààyhay tà 'noo'watshankyeyaj, wet lataaponithila'nóyej 'nooqàjyaj tà 'o'íikye tà lataatakye'. 29Hi'nolh, 'ipuuhjwas, 'oyeene-k 'iwóoye-k 'oyààméje Laawit, tà lhaates, tà 'yílhp'anteh, wet 'notjhàànp'anteky'oye', wet t'o', 'ii'inamejen', yàt hàp 'ijwaalanah. 30Tha hàp tà lhaam Laawit, hâàpe hi'no tà Yoos hi'nààlitej lahaanhyaj, wet yahaanejt'at tà Yoos 'imaattho lhààmet, tà 'ijweelh tha yok: 'Otiihla'pe 'aweej'wet 'ààs tà tàlhoomhma 'isan'; hààpqhila-k 'ii'pe 'aniiyatyaj. 31Wet tà hi'weenép'ante 'imak tà 'iihikyela wet, yààme Meesíyas tà 'inúuphà', wet yok: Lahuusek wet, tok 'no'nâàyhi 'noohusey'wet, wet t'isan', tok hi'ween 'nootàhyaj. 32Wet máatkye', pajkyenaj Yoos 'inuuhatphà hi'nootsoh, tà hâàpe Jweesus; wet nilhóoqej 'olhaamelh tà 'o'weenej tà màànhyejtsoh. 33Wet tà màànhyejtso wet, Yoos 'ineeyhtéj- phà lajwóomqat. Wet tà tajwaatshi tà ta-kyuumhlà 'Nooyalh tà 'Isi', tà tâlhe 'Noojkyah, màànhyej tà pajkye 'nojweenho', wet 'itsààyhkyà 'imak tà la'weenaynah, lhà'ya tà lalààtayeh. 34Tsi hàp tà Laawit, tok tiyâàjo puule'; tha hàp tà lhaamt'at tà taahuy' tha yok: 'Noowuk yààme 'Oowuk tha yok: Pààphà', túmej 'oojwómqat, 35yàtla - k 'otiikyàjwi 'apaaky'olh 'ataahjwas. 36Wet máatkye', tameenej tà 'oyok: Nilhoq wikyi tà 'Iisla'elh, t'uhlà-k wuujw tà yahaa-nej tà lhaam Jweesus, tà lap'aajtayej kuluus, hààpet'at tà Yoos pajkye yeene 'Noowuk wet Meesíyas. 37Tà lhaamelh 'ilààtét'et' tààjtso wet, t'ootlelis taky'iijiyejíkye'. Wet lhaamelh yààme Tuuntehen', lhà'ya 'iyhàj tà 'aapostolhlhayis, wet yok: - 'Ipuuhjwas, kyihla 'owóoye 'olhaamelh? 38Wet Tuuntehen', nikyúulho' tha yok: - 'Aatilhqatayhen', wet 'iwaatlà-k 'aa'elhay 'iwehyáalhapej 'nonaahyen' tha', 'notíihi Jweesus Kilíisto lheey'. Kyek màànhiyejatso wet, 'notààyhthila'ameyhómkye 'aqeeyis, wet lataakyumayhlahlà 'not'awaayhet tà hâàpe 'Nooyalh tà 'Isi'. 39Tsi hàp tà 'aalawuhuyt'at 'imak tà Yoos pajkye lhààmet 'ameyej, wet 'yáje 'aleesayh, lhà'ya lhaamelh tà 'atoosehen', nilhóoqej lhaamelh tà 'Noowuk, tà lhaaqaYos, t'àànhiyelah. 40Wet yààmép'ante wuujwpe 'iyhàj 'nolhààmtes, tà tuméeje lhaamelh. Wet 'iniityen lhaamelh tha yok: - 'Aajwayhtayej wikyi tà nii'isa'alhohonah. 41Wet màànhyejp'antetso' tha', lhaamelh tà takyuumhlà lhààmet, tiyâàjop'ante 'inààt, tà 'nonaahyenhen'. Wet 'ijwaalanetso wet, 'íihi laajtumjwáya milhlhayis wikyi tà neky'e lhaa'ithatej Jweesusqawikyi'. 42Wet lhaamelh lhaahit'untejíkye 'aapostolhlhayiskyujwanhyaj. Wet yikt'aat tà lhaa-melh lhaa'ithatwek, wet tà 'àp hiky'eesajpejlhamejen pàành, wet tà 'àp 'iwopejt'aalhyahaya'. 43Wet 'noonowahyaj nikyààtpe nilhóoqej wi-kyi', wet 'aapostolhlhayis yeenlhi wuujwpe 'nooqàpjwayahayh wet 'noo'nàlitshayh. 44Wet nilhóoqej lhaamelh tà t'ekhaahyahay'íhikye', yikt'aat tà lhaa'ithatwek. Wet tok 'íikye 'elh kyek lhaahits'ilaqátej 'imak tà 'íiyej, tajlháme tà nilhóoqej lhaamelh tà laqààyet. 45Wet lhaamelh 'iwom laqaa'imayheyh, nilhoq 'imak tà 'íiyej. Wet hiky'eesajlhamelej, wet hi'weenhómkye nilhóoqej 'iyhàj, wet 'iyaahnejt'ahlà 'elh 'iwehyáalha laneeky'ethayaj. 46Lhaamelh wuujw tà lhaa'ithatwek, wet nilhoq 'ijwáalas tà lhaayahutwek, tà 'iikyàjwi Yooswuke'. Hiky'eesajpejlhamelej pàành, tà 'íihikye la'weetes, wet t'ootlelis, máatkye tà laqààjyahay'íhi'. 47Wet lhaamelh 'iwolaqààjyajáye Yoos, wet nilhóoqej wikyi tà 'iwolaháaya lhaamelh. Wet 'ijwaalapej tha', 'Noowuk 'iwolhíipayej laqaawikyi' lhaamelh tà nikyâàte tà tajwaayhen'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\