Hechos 20

1Tàjp'ante tajwaatshi tà 'nowo'nolhààq'lehyája wet, Pâàwloh t'àànhlà wikyi tà 'iwóoye 'Noowuklhàmet. Wet 'iwolakyoowhaya', wet 'àp tatsuujwelejwethà', wet yààme' tha yok: - 'Oyikaayh. Wet tà tajwaatshi tààjtso wet, yik tà tiyâàje Mààselónyah. 2Wet 'ilúunkye honhaates tà 'íihi Mààselónyah. Wet yomwuujw lhààmtes tà 'ikyuujwanej wikyi'. Wet tajwaatshi' tha', nikyâàthop'ante honhat tà lheey Léesyah. 3Wet 'íihip'ante 'iwee'lalis laajtumjwáyah. Wet tà waaq'alhkyà tà yikhiikyela 'noohi tà 'inuu'pe 'inààt, tà tataaye Síilyah, wet yahaanej tà jwuulales 'iwolakyoowhayáyej tà 'ilàànhlah. Wet màànhyejt'et'tso' tha', yom'is'aalhóho latiikyunhayaj tà tapiilhkye tà Mààselónyayeh. 4Wet wikyi tà lhàà'yas wet, Sóopatelh, tà Weeleyalhele', wet 'Aalistálhkoh, lhà'ya Seewúnloh, tà tàlhoolhayis Teesalónikah, wet Wáayoh, tà Leelwelhele', wet Tiimotéwoh; wet lhà'ya Tíikikoh, wet Tolóojwimoh, tà 'Aasyalheleyh. 5Wet lhaamelhtso wet, t'ikyuun'ohlàmhen'. Wet lhaamelh 'iniihi'ohlàmhen', tà 'iihilhayis Tolóowas. 6Wet tajwaatshi 'ijwáalas tà 'notujw pààn tà lajlhiisqáta', wet neky'e 'olhaamelh 'otâlhe Jwiilípos, wet 'oyikhen tà 'onuu'pe 'inààt. Wet tà 'àp tajwaatshi 'ijwáalas 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah, wet 'olhaamelh 'ojwit lhaamelh, tha 'íihi Tolóowas. Wet hàp tà 'o'iihilhayis, paj tha 'ijwáalas 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk. 7Wet 'ijwáala tà t'ikyun tà 'nooqohyaj wet, 'olhaamelh 'olhaayahutejwek pààn tà 'oky'eesajlhamelej. Wet Pâàwloh 'ikyuujwanhen wikyi', paj tha nikyâàte tà honaajkyowej. Tsi hàp tà 'inuuhiphàlah, kyek 'ijwáala'. 8Wet 'íikye wuujwpe 'nookyàkis tà 'yuhóomkye', tà 'iikyàjwi hupqaakyowej tà túmphà', tà hàp tà 'olhaamelh 'o'iikyàjwih, tà 'olhaa-yahutwek. 9Wet 'íikye maahse tà lheey 'Eewutíkoh, tà tapààphà'pe huppeelhàs. Wet lhaam wet, nahaati 'ilàành, wet 'imà', tsi hàp tà Pâàwloh, pitaaj tà yààmlhih. Wet tà tok tumhlà nahaati wet, nikyààtkyà', tà tàlhpe hupqaakyowej 'elh tà 'íihi laajtumjwáyah, tà 'íihi tà túmphà'. Wet 'noneeyhetphà' tha 'yilh. 10Wet màànhyejtso' tha', Pâàwloh 'inuuhkyà', wet taqhoospe lhaam'. Wet tatsuujwélej tha yok: - Yej lalhaaq'alaywethà', tsi hàp tà la-'waatshankyeyaj'íhi'. 11Wet yààpnho tà túmphà'. Wet hiky'eesaj pàành, wet tujw. Wet yikt'aat tà yààmlhih, paj tha nikyâàte tà 'ijwaaláhyah. Wet màànhyejtso' tha yik. 12Wet lhaamelh 'ikyàj hi'noomahse' tha', la-'waatshankyeyaj'íhi'. Wet wuujw tà laqààjyahay'íhikye', lhaamelh. 13Wet 'olhaamelh 'olhaajwlháho 'noohi tà 'inuu'pe 'inààt, tà 'otiyâàje honhat tà lheey 'Aasonh, tà hààpqhila-k Pâàwloh tàlhoomhah, kyek nekhiila'nokehen'. Tsi hàp tà lhaam', pajkye waaq'alhkyà latiikyunhayaj tà màànhyejtsoh, wet yok: - 'Olhaam 'ot'àskyà', pajla' tha 'onikyâàtho 'Aasonh. 14Wet tà lhaam 'ijwiit'nohen', tà 'o'iihilhayis 'Aasonh, wet 'olhaamelh 'othaatphà'. Wet 'oyikheent'at, paj tha 'onikyâàte Miitiléneh. 15Wet 'olhaamelh 'otàlhMiitiléneyeh, tà 'onuu'pe 'inààt, wet tà 'àp 'ijwáala wet, 'oyiiwithilhayis honhat tà lheey Kyíiyoh. Wet 'àp 'eelh 'ijwáala' tha', 'onikyààtholhayis 'noohis'wet tà lheey Sáamos. Wet 'oyikheent'at, tà 'onuu'pe 'inààt, wet 'àp 'otqaasthi'ayej Toloojwílyoh, wet, 'àp 'ijwáala' tha', neky'e 'onikyààtelhayis honhat tà lheey Miilétoh. 16Tsi hàp tà Pâàwloh, 'iwolatiikyunhayaja' tha', 'inuu'pe 'Eejwesoh, tsi hàp tà tok ya- huumin kyek taqaasthi 'Aasyah. Tsi hàp tà lhaam', naqéenho Jweelusalenh, tsi yahuumin kyek 'íihi', kyek tajiila 'ijwáala tà Peentekostes, kyek 'waawulhiyet'a la'weekyaj. 17Wet tà 'íihi Miiléto wet, 'iwolaqaakyenekáho 'Eejwesoh. Wet t'àànhlà thàànhày tà Jweesusqawikyiwos, tà ne'te-k yahóoyeh. 18Wet tà lhaamelh nààme wet, Pâàwloh yàà-me' tha yok: - 'Aamey wet, lahaanayejt'at nilhoq 'oo-kyumhyaj tà 'o'ii'amejen', tâlhe 'ijwaalahte neeky'enhyáyeh, tàjte 'onikyâàtho 'Aasyah. 19Tsi hàp tà 'otkyuumhoplhi 'Noowuk tha tok 'olhayenwúujwa'. Wet wúujwpej 'olhaajw-yhayaj tà 'íihi', wet 'àp 'nolheelhtshayahay tà nikyààtpej'nóyeh, tà tâlhe jwuulales tà 'iwopejlakyoowhaya'nóyej. 20Wet tok 'íikye-k 'oléeyej kyek 'ojweelh'ame-yho', wet 'àp 'okyuujwan'ameyej, nilhoq 'imak tà 'is, tà 'o'iikyepej tà tataakye wikyi', wet tà 'àp 'o'iihipej ha'weetes. 21Wet 'ojweenhomkyepej jwuulales, lhà'ya wi-kyi tà 'weenhakyelhámej, tà t'uhlà-k lhaa-'itilhqáte Yoos, wet 'àp t'ekháaye Lhaawuk Jweesus Kilíistoh. 22'Athaana wet, 'Nooyalh tà 'Isi' 'iniityen'no kyek 'otiyâàje Jweelusalenh, tha hàp tà tok 'ohaanej 'imaklat' kyek hâàpe-k 'noyeen'nó-ye-k 'oyààmqanhih. 23Tha hàp tà honhatt'a-k hâàpe-k 'o'íihi wet, Yoosyalh tà 'Isi', 'ijweelhpej'nóho' tha yok: 'Nop'oohla'ámhi', wet hap'aattseyaj'ihihlah. 24Tha hàp tà ky'ààjt'at. Tsi hàp tà 'ot'ijwee-yhikyét'a 'ot'isan', tajlháme tà 'ot'uhlà-k 'otaj lapes 'oo'nàyij, wet 'àp 'otaajtho la'wet 'nookyumet tà 'Noowuk Jweesus hi'ween-'nóho', tà ne'te-k 'ojweelh silààt tà 'is, tà yààme Yoos'isyaj. 25Wet 'athaana wet, 'ohaanejt'at tà nilhóoqej 'aameyte 'o'iipej'ameyej, tà 'àp 'ojweelhte-'ameyho silààt tà yààme Yoosniyatyaj, tok 'iihikyela 'aa'elhayt'a-k hâàpe-k 'àp hi'weenh- la'no'. 26Wet tà màànhyejtso wet, 'oqaalelhàt'ame-yho' 'ijwaalanah 'olhààmet tà 'ojweelh'ame-yho', tha 'oyok: Tok 'iihikyela-k 'o'iiyejlà 'aa-'elhayt'a-k hâàpe' la'wooyis. 27Tsi tok 'iikyehte-k 'oléeyej tà 'ojweelhpej-'ameyhómkye nilhoq 'imak tà Yoos lakyoo-wej. 28'Athaana wet, 'is kyek 'aalatetshanayh, wet 'àp hààte lateetshanay nilhoq wikyi tà Yoos-yalh tà 'Isi' 'ayenlawóosa'. 'Is kyek lhekaaykyàjwi 'Noowukqawikyi', tà lhaam yaqaalhejihlà la'wooyis. 29Tsi hàp tà 'ohaanejt'at tà nààmhenhla t'owaalhas tà kyoowalhnhas. Wet kyek 'ot-jwaayhitshila wet, tiyààjomhma 'akyoowejayh, wet tok 'a ahip'attsenhenhnah, tà 'aahâpe Yoosqawikyi'. 30Wet wikyi tà 'apuuhjwas, neehikyephàlah, tà yààmhiyela 'imaayhey tà niimatakyehen'. Wet 'itoonhlalhámkye 'Noowukkyujwanhayh. 31Wet tameenej tà 'oyok: Hiyej lateekmahthen', tikyuunakye nekkyààmiste 'íihi laaj-tumjwáyah, tàjte 'o'aa'ikyujwanwethà', honaajkyepej, 'ijwaalakyepej, yàt pajpej tha 'otaajwlhi'atapehen'. 32Wet tààjnah, 'ipuuhjwas, 'oyaakyàj'ameye Yoos, lhà'ya lhààmet tà la'iisyaj'íhi', tà laqhaajyhayaj'íhi-k 'aa'ikyiyhelithenhnah, wet 'àp hi'weenhla'ameyho laqààyet, tà 'aahap'aqayej nilhóoqej Yoost'amajkyetes. 33Tok hàp kyek 'ot'aqàànhyaj'itíye kyiinajt'àj, wok 'àp kyiinajqa'tu', wok 'àp weesaj. 34Mat lahaanayejt'at tà 'ookeyeynah, hàp tà tameenej tà 'o'ween 'imak tà 'owaatlà', lhà'ya 'imak tà 'o'yhàj tà 'ii'nóyej 'iwaatlà'. 35Nilhooqtshi tà 'okyuujwan'ameyej kyek lataakyumwethà', hààpqhila-k lataaky'otaye lhaamelh tà lajlaqhaajyhayahaya'. Hiyej la-p'eethatakye Lhaawuk Jweesus lhààmet tà yok: Lhà'yalhiip laqààjyaj 'o'elh kyek 'iwot'awaayhéta wikyi', tok màànhyej kyek lhaam kyek takyuumhlà 'not'awaayhet. 36Wet tàjte tajwaatshi Pâàwlo tà yààme 'imaayheytso wet, laqaamkyetey 'itíihi honhat, wet t'aalh, tà lhà'ya nilhóoqej lhaamelh tà 'íiyej. 37Wet màànhyejtso' tha', nilhóoqej lhaamelh wuujw tà taajwkyehkyà'. Wet lhaamelh tatsuujwelejlhi Pâàwloh, wet hits'u laky'aalo'. 38Wet wuujw tà lhaamelh yahuumnhikyét'a Pààwlolhàmet tà yok: - Tok 'àp la'weenayhla'no'. Wet lhaamelh 'yuununkye', tà tiyâàje 'noohih.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\