Hechos 21

1Wet tàjte tajwaatshi tà 'olhaamelh 'oyikky'ooye lhaamelh wet, 'otiyààjolhayis 'noohi tà 'inuu'pe 'inààt, tà 'is'aalhóho tà tiyâàje Koos. Wet 'eelh 'ijwáala' tha', 'otiyààjelhayis Lóolas. Wet 'àp 'otàlhoolhayis tha', 'otiyâàje Pâàtàlàh. 2Wet 'íihi tà 'o'weenlhayis 'noohi tà 'inuu'pe 'inààt tà tiyààjiyela Jweenísyah. Wet hàp tà 'olhaamelh 'otiyâàjo', wet 'oyikkye'. 3Wet 'o'weenelhayis Tsíipleh, tà túmej 'oots'ámqat, wet 'oyikheent'at tà 'onuu'pe 'inààt, tà 'ottaayelhayis honhat tà lheey Síilyah. Wet 'onikyààtholhayis lhiip tà lheey Tíiloh, tsi hàp tà 'íihi tà t'uhlà-k 'nosqoonhkyà lalhuk 'noohih. 4Wet 'olhaamelh 'ot'úuke wikyi tà 'iwóoye 'Noowuklhàmet, wet 'o'weenlhayis tha', 'o'iiyejlhayist'at lhaamelh, paj tha 'ijwáalas 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk. Wet lhaamelh 'ijweenho Pâàwloh 'nolhààmet tà tâlhe Yoosyalh, tà yok: - Hiyej latiiyâje Jweelusalenh. 5Wet tàjte tajwaatshi 'ijwaalastso wet, 'oyikhen'. Wet nilhóoqej lhaamelh, lhà'ya laky'eejwas, wet lalees, 'yuunun'nokehen', paj tha 'otjwaayej wikyi'. Wet tà 'onikyààtelhayis hoolo tà 'iiwhàye 'inààttsajpe', wet 'ooqamkyetey 'itiihilhayis honhat tha', 'ot'aalhen'. 6Wet 'otsuujwelhkyewek, wet tajwaatshi' tha', 'olhaamelh 'otiyâàjo 'noohih. Wet lhaamelhtso wet, yàpilhkyela'wéeteh. 7Wet 'olhaamelh 'otàlhoohte Tíiloh, wet 'oyaakyâjo tà 'onuulhayispe 'inààt, paj tha 'onikyâàtho Toolemáylah. Wet hàp tà 'íihi tà taj lapes tà 'onuulhayispe 'inààt. Wet 'íihi tà 'olhaamelh 'owosiilâta wikyi tà 'iwóoye 'imak tà 'is, wet 'omààlhéyej lhaamelh tha', 'ijwáala 'iwéelhkye'. 8Wet 'àp 'ijwáala' tha', 'àp 'olhaamelh 'oyikhen', tà 'olhàà'ya Pâàwloh, tà 'otiyààjelhayis Seesaléyah. Wet tàjte 'onikyààtholhayis wet, 'otiyààjkyàjwi 'noowuke tà lawuuk Jweelípeh, tà Yoosqasilàtwo', tà hâàpe 'eelh wikyiip'ante 'noqaalelhàtkyà', tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk. Wet 'olhaamelh 'omààlhéyej la'wet. 9Wet hi'nootso wet, laleestsinhay 'íihi tumwek, tà hats'iilaqaswethà', tà lhaamelh yahaanej tà yààme 'imaayhey tà 'iihikyelah. 10Wet paajkye 'ijwáalas tà 'o'iihilhayis Seesaléyah, wet hàp tà nààm Yooslhàmetwo tà lheey 'Ààlàwoh, tà tâlho Jwuuléyah. 11Wet tà lhaam nààm'noyehen wet, takyúuma Pààwloqawaq. Wet 'inaayhetlhámej, tà 'inaayhtej taqààlàyh, wet takeeyeyh. Wet yok: - Hàp tààjna 'imak tà 'Nooyalh tà 'Isi' yààmeh: Yok: Hi'no tà lawuuk 'nooqawaqnah, hàp tà jwuulales tà 'íihi Jweelusalenh 'iwoynhiyejelat'na-k 'inaayhetlhih, wet yaa-kyàjomhma wikyi tà qahâàpeya jwuulales takeeyeyh. 12Tà 'olhaamelh 'olààte tààjtso wet, 'olhaamelh, 'olhàà'ya wikyi tà la'wet honhaattsoh, 'oniityen Pâàwlo' tha 'oyok: - Tok 'is kyek latiiyâjo Jweelusalenh. 13Wet màànhyejtso' tha', Pâàwloh nikyuulh'nohomhen' tha yok: - Kyi hààte tà lataajwkyehkyà', wet lalhaaq'litaylhi 'ot'ootle'? Tsi hàp tà 'olhaam', 'owaaq'alhkyà', tok ts'íilaq kyek 'nonaayhthilhina'no', tajlháme tà 'àp hààte 'iwóoye-k 'o'yilhpe 'Noowuk Jweesus lheey', kyek 'o'ii-hihla Jweelusalenh. 14Wet tà 'olhaamelh naamqálho wet, 'oléeyej. Wet 'oyok: - 'Is kyek 'nowooyet'at 'imak tà 'Noowuk latiikyunhayaj. 15Wet 'olhaa'iwaq'lhatkyehkyà'. Wet tàjte tajwaatshi 'ijwaalastso wet, 'oyikhen tà 'otiyâàje Jweelusalenh. 16Wet 'àp 'íikye 'iyhàj 'nookyujwanhay tà tâlho Seesaléyah, tà nek'nookehen'. Wet lhaamelh 'ikyààjtelhámkye 'nookyujwanek tà paajkye', tà tâlho Tsíipleh, tà lheey Maa-sonh, tà hàp tà 'olhaamelh 'o'iihiyeja la'wet. 17Wet tàjte 'olhaamelh 'onikyâàtho Jweelusa-len wet, wikyi tà 'iwóoye 'imak tà 'is, 'iyaa-hin'ohlàmhen'. Wet 'aqààswethà'. 18Wet 'ijwáala' tha', Pâàwloh nek'nookehen', tà 'oyikhen tà 'ot'isiiyaqáye Jwaakówoh. Wet nilhooqwek thàànhày tà Jweesusqawikyiwos, tà lhaayahutwek. 19Wet Pâàwloh, 'iwohtesiilâta lhaamel h, wet waatanej tà 'ijweenhómkye lhaamelh 'iwehyáalhapej 'imak tà Yoos yeenejlhi lakyuumet, tà 'íihi wikyi tà qahâàpeya jwuulales. 20Wet tà lhaamelh 'ilààte tààjtso wet, 'iwuujw-yen Yoos, wet yààmelhayis tha yok: - Lhek yahínhyah, 'ipuuhjwah, 'íikye wuujwpe milhlhayis jwuulales tà pajkye t'ekhaahyahay'íhikye'. Wet nilhóoqej lhaamelh tà t'iskyeenhyahay 'ii'pe 'nooqalelhtshayaj tà 'íiyej lhaamelh. 21Tha hàp tà lhaamelh 'ilààtkye tà 'noyààmlhi'ámej tà lakyuujwanhen jwuulales tà 'íihi wikyi tà 'weenhalhámej, tà 'ontas lhààmépa lhaamelh tha lhok: Leyaakye Mooyses, yej lawoyay'nolhiijtsekáyej 'aleeslhokyàselh, wet tok t'uhlà-k 'àp lhekaakye lhaakyumhyahaymháji'. 22Wet háats'i 'imak tà 'iyeenlhih, 'athaanah? Tsi hàp tà wikyi yahaanhiyeja tà lanààmh, wet wúujwla wikyi-k lhaayahutwek. 23'Eenlhi 'imak tà 'olhaamelh 'ojweelh'ámho' 'athaanah: 'Iikyena tumwek hi'noolh tà 'iwaatlà-k 'itaajtho la'wet lhààmet tà 'itíiye Yoos. 24Kyúma lhaamelh, wet 'aap'ájtej lhaamelh kyek lhaa'ilejkyehen', [màànhyej tà Mooysesp'ante yaqaalelhàt'inámho']. Wet 'is kyek latiisqan'pe lhaamelh kyek 'nosaatyenwethà lheetheyh. Wet kyek màànhiyejatso wet, nilhóoqla wikyi-k yahaanhiyeja tà tok máatkye 'imak tà 'noyààmej'ámeh, tajlháme tà 'aam 'àp hààte lat'aamaj'ámej, wet 'àp lhek-kye Mooysesqalelhtshayaj. 25Tha matt'a wikyi tà qahâàpeya jwuulales, tà 'àp t'ekháaye Jweesus, wet 'olhaamelh pajkye 'othaate 'olhààmet tà lhaamelh tok 'iwaatlà-k 'iteetshan 'nooqalelhtshayajtsoh; tajlháme tà t'uhlà-k lhaamelh lhaa'itonitehohlà 'imak tà 'noyaakyâje yooslhayis tà qaniimatakyehen', wet lhà'ya 'woyiis, wet lhà'ya 'itshààwet tà 'nonààq'às la'wo', wet 'nooqahi'nohyahayh. 26Wet máatkye', Pâàwloh takyúuma wikyiitsoh, wet 'ikyààjlhámkye'. Wet 'ijwáala' tha', lhaa'ilejkyehen', tà lhà'ya lhaam', wet tiyààjkyàjwi Yooswuke'. Wet 'ijweelh 'ijwáa-la tà hààpqhila-k nojw lawhàày tà lhaamelh 'isóomkye', tà hààpqhila-k 'iwóoye-k 'nowo'nooqathatkyàya'péyej 'eelh 'iwehyáalhapej lhaamelh. 27Tha hàpet' tà tájya lawhàày tà nikyâàte 'ijwáalas tà 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, wet jwuulales tà 'Aasyalheleyh, hi'weenlhayis Pâàwloh, tà 'iikyàjwi Yooswuke'. Wet lhaamelh 'ijwiitseyen nilhoq wikyi', wet lhaamelh 'itsooqlhi Pâàwloh. 28Wet lhaamelh lhaa'ijwitsenhíkye tà taahuyhen' tha yok: Hi'nolh, 'Iisla'elhles, ky'otaay'noyehen'! Hàp tààja hi'no tà nilhooqpe honhat tà 'ikyuujwanej wikyi' 'imaayhey tà tataay'inahlàmhen', tà 'inaahàpehen jwuulales, wet 'àp tataayhlà lhaaqalelhtshayaj, wet lhaa'wetnah. Wet lhà'ya tà 'àp 'ithaatkyàjwi liyeewolhayis Yooswuke', wet yaqooq'yenkyàjwi lhaa'wetnah, tà Yoost'amajkyet. [Màànhyejtso tà taahuyhen lhaamelh.] 29Tsi hàp tà lhaamelh hi'ween'náji Pâàwloh, tà 'íihi wikyi', tà lhaam 'íiyej 'Eejwesolhele tà lheey Tolóojwimoh. Wet lhaamelh yeenét'et' kyek hâàpe hi'nootso-k Pâàwlo yahàànkyàjwi Yooswuke'. 30Wet màànhyejtso' tha', nilhoq wikyi tà 'nómhi'. Wet yikhen wikyi tà lhaayahútej. Wet lhaamelh takyúuma Pâàwloh, wet yahàn'aalhotajeh. Wet màànhyejtso' tha', mâlhtej tha', 'nop'óohikye huppeelh. 31Wet lhaamelh 'itíikye-k 'ilààn Pâàwloh, tha hàp tà 'nojweenho kuuykoqaniyat tà lhámhyah, tà 'ii'pe kuuykolis tà loomanolhayis, wet 'noyok: - Nilhóoqej wikyi tà 'íihi Jweelusalenh, lhuuslha'pe'. 32Wet tháhya' tha', niyaat takyúuma kuuy-kolis, wet lhà'ya laniiyatjwas, wet 'inuuke'alhóho tà yahóoye lhaamelh. Wet tà wikyi hi'weenhlà niyaat, lhà'ya kuuykolis, wet lhaamelh 'iléeyej tà 'ipààjlhilhayis Pâàwloh. 33Wet màànhyejtso' tha', nààm niyaat, wet 'itsooqlhi Pâàwloh, wet 'isúuknej laqaawos tà ne'te-k 'inaayhtejlhi nitàk t'aqaay tà kyiinhas. Wet ta'yààtshane wikyi' tha yok: - Háats'i hi'nootsih? Wet 'àp háats'i'ne 'imak tà yeenlhih? 34Mat wikyi', t'àànhenpej tha', 'imaakt'at tà yààmeh, wet 'àp 'iyhàj wet, 'àp 'eelh 'imak tà yààmeh. Wet tà lhuuslha'pe wikyi wet, niyaat tok yaqáalhi-k yahaanej 'imak tà qaalelhàj, wet màànhyejtso' tha', ne'te-k 'nohààne Pâàwloh kuuyko'wet. 35Wet tà lhaamelh nikyâàte 'not'àsaathis wet, kuuykolis 'ikyeeyàs Pâàwloh, tsi hàp tà nemhit' qoohyaj tà jwitsees wikyi'. 36Tsi hàp tà wikyi tà wuujw, 'imààlhkye la'nààyij tha', t'àànhen' tha yopej: - 'Is kyek 'nolàành! 37Wet tà 'nowaatanhiyeja kyek 'nothaatkyà-jwi kuuyko'wet wet, Pâàwloh yààme kuuy-koqaniyat tha yok: - Hà 'iwóoye-k 'otaahu'ámej lhímphaj? Wet niyaat yok: - Hà lahaanej liyeewolhayhi'? 38Hà tok 'aahâpe 'Eejwiptolhele'naj yikkyàjwii tumwek milhlhayis tsonhaatwos tà 'iwolaqaa'tshayahaya', tà yahàànho lhaamelh honhat tà ts'ani'? 39Wet Pâàwloh nikyúulho' tha yok: - 'Olhaam', máatkye', 'ohâàpe jwuulalhàs. 'Otâlho honhat tà qahâàpeya-k niiwújwa', tà Siilisyalhip, tà lheey Táalhsoh. 'Ot'aalhej'áme-k la'ween'nóho-k 'otaahu'pe wikyi'. 40Wet niyaatt'et' 'iwaahnej. Wet Pâàwloh, tà taqaasitpe 'not'àsaathis, takey 'itii'pe wi-kyi'. Wet tà wikyi yoktam wet, Pâàwloh, 'iwo'eewlewolhayhiyáyej wikyi' tha yok:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\