Hechos 22

1- Hi'nolh, ya'yhàj, wet 'noojkyalis, ky'ahuuyay'nóye 'athaanah, tà 'oyààmlhilatape', tà 'o'íikye tà lataatayakye'. 2Tà wikyi 'ilààte tà 'iwo'eewlewolhayhíya', wet tajmátyaye tà yoktamh. Wet lhaam yààme lhaamelh tha yok: 3- Máatkye', 'olhaam 'ohâàpe jwuulalhàs. 'Onikyààthihkyà honhat tà lheey Táalhsoh, tà Siilisyalhip, tha hàp tà 'othalâàkhi ho-nhaatnah. 'Ohâàpe Wààmàlyelhkyujwanek, wet lhaamtso wet, t'ámmajejmhaj tà 'ikyuu-jwan'nóyej lhaajkyalisp'ante laqaalelhtsha-yahayh. 'Ohààpemhaj hi'no tà t'iskyeenlhi'-pe Yoos, 'omàànhyejmhajt'a 'aameyh 'ijwaa- lanah. 4Wet 'ottaaymhajlà nilhóoqej lhaamelh tà ya-hààn 'Nààyij tà Jweesus 'ipààyne wikyi', yàt pajpej tha 'oyaakyâje lhaamelh latààhyaj. 'Otsooqwethà hi'noolh wet 'atsiinhayh, tà 'one'te-k 'nop'óohikye'. 5Wet 'noohusewo tà lhámhyah, yahaanejt'at 'imaakmhaj 'oyeenlhih, lhà'ya nilhóoqej thàànhày tà lhaaménhyah, tà lhaamelh hi'weente'nóho 'noojwukwyenhayh, tà lhaamelh 'ithaate 'inaa'yhàj tà 'íihi Laamáskoh. Wet màànhyejtetso' tha', 'oyik tà 'otiyâàjo Laamáskoh, tà 'oyike Jweesusqawikyi tà 'o-tsooqwethà', wet 'àp 'okyààjohte honhaatnah, Jweelusalenh, tà 'owaatky'oye-k 'notaasnhen', qaanah. 6- Wet 'oyikt'aat tà 'onúuke 'nààyij, wet tàj-te 'ijwáala yààmho la'wet, tàjte 'otoott'áye Laamáskoh, wet 'ot'iseetlhayejt'at tà wuujw 'isi tà hits'uulhaq'nóyej, tà tàlhpuuléyeh. 7Wet 'onikyàthonhaateh. Wet 'olààte 'noopaq tà yààm'nóye' tha yok: Sâàwloh, Sâàwloh, kyi hààte tà lat'uuyej'nóke 'imak tà qa-nii'sa'? 8Wet 'onikyúulho' tha 'oyok: 'Àp háats'i 'aam', 'Iwuuk? Wet lhaam yààm'nóye' tha yok: 'Ohâàpe Jweesus tà Naasaletlhele', tà 'aam lat'úuyejkye 'imak tà qanii'sa'. 9Wet 'o'yhàj tà nek'nóoke wet, máatkye', hi-'ween 'isi'. Wet lhaamelh nowaayhen'. Tha hàp tà lhaamelh, tok 'ilààte 'noopaq tà taa-hu'nóyeh. 10Wet 'oyok: Háats'i 'imak kyek 'oyeenlhih, 'Iwuuk? Wet 'Noowuk yààmte'nóye' tha yok: Néephà', wet mààh, tiyâàjo Laamáskoh. Wet hààpqhila-k lhéehi-k 'nojweenhla'ámho nilhoq 'imak kyek lheenhilhinah. 11Wet tà tok 'o'weenkyehonhat, tsi hàp tà 'isi tà tameenej tà 'o'asnaamh, wet 'olhàà'yas 'itsooqhen 'ookeyeyh, wet yik'okyàjwiih, paj tha 'onikyâàtho Laamáskoh. 12Wet 'íikye hi'no tà lheey 'Aananíyas, tà lanoowahyaj'íye Yoos. Lhaamtso wet, yikkye jwuulalesqalelhtshayahayh, wet nilhóoqej jwuulales tà 'íihi Laamáskoh, yààmejlhi tà 'is. 13Wet nààm'nóye' tha', taqaasit'owhàye', wet yààm'nóye' tha yok: Sâàwloh, 'ipuuhjwah, 'is kyek 'àp la'weenqatsih. Wet tháhya' tha', 'o'weenqatsih. Wet 'oyaahin lhaam'. 14Wet yok: Lhaajkyalisp'ante laqaaYos, ta-kyuum'ámeh, tà ne'te-k latààjwélej latiikyu-nhayaj, wet 'àp la'ween Hi'no tà Is'aalhóho', wet 'àp lalààte lapaq tà túmkye lhaayhi'. 15Tsi hàp tà 'aahàpqhila lhààmetwo', wet lajweenhihomkyela nilhóoqej wikyi' 'imak tà la'weenh, wet tà 'àp lalààteh. 16'Athaana wet, háats'i 'imak tà lataatayeh? Néephà', tiyâàjo 'inààt, 'is kyek 'no'aa'inahyenh. Leej'ámej 'aqeeyis, tà lawolhéeya 'Noowuk. 17- Wet 'otpiinhohte Jweelusalenh. Wet tàjte 'ot'aalh, tà 'o'iikyàjwi Yooswuke', wet 'olààte tà tok 'o'iilhámej. 18Wet 'o'ween 'Noowuk, wet yààm'nóye' tha yok: 'Aaqelitlhih, núphà', tháhyah, màky'ooye Jweelusalenh! Tsi hàp tà tok 'notky'aa-huhla'áme-k jwetaj lhààmlhi'nóyej. 19Wet 'olhaam 'oyok: 'Iwuuk, lhaamelh yahaanejt'at tà 'otiyààjmhajkyàjwi 'not'aalh-yaj'wetes, wet 'op'oohikyemháji nilhoq wi-kyi tà t'ekhaa'ámeh, wet 'àp 'otaasinmhaj- wethà lhaamelh. 20Wet tàjte 'nolààn 'Eestéwanh, tà 'ààmetwo', wet hààte 'olhaam 'o'iiyejteh. Wet 'ohuu-mínkye tà 'nolàành. Wet wikyi tà 'ilààn wet, 'olhaam 'ot'aamájej laqhààyh. 21Tha hàp tà 'Noowuk yààm'nóye' tha yok: Mààh, tsi hàp tà 'o'aa'itonitkye', tà 'okyeen-'áme wikyi tà qahâàpeya jwuulales. [Màànhyejp'antetso Pâàwlolhàmet.] 22Wet wikyi', taky'aahúyet'at, yàt paj tha 'ilààte lhààmettsoh. Wet màànhyejtso' tha', t'àànhen' tha yok: - 'Is kyek 'notààyhet hi'nootsih, tsi hàp tà tok 'is kyek 'íikye', kyek 'ihonhaatenah. 23Wet lhaamelh t'àànhen', wet 'ithaatkyeqanhi laqhààyh, wet 'ipóotphà honhat. 24Wet màànhyejt'et'tso' tha', niyaat 'isúuknej laqaakuykolis tà ne'te-k 'ithaatkyàjwi kuuy-kolis'wet, wet 'àp ne'te-k ta'yààtshanho' tha', 'itaasinlhit'at, hààpqhila-k lhaamelh yahaanej 'imakt'et' kyek hâàpe-k lates, tà tameenej tà 'not'àànhoplhi lhaam'. 25Tha hàp tà', hààpet'et' tà lhaamelh yààyitlhi Pâàwloh, tà neky'e lhaamelh waatanhiyeja tà 'itaasinlhih, wet lhaam yààme kuuykoqaniyat tà 'iiwhàye', wet yok: - Hà 'nowaahin'ameyej kyek lataasinaylhi hi'no tà màànhyej 'olhaamnah, tà 'oqaalelhàjlhih, tà 'ohâàpe loománoh, tà qamaj niiqalelhàjáhi lates? 26Wet tàjt'et' kuuykoqaniyat 'ilààte tà 'iwooyetso wet, yik tà 'ijweele 'eelh tà lhámhyah. Wet yààme' tha yok: - Háats'ihila 'imak kyek lheenlhih 'athaanah? Tsi hàp tà hi'nootso wet, loománoh. 27Wet màànhyejt'et'tso' tha', niyaat tà lhámhyah, yahóoyeh. Wet yààme' tha yok: - Jwelh'nóoho', hà 'aahâpe loománoh? Wet Pâàwloh yok: - 'Uuh. 28Wet niyaat yààme' tha yok: - 'Olhaamtso wet, wúujwte kyiinajt'àj tà 'otiisqanlatape', tà 'olhaayene loománoh. Wet Pâàwloh yot'et': - Tha 'olhaam wet, tàlheet'at tà neky'e 'onikyààtkyà', tà 'ohâàpe loománoh. 29Màànhyejt'et'tso' tha', wikyi tà hàteta'yààtshanhíyeh, lhaa'itiyejqanhiky'oye'. Wet 'àp hààte kuuykoqaniyat tà lhámhyah, la-noowahyaj'íhi', tà yahaanej tà hâàpe loománoh, tsi hàp tà lhaam', pajkyet'et' t'isuujwqánej kyek 'nonaayhetlhih. 30Wet 'ijwaalap'ante' tha', yahuumin kyek ya-haanej 'imak tà máatkye tà tameenej jwuulales tà t'àànhoplhi Pâàwloh. Wet màànhyejtso' tha', ne'te-k 'nolaankye t'aqaayh, wet t'àànp'antehlà 'noohusewos tà lhaaménhyah, lhà'ya nilhóoqej 'imaayheywos. Wet 'inuuhatphât'et' Pâàwloh, wet 'itíikye tà tataakye lhaamelh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\