Hechos 23

1Wet Pâàwloh, 'ijwiitsenej tà 'iyaahin 'imaayheywos, wet yààme' tha yok: - Hi'nolh, 'ipuuhjwas, 'olhaam wet, 'ootikyunhayaj 'is'aalhóho', tà 'o'íikye tà tataakye Yoos, yàt hàp 'ijwaalanah. 2Tà màànhyejt'et'tso wet, 'noohusewo tà lhámhyah, tà lheey 'Aananíyas, 'isúuknej wikyi tà 'iiwhàye', tà ne'te-k 'yáaji Pâàwlo-lhayhi'. 3Wet Pâàwloh, yààme' tha yok: - Yoos, lhaamhla-k 'aa'yaj, tà 'aahâpe hup tà 'noyen'ipeelája'. Lataapàphàt'at tà latíikye-k laqaalelhàt'nóyeji 'ootes, màànhyej tà 'iwóoye 'nooqalelhtshayaj. Wet lane'te-k 'no'yaaj'no', wet màànhyejtso' tha', lanààq'às 'nooqalelhtshayaj. 4Tha hàp tà wikyi tà 'íiyej lhaamelh, yok: - Hà latseelàjlhi 'noohusewo tà lhámh-yah, tà Yoosqawo'? 5Wet Pâàwloh yok: - 'Ipuuhjwas, tok 'ohaanej tà hâàpe 'noohusewo tà lhámhyah. Tsi hàp tà 'íikye 'nolhààmet, tà 'íihi Lahiih, tà yok: Hiyéja lataahúye niyaat tà lhámhyah, tà 'íihi 'aqaawikyi'. 6Wet Pâàwloh nitààjwélej tà 'íikye 'iyhàj tà sààlusewolhayis, wet 'àp 'iyhàj tà jwààlisewolhayis, wet tà màànhyejt'et'tso wet, lhayom'ààytaji tà taahu'pe 'imaayheywos tha yok: - Hi'nolh, 'ipuuhjwas, 'olhaam wet, 'ohâàpe jwààliséwoh, tà jwààlisewolhàs'no'. Wet 'athaana wet, hààpet'at 'ooqanihhayaj tà tameenej tà 'not'uuyej'nóke 'ootes, tà 'ot'ekháakye tà wikyi tà 'yinhen', 'inuuhikephà-lah. 7Wet tàjt'et' 'iwooyetso wet, 'íihi tà jwààlisewolhayis wet sààlusewolhayis, tok latiikyunhayahay 'iskyee'alhóho'. Wet màànhyejt'et'tso' tha', wikyi tà lhaayahutwek, lhaa- hiky'esaj. 8Tsi hàp tà sààlusewolhayis, yààméje wikyi tà 'yinhen' tà tok 'iihikyela-k 'inúukephà', wet tok 'àp yeene-k 'íikye Yooskyenhayh, wet Yoosyalh. Tha mat jwààlisewolhayis wet, t'ekháakye tà 'íikye 'imaayheytsoh. 9Wet lhaamelh, wuujw tà t'àànhyahay'íhikye'. Wet néekyephà 'iyhàj 'nootshànhaywos tà jwààlisewolhayis, wet taahuyhént'et' tha yok: - Ky'áhya-k 'iyaa'wen 'imak kyek nii'sa', kyek 'íiyej hi'nootsih. 'Is'aalhóho wet, Yoosyalh, wok Yooskyenek, tà taahúyej, wet tok 'iwóoye-k 'iyaattayhlà Yoos. 10Wet wúujwt'et' 'nolhààq'lehyaj tà 'íikye', wet màànhyejt'et'tso' tha', kuuykoqaniyat tà lhámhyah, 'inoowayhtejlà wikyi kyek 'iwolhiipéya Pâàwloh. Wet t'ààne laqaakuykolis, tà ne'te-k yike Pâàwloh, tà 'íihi wikyiikyowej, wet ne'te-k yahààne kuuykolis'wet. 11Wet tà nikyâàte tà honaatsi wet, 'Noowuk lhaa'ipàyne Pâàwloh, wet yààme' tha yok: - 'Aaqhajyenh, Pâàwloh, tsi hàp tà màànhyej tà lhààmlhi'nóyej tà lhéehi honhaatnah, Jweelusalenh, wet 'àp mânhyejt'atsoh, 'iwaatlà-k lhààmhilhina'nóyej, kyek lhéehi Lóomah. 12Wet 'ijwáala' tha', 'iyhàj jwuulales 'iwolakyoowhayáyej Pâàwloh, kyek 'ilàành. Wet lhaamelh 'iwolhààméta' tha', 'itíihi t'ààytenhyaj tha yok: - Inaamelh, tok 'iwóoye-k 'iyaat'ekhen', wet tok 'àp 'iwóoye-k 'iyaayâyej lhaalhàt, yàt pajla' tha 'iyaalàn Pâàwloh. 13Wet wikyi tà 'iwooynejehentso lhààmtes wet, lhaamelh yààm'pe tumwek tijwek. 14Wet lhaamelh yahóoye 'noohusewos tà lhaaménhyah, lhà'ya thàànhàyh, wet yààme lhaamelh tha yok: - 'Olhaamelh pajkye 'owom 'olhààmet, tà 'otiihilhayis 'ot'ààytenhyaj, wet tok 'iihikyela-k 'àp 'ot'ekhen', yàt pajla' tha 'olhaamelh 'olààn Pâàwloh. 15Wet 'athaana wet, 'aameyh, 'aalhà'ya 'imaayheywos, 'aalhayéje niyaat tà lhámhyah, kyek yahààn'ameye-k 'ijwáala' Pâàwloh, màànhyej'iwóye-k lat'úuyejkye 'eelh 'imaayek kyek lataa'yàtshanéjeh. Wet kyek màànhiyejatso wet, 'olhaamelh 'olhaa'iwaq'lhathiyejahkyà-k 'olàànlhayislah, kyek qamaj 'i'nààyíjkye'. 16Tha hàp tà Pâàwlo lawaaq'lah, 'ilààtét'et' tà 'noyààme tà 'noniihi lhaam'. Wet màànhyejt'et'tso' tha', yik tà tiyààjkyàjwi kuuykolis'wet, tà 'ijweele Pâàwloh. 17Tà màànhyejtso wet, Pâàwloh, t'àànét'et' 'iwehyáalha kuuykoqaniyat, wet yààme' tha yok: - Màkyàjwii hi'noomahsetsih, hàne kuuykoqaniyat tà lhámhyah. Tsi hàp tà lhaam', 'iikyet'at 'imak tà yahuumin kyek 'ijweenho'. 18Wet yikt'et'kyàjwiih, tà yahààne kuuyko-qaniyat tà lhámhyah. Wet yok: - Hi'noonaj lap'óohi', tà lheey Pâàwloh, t'àànne'nóyeh, wet ne'te-k 'ohààn'áme hi'noomahsetsih. Tsi hàp tà lhaam', 'iikyet'at 'imak tà yahuumin kyek 'ijweelh'ámhopa'. 19Wet niyaat takyúumat'et' takey', wet yahàànejqanhih. Wet ta'yààtshane' tha yok: - 'Àp háats'i 'imak tà lahuumin kyek lajweelh'nóho'? 20Wet lhaam yààme' tha yok: - Jwuulales, latiikyunhayahay waaq'alhejkyà Pâàwloh, tà lhaamelh ne'te-k lahààne 'imaayheywos kyek 'ijwáala', mànhiyejat'a'iwóye-k lhaamelh 'itíikye-k ta'yààtshanéje 'eelh 'imaayek kyek máatkye', kyek 'noyààméje lhaam'. 21Tha hàp tà 'aam', tok 'iwóoye-k lamaatítkye'. Tsi hàp lham tà lhaamelh yààm'pe tumwek tijwek, tà 'iniihi lhaam', tà lhaamelh pajkye 'iwom lhààmet tà 'itíihi t'ààytenhyaj, tà lhaamelh tok 'iwóoye-k t'ekhen', wet tok 'àp 'iyâàyej lhààt, yàt pajla' tha lhaamelh 'ilààn Pâàwloh. Wet 'athaana wet, lhaamelh waaq'alhkyà', tajlhámet' 'ààmet tà lhaamelh 'iniihihlà'. 22Wet màànhyejt'et'tso' tha', niyaat 'isúuk-nej hi'noomahse' tha yok: Tok 'iwóoye-k lajweenho hi'not' kyek hâàpe', tà pajkye lajweelh'nóho 'imaaktsoh. : Wet 'àp yot'et': - 'Athaana wet, mààh. 23Wet màànhyejt'et'tso' tha', t'àànhlà nitàk kuuykoqaniyateyh. Wet 'isúuknej tà ne'te-k 'iwaaq'lhatkyà kuuykolis 'íihi nitàk siyeenlhayis, wet lhà'ya wikyi tà 'iikye'pe 'laatas 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk tijwek, wet lhà'ya huulwos 'íihi nitàk siyeenlhayis, tà hààpqhila-k yikheenhna tà tiyâàje honhat tà lheey Seesaléyah, kyek taj kyek neeky'ehonaj. 24Wet ne'te-k 'àp 'iwaaq'lhatkyà 'laatas tà Pâàwlo 'iihla'pe'. Wet yok: - T'uhlà-k lat'uuyaye Pâàwloh, kyek tok 'imaak 'iihiyejah, yàt pajla' tha nikyâàte niyaat tà lheey Jwéelis. 25Wet niyaat 'itshàànhi lhààmet tà 'iwooy-nejenah: 26'Olhaam tà 'olheey Lâàwyoh Líisyas, 'othaat'áme 'olhààmet, Jwéelis, tà 'aahâpe niyaat tà wuujw tà lahaa'íhi'. 27Hi'no tà 'othaatkye kuuykolis wet, jwuulalesnaj tà 'itsooqlhih, tà lhaamelh yahuumin kyek 'ilàành. Tha hàp tà 'olhaam', wet 'ooqakuykolis, 'olhaamelh 'ojwaayhtej latààhyaj, tsi hàp lham tà 'ohaanej tà hâàpe loománoh. 28Wet tà 'ohuumin kyek 'ohaanej 'imak tà lhaamelh yenlatéesa', wet 'ohààne 'imaayheywos tà 'íiyej lhaamelh. 29Wet 'o'ween tà 'imak tà 'noyenlatéesa wet, hààpet'at 'imak tà tâlhe lhaamelh laqaalelhtshayahayh; tha tok 'íikye 'eelh 'imakt'a-k hâàpe-k lates, kyek tameenej kyek 'nolàành, wok 'àp 'nop'óohi'. 30Tha hàpet' tà 'nojweelh'nóho tà jwuulales 'iniihi hi'nootsoh, tà 'itíikye-k 'ilàành, wet hàp tà tameenej tà 'olhaayaqelitejlhi tà 'othaat'ámeh, 'athaanah. Wet 'àp hààte pajkye 'ojweenhómkye lhaamelh tà t'àànhoplhi lhaam', tà t'uhlà-k 'ijweelh 'imak tà lhaam lates, kyek 'itíikye tà lataatakye'. Tààjtso wet tajlháameh. 31Wet kuuykolis 'iwooynejet'at tà 'none'te-k 'iwooynéjeh, wet tà honaatsi wet, takyúuma Pâàwloh, wet yahàànho honhat tà lheey 'Aantípatlis. 32Wet 'ijwáala' tha', kuuykolis tapiinho la'wet. Tha hàp tà 'iyhàj tà 'ii'pe 'laatas wet, yikkyeet'at Pâàwloh. 33Wet tà lhaamelh nikyâàtho Seesaléya wet, lhaamelh hi'weenho 'noojwukwyenek niyaat tà lheey Jwéelis, wet 'àp hip'áajtej Pâàwloh, tà lhaamelh 'itíikye tà tataakye lhaam'. 34Wet lhaam 'iyaahnhi 'noojwukwyenek, wet tajwaatshi' tha', ta'yààtshane Pâàwlo' tha yok: - Háats'i honhaatlhip tà latâàlho'? Wet tà neky'e yahaanej tà tâlho honhaatlhip tà lheey Siilísyah, 35wet yààme' tha yok: - Kyek nààmhla wikyi tà t'àànlhi'ámhop wet, 'otky'aahuhla'ámeh. Wet màànhyejt'et'tso' tha', 'isúuknej laqaawikyi tà ne'te-k t'aamájej, tà 'itiikyàjwi niyaat'wet tà 'Eelolesp'ante tà lhéenek.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\